ประกาศ กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลังรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   31

มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ   74

แนวทางการปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)แทนการยื่นสำเนาเอกสารการแสดงคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็น...   50

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรถยนต์ของราชการและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ของกรมประมง   76

อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนงทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563   70

การรายงานข้อมูลรถราชการ   127

การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs   146

รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนกันยายน 2564 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ   90

การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs)   806

ขอให้ตรวจสอบและยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่คงค้างในระบบ GFMIS   265

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)

  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ