กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลัง

   (2021-09-09) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564..
   (2021-09-09) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน สิงหาคม 2564..
   (2021-08-30) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..
   (2021-08-17) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..
   (2021-08-16) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..
   (2021-08-10) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564..
   (2021-08-06) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน กรกฎาคม 2564..
   (2021-07-30) รายงานผลการตรวจสอบลูกหนี้เงินยืมคงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน มิถุนายน 2564..
   (2021-07-30) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564..
   (2021-07-14) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564..

  •  บทความ

  • Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900