ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กองบริหารการคลัง

   (2020-12-04) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนั..
   (2020-09-03) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูปจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ระดับ 4 และ..
   (2020-06-26) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-05-01) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
   (2020-05-01) คำรับรองการปฏิบัติราชการระดั บหน่วยงาน (IPA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (คนพิการ)..
   (2020-05-01) ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ..
   (2020-05-01) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..
   (2020-05-01) ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์..
   (2020-05-01) ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิสอบสัมภาษณ์..
   (2020-05-01) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
   (2020-05-01) ประกาศกองคลัง เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลง สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์น..
   (2020-05-01) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน..
   (2020-05-01) ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นร..
   (2020-05-01) ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรร..
   (2020-05-01) คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561..
   (2020-05-01) ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด..
   (2020-05-01) ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การ การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560..
   (2020-05-01) ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559..
   (2020-05-01) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป..
   (2020-05-01) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..
   (2020-05-01) ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี..
   (2020-05-01) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง.. (19,222)  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ.. (12,539) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี.. (11,482) กลุ่มบริหารพัสดุ.. (5,623) ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ.. (4,760) กลุ่มตรวจสอบ.. (4,615) กลุ่มบัญชี.. (3,530) กลุ่มการเงิน.. (3,368) ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์.. (3,139) กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง.. (3,089) การประชุมกองบริหารการคลัง.. (2,529) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรมประมง.. (2,460) กลุ่มบริหารงบประมาณ.. (2,188) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,846) คู่มือกองบริหารการคลัง.. (1,554) ติดต่อเรา.. (1,429) แนวทางกองบริหารการคลัง.. (1,378) หนังสือเวียนทั่วไปกรมบัญชีกลาง.. (1,225) ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ.. (1,175) โครงสร้างกองบริหารการคลัง.. (1,039)

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900