ประกาศทั้งหมด

 กองบริหารการคลัง

   (2021-10-19) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2565..
   (2021-10-18) การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs)..
   (2021-10-15) ประกาศกรมประมง เรื่อง ยกเลิกประกาศเชิญชวนเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก..
   (2021-10-15) การจัดส่งรายงานการรับ-จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ..
   (2021-10-14) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564..
   (2021-10-11) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564..
   (2021-10-08) ขอให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการประจำพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565..
   (2021-10-08) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน)..
   (2021-10-07) แนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565..
   (2021-10-06) ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของกองบริหารการคลัง ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2564 จำนวน 5 ฉบับ..

  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900