สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2566 ทำสัญญาจ้างครั้งแรก 12 อัตรา กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลังสามารถเรียกทำสัญญาจ้างได้ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บัญชีมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/
https://www4.fisheries.go.th/fpo-nonthaburi


การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, ผู้ประกอบการด้านการประมง และ ผู้ทำการประมง     2,835 ข้อปฏิบัติการส่งปลากัดผ่านทางไปรษณีย์ไทย     3,128 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อจระเข้มาเลี้ยง และ การแจ้งประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงจระเข้     810 แนวทางการปฏิบัติสำหรับผู้ซื้อปลาตะพัด (ปลามังกร)     960 การยื่นคำขอเข้าใช้งาน APD (ระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ)     453 ขั้นตอนการขอรับบริการสื่อเผยแพร่คำแนะนำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ     525 เตือน!!! เฝ้าระวังและพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย ปี 2565 ควรปฏิบัติ ดังนี้    52 เตือน! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคปลาในช่วงอากาศแปรปรวน    78 การยื่นคำขอการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายทางการประมง สำหรับร้านค้าปัจจัยการผลิต ผ่านแบบสอบถามออนไลน์ (Google form)    164 ผู้เลี้ยงหรือครอบครองปลาช่อนอเมซอน ต้องแจ้งการครอบครองตามมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562    796 อ่านทั้งหมด 


ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง...   10

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   6

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (น้ำดื่ม)   6

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ...   102

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ...   136

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืด (ปลาดุก/กบ) ในบ่อกระชังบก จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือ...   162

จัดซื้อวัสดุการเกษตร โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดในบ่อกระชังบก จำนวน 5 รายการ   137

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกล...   15

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565   13

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   13

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กิจกรรมวันรักต้นไม...   14

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (กิจกรรมวันรักต้นไม...   12

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง...   10

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565   6

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (น้ำดื่ม)   6

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   11

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   9

ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เรื่อง พบจระเข้ในเขตพื้นที่ตำบลบางขนุน อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี   22

พบจระเข้ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูรัด อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   90

การกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงปลาในกระชัง   147

ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ. 2562   124
   20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    17 มี.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    16 มี.ค. 2566  สลก.  ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานเลขานุการกร..    16 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    16 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  อ่านทั้งหมด

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

  สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

  02 595 0982 - 3

  02 595 0983

  fpo-nonthaburi@fisheries.go.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง