การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ

 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี


การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ 

ประชาสัมพันธ์


คุณสมบัติของเกษตรกร
          - เกษตรกรขึ้นทะเบียนด้านประมงกับหน่วยงานของกรมประมง  "ก่อนเกิดภัยพิบัติ"


ขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือ
          ขั้นที่ 1 จังหวัดประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือฯ
          ขั้นที่ 2 เกษตรกรยื่นความจำนง ขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ซึ่งมีผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน/อบต.หรือนายกเทศมนตรีประจำท้องที่ตรวจสอบรับรอง
          ขั้นที่ 3 ประมงอำเภอสำรวจและตรวจสอบความเสียหายของเกษตรกร และตรวจสอบกับทะเบียนเกษตรกรฯ
          ขั้นที่ 4 ประมงอำเภอจัดทำแบบประมวลรวบรวมการช่วยเหลือรายหมู่บ้าน (แบบ กษ 02) นำไปติดประกาศในสถานที่ราชการ เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 3 วัน
          ขั้นที่ 5 ประมงอำเภอ เสนอ ก.ช.ภ.อ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงคลังฯ "โดยใช้เงินทดรองราชการในอำนาจอำเภอ"
          ขั้นที่ 6 หากวงเงินในอำนาจของอำเภอมีไม่เพียงพอ ให้นำเสนอ ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือโดยใช้เงินทอดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด 20 ล้านบาท
          ขั้นที่ 7 หากวงเงินในอำนาจของจังหวัดไม่เพียงพอ สามารถขอใช้เงินทดรองราชการในอัตราการให้ความช่วยเหลือ ในอำนาจของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (50 ล้านบาท)


อัตราการให้ความช่วยเหลือ ดังนี้
          - กุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล  (ไร่ละ 11,780 บาท  รายละไม่เกิน 5 ไร่)
          - ปลา หรือสัตว์น้ำอื่นนอกจากข้อ 1 ที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าว หรือร่องสวน ***คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง*** (ไร่ละ 4,682 บาท รายละไม่เกิน 5 ไร่)
          - สัตว์น้ำตามข้อ 1 และข้อ 2 ที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน (ตารางเมตรละ 368 บาท รายละไม่เกิน 80 ตารางเมตร)

 

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย)

          - อำเภอเมืองนนทบุรี

          - อำเภอเมืองนนทบุรี (เพิ่มเติม)

          - อำเภอบางใหญ่

          - อำเภอปากเกร็ด

          - อำเภอปากเกร็ด (เพิ่มเติม)

          - อำเภอบางบัวทอง

          - อำเภอบางบัวทอง (เพิ่มเติม)

          - อำเภอบางบัวทอง (เพิ่มเติม 2)

          - อำเภอบางกรวย

          - อำเภอไทรน้อย

          - อำเภอไทรน้อย (เพิ่มเติม)

 

ประกาศอำเภอ เรื่อง การยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือด้านประมง (แบบ กษ 01) ของเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

          - อำเภอเมืองนนทบุรี

          - อำเภอบางใหญ่

          - อำเภอปากเกร็ด

          - อำเภอบางกรวย

          - อำเภอบางบัวทอง

          - อำเภอบางไทรน้อย

          - อำเภอบางไทรน้อย (เพิ่มเติม)

 

ดาวน์โหลดแบบ กษ 01 > คลิกที่นี่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  การช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยพิบัติ   92   งานพิธีเปิดสะพานเฉลิมชัย ประชารวมใจ ณ ตลาดน้ำไทรน้อย วัดไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบ...  89  การประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการเลี้ยงกุ้งทะเลระดับพื้นที่ ครั้งที่ 3/2565   76  การประชุมจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดนนทบุรี   71  (อ.เมืองนนทบุรี) กิจกรรมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) ประจำปีงบป...  62  เตือน! เกษตรกรเฝ้าระวังโรคปลาในช่วงอากาศแปรปรวน   61  (อ.บางกรวย) มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้เกษตรกร ศพก.หลัก และ ศพก.เครือข่าย   57  กิจกรรมโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบร...  55  (อ.บางบัวทอง) โครงการชุมชนสัมพันธ์ กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน)   55  (อ.บางกรวย) มอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (GAP)   51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี

     สำนักงานประมงจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Fisheries Provincial Office) ศูนย์ราชการอำเภอบางใหญ่ ถนนกาญจนาภิเษก เลขที่ 9/3 หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140    fpo-nonthaburi@fisheries.go.th   02 595 0982-3   02 595 0982-3   แฟนเพจ