กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลัง

   (2021-07-13) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564..
   (2021-07-13) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564..
   (2021-07-05) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564..
   (2021-06-30) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-21) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-16) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-10) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-09) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564..
   (2021-05-31) การดำเนินการตามประเด็นข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน..
   (2021-05-31) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนเมษายน 2564..

  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900