กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลัง

   (2020-05-03) ประเด็นปัญหางานด้านพัสดุ อบรมหลักสูตร “การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและกา..
   (2020-05-03) ประกาศกรมประมง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
   (2020-05-03) สรุปรายละเอียดการตอบปัญหาจาก โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจั..
   (2020-05-03) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ..
   (2020-05-03) ขอแจ้งผลระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ 4.2 เรื่องการลดใช้กระดาษ..
   (2020-05-03) การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน..
   (2020-05-03) ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ..
   (2020-05-03) การตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในความดูแล และใช้ประโยชน์ของหน่วยงานภายใต้กรมประมง..
   (2020-05-03) การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง..
   (2020-05-03) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..

  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900