ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนนทบุรี


ทำเนียบรายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดนนทบุรี 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


1. นายเชื้อ นาควิเวก 2509 - 2515
2. นายสาคร กุลมาตย์ 2515 - 2519
3. นายมนัส ศิริมัย 2519 - 2526
4. นายสุชิน ทองมี 2526 - 2530
5. นายสุพร วัชรวิภา 2530 - 2534
6. นายสุเมธ ตันติกุล 2534 - 2535
7. นายชนะ จุลเวช 2535 - 2537
8. นายสิงหนาท ประศาสน์ศิลป์ 2537 - 2537
9. นายสถิตย์ สิกขา 2537 - 2542
10. นางสาวโสภา อารีรัตน์ 2542 - 2542
11. นางมารยาท คำบุศย์ 2543 - 2548
12. นายวัฒนา ถาวรนาน 2548 - 2549
13. นางอุมาพร พิมลบุตร 2549 – 2552
14. นาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ รน. 2553 - 2556
15. นายประพันธ์ ลีปายะคุณ 2557 - 2558
16. นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ 2558 - 2559
17. นายสันติชัย รังสิยาภิรมย์ 2559 - 2560
18. นายสหัส ปาณะศรี 2561 - 2562
19. นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์ 2562 - 2565
20. นายพงศ์เทพ จันทรชิต 2565 - ปัจจุบัน