นางสาวอังคณา ผลเจริญ

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง
(รักษาราชการแทน)
    


ภรพิชญา สโมสร

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง
    
อังคณา  ผลเจริญ

หัวหน้ากลุ่มบัญชี
    
ศุภาณัฐ อินทรัพย์

หัวหน้ากลุ่มการเงิน
    


จิตตรา อุดมเอนกลาภ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
สริญญา  เฟื่องฟุ้ง

หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
    
พรธีรา บุญญานุพงค์

หัวหน้ากลุ่มบริหารบริหารพัสดุ
    
นายวิชาญ บุญทวี

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบ
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองบริหารการคลัง

 กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900    financial.ap@fisheries.go.th   02-9406537,02-5620566,02-5798686   แฟนเพจ