กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลัง

   (2020-05-03) แนวทางปฏิบัติการจัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)..
   (2020-05-03) ราคากลางจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป (07/02/63)..
   (2020-05-03) ราคากลางจัดซื้อลูกพันธุ์กุ้งก้ามกรามขนาดตั้งแต่ 5 - 7 เซนติเมตรขึ้นไป ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ..
   (2020-05-03) หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0731.1/ว 31 เรื่อง บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์..
   (2020-05-03) หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว565 เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน..
   (2020-05-03) การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมที่อยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย..
   (2020-05-03) การอนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ..
   (2020-05-03) ขอข้อมูลรถราชการ (แบบรายงานจำนวนรถราชการในความรับผิดชอบของส่วนราชการ)..
   (2020-05-03) แนวทางการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของกรมประมง..
   (2020-05-03) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561..

  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900