ปลาประจำจังหวัดนนทบุรี 


ปลาเทพา

ชื่อสามัญ: Chao Phraya Giant Catfish

ชื่อวิทยาศาสตร์: Pangasius sanitwongsei