กองบริหารการคลัง

 แผนผัง   สถิติ  UIP 37K | PV 146.2K

www4.fisheries.go.th/financial
ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม...

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-04-21  |   ข่าววันที่: 2020-04-21 |  519 ครั้ง


..อ่านต่อ 
ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง   ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์   ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ   ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ   ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม   การประชุมกองบริหารการคลัง   เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี   ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง   ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง   หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

   (2021-11-26) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564..
 101
   (2021-11-26) (อัพเดท) รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565..
 89
   (2021-11-22) การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs..
 56
   (2021-11-17) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี..
 50
   (2021-11-09) ขอให้รายงานข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
 127
   (2021-12-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..
 3
   (2021-11-24) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 5
   (2021-11-22) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มเฝ้ากรองแสงห้องประชุมกลุ่มบริหารพัสดุ กองบริการคลัง จำนวน 1 งาน..
 9
   (2021-11-22) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
 10
   (2021-11-19) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มฝ้ากรองแสงห้องประชุมกลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง จำนวน 1 ง..
 11
   (2021-11-04) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ ผู้รับบำนาญและผู้รับบำเหน็จร..
 88
   (2021-10-08) ขอให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการประจำพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..
 74
   (2020-12-30) กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฐานข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้าง..
 536
   (2020-12-09) ขอให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการประจำพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
 200
   (2020-05-12) การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่าย (ล.ย.01)..
 2219
   (2020-10-07) การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง..
 371
   (2020-05-03) แนวทางการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (fleet card)..
 394
   (2020-05-03) การใช้งานระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์..
 189
   (2020-05-03) ตอบแบบสำรวจข้อมูลเครื่องคมอพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ GFMIS ในปัจจุบันของทุกหน่วยเบิกจ่าย..
 210
   (2020-05-03) แนวทางการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..
 225
   (2021-10-19) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565..
 55
   (2021-01-15) การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)..
 166
   (2020-10-09) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564..
 297
   (2020-06-19) "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"..
 261
   (2020-05-01) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง..
 230
   (2021-11-17) ประกาศกรมประมง ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มี..
 50
   (2021-09-02) ตรวจสอบค่าโทรศัพท์ค้างชำระของกรมประมงประจำปี 2564..
 229
   (2021-07-30) (เพิ่มเติม) แนวทางการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)..
 88
   (2021-07-14) แนวทางการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลังภายใต้สถานกรณ์การเผยแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)..
 97
   (2021-06-14) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
 205
   (2021-12-02) ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..
 3
   (2021-11-24) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 5
   (2021-11-22) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มเฝ้ากรองแสงห้องประชุมกลุ่มบริหารพัสดุ กองบริการคลัง จำนวน 1 งาน..
 9
   (2021-11-22) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
 10
   (2021-11-19) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดฟิล์มฝ้ากรองแสงห้องประชุมกลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง จำนวน 1 ง..
 11
   (2021-10-19) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565..
 55
   (2021-01-15) การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)..
 166
   (2020-10-09) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564..
 297
   (2020-06-19) "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"..
 261
   (2020-05-01) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง..
 230
ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!

 กองบริหารการคลัง

  กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 แผนที่กองบริหารการคลัง
Latitude:13.8438182   Longitude:100.5731268
ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารการคลัง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-04-12 12:05:00 น. (ลำดับที่: 346)