กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลัง

   (2020-05-03) การกำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง..
   (2020-05-03) รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..
   (2020-05-03) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
   (2020-05-03) "แบบสอบถามความพึงพอใจขอผู้รับบริการในการนำคู่มือ การจัดหาพัสดุ โดยวิธีตกลงราคาไปใช้ในการปฏิบัติงาน"..
   (2020-05-03) การดำเนินการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลาก่อนวันที่ 23 สิงหาคม 2560 เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ...
   (2020-05-03) แจ้งการส่งรายงานตรวจพัสดุประจำปี 2559..
   (2020-05-03) ประกวดราคาจ้างต่อเรือตรวจประมงทะเล ขนาด 38 ฟุุต จำนวน 2 ลำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)..
   (2020-05-03) ดัชนีราคาเพื่อใช้ประกอบการคำนวณหา ESCALATION FACTOR (K) ประจำเดือนกันยายน 2559..
   (2020-05-03) การส่งรายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2559 (ข้อมูลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี 2559)..
   (2020-05-03) การเร่งรัดเบิกจ่ายเงิน..

  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900