กองบริหารการคลัง


 แผนผัง   สถิติ  UIP 27.4K | PV 91.7K

www4.fisheries.go.th/financialระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง   ระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์   ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนข้าราชการ   ระบบฐานข้อมูลเงินเดือนพนักงานราชการ   ระบบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม   การประชุมกองบริหารการคลัง   เกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี   ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง   ระบบฌาปนกิจสงเคราะห์ กรมประมง   ระบบพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ของข้าราชการและลูกจ้างประจำแบบอิเล็กทรอนิกส์ การตรวจสอบสินทรัพย์ รายการการรับ - จ่าย เงินทุนหมุนเวียนฯ Web Online E-Mail : https://mail.fisheries.go.th ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Saraban

   (2021-06-10) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สเปรย์ฉีดปลวก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2021-05-28) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2021-05-18) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2021-05-14) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่..
 27
   (2021-05-12) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2020-12-30) กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานฐานข้อมูลเงินเดือนและค่าจ้าง..
 404
   (2020-12-09) ขอให้แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการประจำพื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564..
 132
   (2020-05-12) การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่าย (ล.ย.01)..
 1782
   (2020-05-01) แนวทางการส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน..
 144
   (2020-05-01) แนวทางการหักเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)..
 217
   (2020-10-07) การตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินในระบบฐานข้อมูลการเงินการคลัง..
 278
   (2020-05-03) แนวทางการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (fleet card)..
 206
   (2020-05-03) การใช้งานระบบบริการข้อมูลเจ้าหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์..
 125
   (2020-05-03) ตอบแบบสำรวจข้อมูลเครื่องคมอพิวเตอร์ที่ใช้งานระบบ GFMIS ในปัจจุบันของทุกหน่วยเบิกจ่าย..
 153
   (2020-05-03) แนวทางการรับเงินเบิกเกินส่งคืนและเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์..
 157
   (2021-01-15) การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)..
 99
   (2020-10-09) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564..
 226
   (2020-06-19) "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"..
 195
   (2020-05-01) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง..
 183
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ สรุปขั้นตอนการรับเงิน นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภ..
 228
   (2021-06-14) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564..
 34
   (2020-12-04) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ กำหนดเวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าพนั..
 147
   (2020-09-03) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกและประเมินบุคคลเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งลูปจ้างประจำเพื่อปรับระดับชั้นงาน ระดับ 4 และ..
 175
   (2020-06-26) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563..
 290
   (2020-05-01) ปฏิทินการปฏิบัติงานของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562..
 147
   (2021-06-10) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน (สเปรย์ฉีดปลวก) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2021-05-28) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2021-05-18) ประกาศกรมประมง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2021-05-14) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่..
 27
   (2021-05-12) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 19
   (2021-01-15) การประชุมทางไกล "การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงินการคลัง" ผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference)..
 99
   (2020-10-09) การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ครั้งที่ 1/2564..
 226
   (2020-06-19) "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"..
 195
   (2020-05-01) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง..
 183
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ สรุปขั้นตอนการรับเงิน นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภ..
 228
ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!

 กองบริหารการคลัง

  กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 แผนที่กองบริหารการคลัง
Latitude:13.8438182   Longitude:100.5731268
ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองบริหารการคลัง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-04-12 12:05:00 น. (ลำดับที่: 346)