กลุ่มบริหารพัสดุ

 กองบริหารการคลัง

   (2021-11-22) การรายงานการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs..
   (2021-11-01) รายงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีรอบเดือนกันยายน 2564 ที่กรมบัญชีกลางอนุมัติ..
   (2021-10-18) การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อย (SMEs)..
   (2021-06-22) ขอให้ตรวจสอบและยกเลิกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ที่คงค้างในระบบ GFMIS..
   (2021-06-18) ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีประจำการอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และวัตถุระเบิด..
   (2021-05-21) ตรวจสอบข้อมูลการถือครองทรัพย์สิน (ที่ราชพัสดุ)..
   (2021-05-06) รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์..
   (2021-02-15) คู่มือและแบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2564)..
   (2020-12-15) การมอบอำนาจให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560..
   (2020-07-09) ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการบริหารพัสดุ..

  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900