17.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)


17.งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) 


สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีได้รับงบประมาณจัดสรรทั้งหมด 1,200,423 บาท