12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน)


12.จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) 


สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีมีประมงอาสาช่วยปฏิบัติงาน 30 ราย