กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

 กองบริหารการคลัง

   (2020-10-07) การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง..
   (2020-05-03) แนวทางการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (fleet card)..
   (2020-05-03) การใช้งานระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์..
   (2020-05-03) ตอบแบบสำรวจข้อมูลเครื่องคมอพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ GFMIS ในปัจจุบันของทุกหน่วยเบิกจ่าย..
   (2020-05-03) แนวทางการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..
   (2020-05-03) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ..
   (2020-05-03) การอบรมหลักสูตร ..
   (2020-05-03) คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานส่วนกลาง..
   (2020-05-03) คู่มือการปฏิบัติงานการจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) ของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนกลาง..
   (2020-05-03) เอกสารประกอบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยเบิก..
   (2020-05-03) แนวทางการรับเงินและนำเงินส่งคลังผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)..
   (2020-05-03) แนวทางการส่งเอกสารเพื่อขอเพิ่มข้อมูลเจ้าหนี้ในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง..
   (2020-05-03) รายงานผลการดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ครั้งที่ 2..
   (2020-05-03) การประชุมทางไกล (GIN Conference) เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง..
   (2020-05-03) การดำเนินการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online..
   (2020-05-03) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับเงินในการรับเงินด้วยบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรเดบิต) ผ่านอุปกรณ์ชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (..
   (2020-05-03) การจ่ายเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ..
   (2020-05-03) สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560..
   (2020-05-03) ซักซ้อมแนวทางการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินโดยการโอนเข้าธนาคารผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนกลาง ครั้งที่ 2..
   (2020-05-03) ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หลักสูตร แนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560..
   (2020-05-03) คำรับรองการปฏิบัติราชการ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560..
   (2020-05-03) การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนกลาง..
   (2020-05-03) การดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online ของหน่วยงานส่วนภูมิภาค..
   (2020-05-03) ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ระบบ KTB Corporate Online..
   (2020-05-03) ทางเดินเอกสารใบสำคัญ สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง..
   (2020-05-03) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายเงินงบประมาณ..
   (2020-05-03) แจ้งปิดระบบฐานข้อมูลทางการเงินเพื่อจัดทำต้นทุนผลผลิตกรมประมงปี 2559..
   (2020-05-01) ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ..
   (2020-05-01) กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐ..

  •  Hit 20 อันดับ
  • ระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง.. (19,222)  ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ.. (12,539) เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี.. (11,482) กลุ่มบริหารพัสดุ.. (5,623) ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ.. (4,760) กลุ่มตรวจสอบ.. (4,615) กลุ่มบัญชี.. (3,530) กลุ่มการเงิน.. (3,368) ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์.. (3,139) กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง.. (3,089) การประชุมกองบริหารการคลัง.. (2,529) ประชาสัมพันธ์ การรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับหน่วยงานส่วนกลาง ของกรมประมง.. (2,460) กลุ่มบริหารงบประมาณ.. (2,188) ฝ่ายบริหารทั่วไป.. (1,846) คู่มือกองบริหารการคลัง.. (1,554) ติดต่อเรา.. (1,429) แนวทางกองบริหารการคลัง.. (1,378) หนังสือเวียนทั่วไปกรมบัญชีกลาง.. (1,225) ประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ.. (1,175) โครงสร้างกองบริหารการคลัง.. (1,039)

    Copyright © 2016-2021 กองบริหารการคลัง

     กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900