กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลัง

   (2021-05-12) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564..
   (2021-05-06) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai (ส่วนภูมิภาค)..
   (2021-05-06) รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai (ส่วนกลาง)..
   (2021-04-30)  รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564..
   (2021-04-27) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564..
   (2021-04-26) แนวทางการปฏิบัติงานและการรายงานผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
   (2021-04-20) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือนมีนาคม 2564..
   (2021-04-09) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม 2564..
   (2021-04-08) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564..
   (2021-03-23) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564..

  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900