กลุ่มบัญชี

 กองบริหารการคลัง

   (2021-11-26) รายงานผลการตรวจสอบเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือน ตุลาคม 2564..
   (2021-11-09) ขอให้รายงานข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
   (2021-11-09) การตรวจสอบข้อมูลรายการขอจ่าย (ขจ.05) คงค้างในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564..
   (2021-11-09) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2564..
   (2021-11-09) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำเดือน ตุลาคม 2564..
   (2021-11-01) ขอสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี..
   (2021-10-15) การจัดส่งรายงานการรับ-จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ..
   (2021-10-14) ขอส่งรายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2564..
   (2021-10-11) รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564..
   (2021-10-08) ขอให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลกิจกรรมย่อยในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2564 (ประจำเดือนมิถุนายน - กันยายน)..

  •  บทความ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง  ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ  ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม  การประชุมกองบริหารการคลัง  เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี  ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง  ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง  หมายเลขประจำตัวของผู้เสียภาษี ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900