กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลัง

   (2021-02-23) แนวทางการตรวจสอบเงินนอกงบประมาณฝากคลัง..
   (2021-02-16) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน มกราคม 2564..
   (2021-02-16) รายงานผลการตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน มกราคม 2564..
   (2021-02-11) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือนมกราคม 2564..
   (2021-02-08) รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564..
   (2021-01-29) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564..
   (2021-01-15) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน ธันวาคม 2563..
   (2021-01-15) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..
   (2021-01-15) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2563..
   (2021-01-14) การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน ธันวาคม 2563..
   (2020-12-21) การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤศจิกายน 2563..
   (2020-12-21) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..
   (2020-12-21) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563..
   (2020-12-14) รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563..
   (2020-12-09) ปรับปรุงผังบัญชีมาตรฐานกรมประมง (ฉบับปรับปรุง 2)..
   (2020-12-04) แจ้งรหัสกิจกรรมย่อยกรมประมง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
   (2020-11-24) การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน ตุลาคม 2563..
   (2020-11-16) แนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
   (2020-11-11) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563..
   (2020-10-27) ขอให้รายงานและยีนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยภิบัติกรณีฉุกเฉินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-10-22) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2563..
   (2020-10-16) รายงานผลการดำเนินงานและภาระงานประจำปีงบประมาณ 2563..
   (2020-10-15) รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2563..
   (2020-10-14) รายงานข้อมลการปันส่วนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-10-02) ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์ในระบบ GFMIS สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-09-30) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-09-17) ขอให้รายงานผลการดำเนินการแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
   (2020-09-15) รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-09-15) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2563..
   (2020-09-15) การตรวจงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน สิงหาคม 2563..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง.. (19,222)  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ.. (12,539) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี.. (11,482) กลุ่มบริหารพัสดุ.. (5,623) ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ.. (4,760) กลุ่มตรวจสอบ.. (4,615) กลุ่มบัญชี.. (3,530) กลุ่มการเงิน.. (3,368) ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์.. (3,139) กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง.. (3,089) การประชุมกองบริหารการคลัง.. (2,529) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรมประมง.. (2,460) กลุ่มบริหารงบประมาณ.. (2,188) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,846) คู่มือกองบริหารการคลัง.. (1,554) ติดต่อเรา.. (1,429) แนวทางกองบริหารการคลัง.. (1,378) หนังสือเวียนทั่วไปกรมบัญชีกลาง.. (1,225) ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ.. (1,175) โครงสร้างกองบริหารการคลัง.. (1,039)

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900