ประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป

 กองบริหารการคลังประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน   184

ประกาศกรมประมง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนดเป็นระดับสูงขึ้นได้ ในตำแหน่งที่กรอ...   176

ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและ...   192

คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   174

ประกาศ กองคลัง กรมประมง เรื่อง ขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด   209

ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การ การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560   177

ปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านงบประมาณ การเงิน การบัญชี การเบิกจ่าย และการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559   406

ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป   160

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์   193

ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน/กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   158

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ