ประกาศ กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลังขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2565   45

ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2565   101

ขอให้รายงานภาระงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   345

ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ New GFMIS Thai สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565   303

รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนสิงหาคม 2565   217

รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ New GFMIS Thai ประจำเดือน สิงหาคม 2565   67

ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2565   96

บัญชีแยกประเภทในระบบ GFMIS ตามเกณฑ์ประเมินผล ฯ (1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565)   458

รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   125

แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีและการจัดส่งรายงานการเงิน เงินงบประมาณ ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2565   273

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    fingroup.fn@gmail.com   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ