บุคลากร สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์

ประมงจังหวัดนนทบุรี
    


นางบุณณดา เย็นบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์
    


นางชลดา สกุลดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายอรุณชัย กาหลง

นักวิชาการประมง


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวสสิกัณย์ พื้นหัวสระ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นางสาวภาวิตา ส่งสุข

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวภัทรวรรณ เรืองเดโช

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวสุวนันท ตันประสิทธิ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายอารยะ เอนก

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นายสมศักดิ์ พลอยศรี

พนักงานขับรถยนต์ ส.2


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางมนัสนันท์ หิรัญปัญณกูร

พนักงานทำความสะอาด


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายไพฑูรย์ มณีโชติ

พนักงานรักษาความปลอดภัย


 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


- ว่าง -

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.เมืองนนทบุรี (แทนประมงอำเภอ)

ติดต่อได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

    


นายไพโรจน์ หน่ายมี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ


 

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    


นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง
    


นางสาวศันสนีย์ แซ่เตียว

เจ้าพนักงานประมง


 

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    


- ว่าง -

ประมงอำเภอไทรน้อย


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

    
นายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์

ประมงอำเภอบางใหญ่


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางใหญ่ และ อ.ปากเกร็ด

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

    
นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์

ประมงอำเภอบางกรวย


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางกรวย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย

    
นายอุทัย รัตนอุบล

ประมงอำเภอบางบัวทอง


 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางบัวทอง

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140