กลุ่มบริหารงบประมาณ

 กองบริหารการคลัง

   (2563-03-11) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งวดที่ 01 ครั้งที่ 0003)..
   (2020-10-29) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งวดที่ 01 ครั้งที่ 0002)..
   (2020-10-15) รหัสกิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แก้ไขไฟล์ใหม่)..
   (2020-10-06) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2563 พลางก่อน (งวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0001)..
   (2020-06-17) รายชื่อหน่วยเบิกจ่ายที่มีรายการปรับปรุงบัญชีเนื่องจากการ Mapping ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน..
   (2020-05-27) การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping..
   (2020-05-01) รหัสบัญชีย่อยเงินงบอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..
   (2020-05-01) รหัสงบประมาณ ปี 2563..
   (2020-05-01) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งวดที่ 01 ครั้งที่ 0005..
   (2020-05-01) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0004..
   (2020-05-01) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0015..
   (2020-05-01) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 งวดที่ 01 พ ครั้งที่ 0013..
   (2020-05-01) ใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 งวดที่ 01 พ ครั้งที่ 327..
   (2020-05-01) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2562..
   (2020-05-01) รหัสแหล่งของเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563..
   (2020-05-01) รหัสต่างๆสำหรับเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พลาง..
   (2020-05-01) ข้อมูลใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยใช้งบประมาณปี พ.ศ.2562 พลางก่อน (งวดที่ 01 ครั้งที่ 0001)..
   (2020-05-01) การขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562..
   (2020-05-01) รายงานการโอนเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี งบกลาง รายงานเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินง..
   (2020-05-01) การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562..
   (2020-05-01) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบร..
   (2020-05-01) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ..
   (2020-05-01) ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบประมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศ.2562..
   (2020-05-01) ระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.2562..
   (2020-05-01) ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2562..
   (2020-05-01) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์..
   (2020-05-01) ข้อมูลใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งวดที่ 02 ครั้งที่ 0006)..
   (2020-05-01) ข้อมูลใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งวดที่ 02 ครั้งที่ 0004)..
   (2020-05-01) ข้อมูลใบจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนประมงพื้นบ้านในพื้นที่ ..
   (2020-05-01) ข้อมูลใบจัดสรรงบประมาณรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น งบรายจ่ายอื่น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชดเชยเยียวยาเจ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง.. (19,222)  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ.. (12,539) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี.. (11,482) กลุ่มบริหารพัสดุ.. (5,623) ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ.. (4,760) กลุ่มตรวจสอบ.. (4,615) กลุ่มบัญชี.. (3,530) กลุ่มการเงิน.. (3,368) ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์.. (3,139) กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง.. (3,089) การประชุมกองบริหารการคลัง.. (2,529) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรมประมง.. (2,460) กลุ่มบริหารงบประมาณ.. (2,188) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,846) คู่มือกองบริหารการคลัง.. (1,554) ติดต่อเรา.. (1,429) แนวทางกองบริหารการคลัง.. (1,378) หนังสือเวียนทั่วไปกรมบัญชีกลาง.. (1,225) ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ.. (1,175) โครงสร้างกองบริหารการคลัง.. (1,039)

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900