13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)


13.จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)