บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์

ประมงจังหวัดนนทบุรี
    


นางบุณณดา เย็นบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

 

โทร. 063-393-9115

    


นางชลดา สกุลดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายอรุณชัย กาหลง

นักวิชาการประมง

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวสสิกัณย์ พื้นหัวสระ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นายสมศักดิ์ พลอยศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส.2

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวภัทริกา อุณหบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายไพฑูรย์ มณีโชติ

พนักงานรักษาความปลอดภัย

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี (แทนประมงอำเภอ)

ติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

โทร. 063-393-9113

    


นายไพโรจน์ หน่ายมี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    


นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

โทร. 063-393-9118

    


นางสาวศันสนีย์ แซ่เตียว

เจ้าพนักงานประมง

 

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    


นางทัศนีย์ มีนาพระ

ประมงอำเภอไทรน้อย

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

โทร. 063-393-9116

    
นายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์

ประมงอำเภอบางใหญ่

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางใหญ่ และ อ.ปากเกร็ด

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

โทร. 063-393-9112

    
นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์

ประมงอำเภอบางกรวย

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางกรวย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย

โทร. 063-393-9114

    
นายอุทัย รัตนอุบล

ประมงอำเภอบางบัวทอง

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางบัวทอง

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

โทร. 063-393-9117

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140