กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลัง

   (2021-06-21) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-16) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-10) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน พฤษภาคม 2564..
   (2021-06-09) รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564..
   (2021-05-31) การดำเนินการตามประเด็นข้อตรวจพบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน..
   (2021-05-31) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือนเมษายน 2564..
   (2021-05-24) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือนเมษายน 2564..
   (2021-05-21) แบบขอปรับปรุง/แก้ไขรายการที่ผิดพลาดในระบบ GFMIS (ฉบับปรับปรุง)..
   (2021-05-14) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS เดือน เมษายน 2564..
   (2021-05-14) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน เมษายน 2564..

  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900