บุคลากรสำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี
นายศิริพงษ์ พนาสนธิ์

ประมงจังหวัดนนทบุรี
    


นางบุณณดา เย็นบุญ

หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์

 

โทร. 063-393-9115

    


นางชลดา สกุลดิษฐ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นายอรุณชัย กาหลง

นักวิชาการประมง

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวสสิกัณย์ พื้นหัวสระ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นายสมศักดิ์ พลอยศรี

พนักงานขับรถยนต์

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    
นางสาวภัทริกา อุณหบุตร

พนักงานทำความสะอาด

 

(กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์)

    


นางสาววลีรัตน์ มูสิกะสังข์

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง

 

โทร. 063-393-9113

    


นายไพโรจน์ หน่ายมี

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ

 

(กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง)

    


นางสาวกัณกาญจน์ ดอนละไพร

หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง

 

โทร. 063-393-9118

    


นางสาวศันสนีย์ แซ่เตียว

เจ้าพนักงานประมง

 

(กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง)

    


นางทัศนีย์ มีนาพระ

ประมงอำเภอไทรน้อย

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.ไทรน้อย

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอไทรน้อย

โทร. 063-393-9116

    
นายสุนิตย์ ปัทถาพงษ์

ประมงอำเภอบางใหญ่

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางใหญ่ และ อ.ปากเกร็ด

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่

โทร. 063-393-9112

    
นางสาววษวรรณ สุวรรณรักษ์

ประมงอำเภอบางกรวย

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางกรวย และ อ.เมือง

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางกรวย

โทร. 063-393-9114

    
นางปภาดา เขียวชุมนุม

ประมงอำเภอบางบัวทอง

 

รับผิดชอบเขตพื้นที่ อ.บางบัวทอง

ติดต่อได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง

โทร. 063-393-9117

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

 ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140