18.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่


18.หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 


1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลพบุรี

2.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ สระบุรี