กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลัง

   (2021-06-22) ขอให้ตรวจสอบและยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่คงค้างในระบบ GFMIS..
   (2021-06-18) ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีประจำการอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด..
   (2021-05-21) ตรวจสอบข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ)..
   (2021-05-06) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์..
   (2021-02-15) คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564)..
   (2020-12-15) การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560..
   (2020-07-09) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารพัสดุ..
   (2020-05-18) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
   (2020-05-03) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน..
   (2020-05-03) แนวทางปฏิบัติการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)..

  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900