กองบริหารการคลัง


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 8.3K | อ่าน: 18.7K

www4.fisheries.go.th/financial

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กองบริหารการคลัง

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1387#   กดส่ง


   (2020-08-07) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างทำป้ายพลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 7
   (2020-08-07) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาคัดแยก จัดเก็บ และขนย้ายเอกสารของกองคลังกรมประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 1
   (2020-05-01) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนิการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 13
   (2020-08-05) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 3
   (2020-08-03) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2020-05-12) การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลการลดหย่อนภาษี ณ ที่จ่าย (ล.ย.01)..
 161
   (2020-05-01) แนวทางการส่งใบสำคัญหักล้างเงินยืมสำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 ไปพลางก่อน..
 50
   (2020-05-01) แนวทางการหักเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการเพื่อจ่ายชำระเงินกู้ยืมคืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)..
 48
   (2020-05-01) แนวทางและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการ (เกษี..
 42
   (2020-05-01) แนวทางการดำเนินการผ่านระบบ KTB Corporate Online..
 86
   (2020-06-19) "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"..
 40
   (2020-05-01) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง..
 88
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ สรุปขั้นตอนการรับเงิน นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภ..
 79
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง) ขั้นตอนการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง ..
 82
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ กองคลังได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการออกใบอ..
 25
   (2020-08-07) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างทำป้ายพลาสติก จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 7
   (2020-08-07) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาคัดแยก จัดเก็บ และขนย้ายเอกสารของกองคลังกรมประมง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 1
   (2020-05-01) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนิการจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 13
   (2020-08-05) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 3
   (2020-08-03) ประกาศกรมประมง เรื่อง ผู้ชนะการจ้างเหมาบันทึกข้อมูลของกลุ่มตรวจสอบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง..
 16
   (2020-06-19) "การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference) เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเบิกจ่ายหลังการ Mapping"..
 40
   (2020-05-01) การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การติดตามผลการปฏิบัติงานและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่าง..
 88
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ สรุปขั้นตอนการรับเงิน นำเงินส่งคลัง หรือฝากคลัง สำหรับหน่วยงานส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภ..
 79
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ (ฉบับปรับปรุง) ขั้นตอนการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังหรือฝากคลัง ของเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณฝากคลัง ..
 82
   (2020-05-01) ประชาสัมพันธ์ กองคลังได้รับเชิญเป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบการออกใบอ..
 25
ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!

 กองบริหารการคลัง

  กองบริหารการคลัง กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อาคารจุฬาภรณ์ ชั้น 1 ชั้น 4 ชั้น 6 และชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

 แผนที่กองบริหารการคลัง
Latitude:13.8438182   Longitude:100.5731268

ยังไม่มีรูปหน่วยงานของท่าน!

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กองบริหารการคลัง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-04-12 12:05:00 น. (ลำดับที่: 351)