กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลัง

   (2021-02-15) คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564)..
   (2020-12-15) การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560..
   (2020-07-09) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารพัสดุ..
   (2020-05-18) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
   (2020-05-03) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน..
   (2020-05-03) แนวทางปฏิบัติการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)..
   (2020-05-03) ราคากลางจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป (07/02/63)..
   (2020-05-03) ราคากลางจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ..
   (2020-05-03) ประกาศราคากลางงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำอ่างหยก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร..
   (2020-05-03) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์..
   (2020-05-03) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน..
   (2020-05-03) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย..
   (2020-05-03) การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ..
   (2020-05-03) ขอข้อมูลรถราชการ (แบบรายงานจำนวนรถราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการ)..
   (2020-05-03) แนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง..
   (2020-05-03) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..
   (2020-05-03) ประเด็นปัญหางานด้านพัสดุ อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและกา..
   (2020-05-03) ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
   (2020-05-03) สรุปรายละเอียดการตอบปัญหาจาก โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจั..
   (2020-05-03) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ..
   (2020-05-03) ขอแจ้งผลระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องการลดใช้กระดาษ..
   (2020-05-03) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน..
   (2020-05-03) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ..
   (2020-05-03) การตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแล และใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง..
   (2020-05-03) การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง..
   (2020-05-03) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..
   (2020-05-03) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-03) "แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้รับบริการในการนำคู่มือ การจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคาไปใช้ในการปฏิบัติงาน"..
   (2020-05-03) การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ...
   (2020-05-03) แจ้งการส่งรายงานตรวจพัสดุประจำปี 2559..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง.. (19,222)  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ.. (12,539) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี.. (11,482) กลุ่มบริหารพัสดุ.. (5,623) ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ.. (4,760) กลุ่มตรวจสอบ.. (4,615) กลุ่มบัญชี.. (3,530) กลุ่มการเงิน.. (3,368) ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์.. (3,139) กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง.. (3,089) การประชุมกองบริหารการคลัง.. (2,529) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรมประมง.. (2,460) กลุ่มบริหารงบประมาณ.. (2,188) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,846) คู่มือกองบริหารการคลัง.. (1,554) ติดต่อเรา.. (1,429) แนวทางกองบริหารการคลัง.. (1,378) หนังสือเวียนทั่วไปกรมบัญชีกลาง.. (1,225) ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ.. (1,175) โครงสร้างกองบริหารการคลัง.. (1,039)

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900