ข้อมูลด้านการประมงสำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

สัตว์น้ำควบคุมจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

การแจ้งครอบครองสัตว์น้ำควบคุมทั้งหมด จำนวน 175 ราย

สัตว์น้ำควบคุม ประเภท : กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

พื้นที่ประกาศ : จังหวัดอำนาจเจริญ

 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตสัตว์น้ำควบคุม ประเภท : กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

ที่

อำเภอ

จำนวน (ราย)

ยกเลิก (ราย)

คงเหลือ (ราย)

1

เมืองอำนาจเจริญ

187

22

145

2

ปทุมราชวงศา

35

16

19

3

ลืออำนาจ

40

34

6

4

เสนางคนิคม

18

18

0

5

พนา

24

24

0

6

หัวตะพาน

12

12

12

7

ชานุมาน

9

4

5

รวม

 

325

175

สัตว์น้ำควบคุม ประเภท : จระเข้น้ำจืด

พื้นที่ประกาศเขตอนุญาต : จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ที่

อำเภอ

จำนวน (ราย)

จำนวน (ตัว)

1

เสนางคนิคม

1

6

2

เมืองอำนาจเจริญ

1

1

3 หัวตะพาน 1 1

รวม

3

8

 

 

 

สัตว์น้ำควบคุม ประเภท : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง อำเภอชานุมาน  จำนวน 20 กระชัง

 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

 ที่ตั้ง : 166 หมู่ที่2 บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0 4552 5662

    มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด  ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

2.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

ที่ตั้ง :หมู่ที่4 บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ 0 4525 2601

               มีหน้าที่ควบคุมการทำการประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมง ข้อมูลชาวประมง ข้อมูลสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลปี2561

ที่

ชนิดสัตว์น้ำ

ผลผลิต (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

หมายเหตุ

1

ปลานิล

940,480

56,819,660

 

2

ปลาตะเพียน

366,970

20,269,910

 

3

ปลาดุก

207,800

12,608,090

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

1.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ   

ที่ตั้ง : บ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

2.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง

ที่ตั้ง : บ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

3.  ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย

ที่ตั้ง : บ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

4.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกระแสน   

ที่ตั้ง : บ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ศูนย์หลักประจำอำเภอ ที่ตั้ง กิจกรรมหลัก (ประเภทการเกษตร)
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 นายประยงค์ บุญทอง เมืองอำนาจเจริญ 152 11 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ เกษตรผสมผสาน
2 นายวินิจ  สุภาจันทร์ เสนางคนิคม 4 9 นาเวียง เสนางคนิคม ข้าว
3 นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ ปทุมราชวงศา 132 6 ห้วย ปทุมราชวงศา ข้าว
4 นางประยูร กาญจนารี ลืออำนาจ 41 6 ไร่ขี ลืออำนาจ ไร่นาสวนผสม
5 นายมานพ แสงสว่าง หัวตะพาน 4 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน ไร่นาสวนผสม
6 นายสงัด บรรลือ พนา 135 5 พนา พนา ไร่นาสวนผสม
7  นายจงรักษ์ แสงชาติ ชานุมาน 122 2 ชานุมาน ชานุมาน ไร่นาสวนผสม
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ปี2560-2562
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ศูนย์หลักประจำอำเภอ ที่ตั้ง หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 นายรมย์ บุญสุภาพ เมือง 260/1 4 บุ่ง เมือง  
2 นางจรัสศรี บ่อแก้ว เมือง 28 3 ปลาค้าว เมือง  
3 นายสมร รุจิต เมือง 46 5 โนนโพธิ์ เมือง  
4 นายชนะศักดิ์ ยุระปักษ์ เมือง 24 8 คึมใหญ่ เมือง  
5 นายประเทือง สีโส เมือง 139 6 นายม เมือง  
6 นายปัญญา เพ็ชรนอก เมือง 129 3 ดอนเมย เมือง  
7 นายบุญหลาย กัลยา เสนางคนิคม 65 2 ไร่สีสุก เสนางคนิคม  
8 นายเทียม ปัญญาไว เสนางคนิคม 143 3 นาเวียง เสนางคนิคม  
9 นายโทน แจ่มใส เสนางคนิคม 18 3 หนองไฮ เสนางคนิคม  
10 นายณรงค์ เพ็ชรพลอย เสนางคนิคม 177 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม  
11 นางสาวณัฐสุดา คณาโรจน์ เสนางคนิคม  156 7 เสนางคนิคม เสนางคนิคม   
12 นายประถม จิตรักษ์ เสนางคนิคม 8 3 ไร่สีสุก เสนางคนิคม  
13 นายสุรพงษ์ นวลตา ปทุมราชวงศา 16 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา  
14 นายชมเชย ป้องเพชร ปทุมราชวงศา 173 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา  
15 นายเวียงสมัย สีเขียว ปทุมราชวงศา 38 10 คำโพน ปทุมราชวงศา  
16 นางสดสวย เมษา ปทุมราชวงศา 86 9 หนองข่า ปทุมราชวงศา  
17 นายสมบัติ  ป้องกัน    ปทุมราชวงศา 22 6 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา  
18 นายรถ วิบุญกุล ปทุมราชวงศา 84 4 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา  
19 นายอุดร โคตรหา ลืออำนาจ 59 6 ดงบัง ลืออำนาจ  
20 นายทองสุข วงศ์กัลยา ลืออำนาจ 135 3 แมด ลืออำนาจ  
21 นายสุบรร คะหาวงค์ ลืออำนาจ 6 3 เปือย ลืออำนาจ  
22 นายวิเศษ ระสาสม ลืออำนาจ 149 3 อำนาจ ลืออำนาจ  
23 นายศราวุฒิ มูลพันธ์ ลืออำนาจ 97 9 ไร่ขี ลืออำนาจ  
24 นางประยงค์ พิมพะสุทธ์ ลืออำนาจ 69 4 โคกกลาง ลืออำนาจ  
25 นายสง่า นามเรืองศรี หัวตะพาน 34 6 หัวตะพาน หัวตะพาน  
26 นายสายมาลา แสนโสภา หัวตะพาน 22 10 คำพระ หัวตะพาน  
27 นายพงศภัค วงษ์พรม หัวตะพาน 132 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน  
28 นายสำ พวงพันธ์ หัวตะพาน 52 8 เค็งใหญ่ หัวตะพาน  
29 นายสวามี สายสินธุ์ หัวตะพาน 102 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน  
30 นางปราณี ถนอมชาติ หัวตะพาน 13 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน  
31 นายบัวรัตน์ รักโคตร พนา 136 4 พระเหลา พนา  
32 นายทรงวุฒิ แจ้งบำรุง พนา 53 13 ไม้กลอน พนา  
33 นายอรุณ ศิลบุตร พนา 22 11 จานลาน พนา  
34 นายสังคม มูลชาติ พนา 98 1 พระเหลา พนา  
35 นายสำราญ เผ่าผม พนา 17 6 ไม้กลอน พนา  
36 นายนิพล สารทอง พนา 149 3 จานลาน พนา  
37 นายถวัลย์ ป้อมเดช ชานุมาน 129 1 ชานุมาน ชานุมาน  
38 นางรัญจวน เพราะพืช ชานุมาน 40 5 โคกสาร ชานุมาน  
39 นายสังวร ด้วงเงิน ชานุมาน 1 13 โคกก่ง ชานุมาน  
40 นายสะอาด วันโท ชานุมาน 35 14 ชานุมาน ชานุมาน  
41 นายพารัตน์  ศุภนิกร ชานุมาน 129 9 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน  
42 นายสุรัตน์ พุทธรักษา ชานุมาน 70 2 โคกก่ง ชานุมาน  
รายชื่อประมงอาสา จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่         ชื่อ   -  สกุล                          ที่อยู่ รุ่นที่
    เลขที่  หมู่ ตำบล  อำเภอ  
1 นายประจัน  อุ่นทวง 143 4 นายม เมือง 1
2 นายวารี       แก่นสาร 101 5 โนนโพธิ์ เมือง 1
3 นายหนูเวียง นามบุดดี 79 2 ห้วยไร่ เมือง 1
4 นายประยงค์ บุญทอง 26 11 นาวัง เมือง 1
5 นายชัชพล      ศรีวะวงค์ 161 5 ไก่คำ เมือง 1
6 นายนคร        บุญอาจ 251 4 บุ่ง เมือง 1
7 นายนิคม       ฝ่ายบุตร 145 4 นาจิก เมือง 1
8 นายสุบิล       นามจันทา 275 9 น้ำปลีก เมือง 1
9 นายวิทยา     เกื้อกูล 121 7 นาเวียง เสนางคนิคม 1
10 นายบุญหลาย กัลยา 65 2 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 1
11 นายจักรินทร์   ปุยจันทร์ 28 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 1
12 นายทวีชัย  จันทร์เพชร 45 8 แมด ลืออำนาจ 1
13 นายบุญสงค์   ละชั่ว 31 8 พระเหลา พนา 1
14 นายบุญธรรม ปามุทา   7/2 8 จานลาน พนา 1
15 นายสมพร  ป้อมหิน 13 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา 1
16 นายกฤษฏา  ศรีบัวลา 119 2 ห้วย ปทุมราชวงศา 1
17 นายสงวน  อรอินทร์   132/2 1 ชานุมาน ชานุมาน 1
18 นายทรัพย์สิน  จันทร์หา 9 5 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 1
19 นายสังฆะ  บุญเหลื่อม 13 3 นาหมอม้า เมือง 2
20 นายจันเพชร  ตาทอง 19 12 นาผือ เมือง 2
21 นายสมาน เชื้อสระคู 17 2 นาแต้ เมือง 2
22 นายเฉลย  คำสา 42 3 ดอนเมย เมือง 2
23 นายวินัย  พันธุระ 8 3 ปลาค้าว เมือง 2
24 นายสันต์  บุญภักดิ์ 23 7 ห้วยไร่ เมือง 2
25 นายธานินร์  ฉันทะกุล 40 8 หนองมะแซว เมือง 2
26 นายหนูเกณฑ์  อินทร์มนตรี 194 13 โนนหนามแท่ง เมือง 2
27 นายนวมินทร์ แผ่นทอง  3/1 3 เหล่าพรวน เมือง 2
28 นายโทน  แจ่มใส 18 3 หนองไฮ เสนางคนิคม 2
29 นายนิคม  ตาทอง 201 8 หนองไฮ เสนางคนิคม 2
30 นายสมชัย นภาเพชร 116 2 อำนาจ ลืออำนาจ 2
31 นายพันคำ  ศรีสุข 3 1 ดงบัง ลืออำนาจ 2
32 นายเอกชัย  ไกยชาติ 63 8 โคกกลาง ลืออำนาจ 2
33 นายประยูร  มีดี 59 3 ไร่ขี ลืออำนาจ 2
34 นางประยูร กาญจนารี 41 6 ไร่ขี ลืออำนาจ 2
35 นายไทยสากล   โสภาลุน 22 4 คำพระ หัวตะพาน 2
36 นายไพฑูรย์  ทานะสิทธิ์ 3 2 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 2
37 นายประมวล   บุญช่วย 24 7 โนนงาม ปทุมราชวงศา 2
38 นายชมเชย  ป้องเพชร 173 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา 2
39 นายธวัช  โพธิ์อ่อน 13 2 ลือ ปทุมราชวงศา 2
40 นายบัวทอง  ไชยมาตย์ 19 4 นาวัง เมือง 3
41 นายประสิทธิ์  บุญหาญ 135 1 สร้างนกทา เมือง 3
42 นายพีระพล  รู้แนบเนียน 26 10 สร้างนกทา เมือง 3
43 นายไพทูรย์  แผนพนา 112 2 นาวัง เมือง 3
44 นายสมาน  ขันเงิน 102 8 นายม เมือง 3
45 นายหนูสิน  แพงจ่าย 28/10 9 บุ่ง เมือง 3
46 นายณรงค์  เพ็ชรพลอย 177 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 3
47 นายบุญกว้าง  จารุศิลป์ 157 8 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 3
48 นายไทย  สิงห์ทอง 31 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ 3
49 นายสำรวย  ศรีสะอาด 80 3 โคกกลาง ลืออำนาจ 3
50 นายทองสุข  วงศ์กัลยา   3 แมด ลืออำนาจ 3
51 นายสุดใจ  วามะลุน 34 9 หัวตะพาน หัวตะพาน 3
52 นายสุรวิทย์  เลิศพันธุ์  110/4 17 จานลาน พนา 3
53 นายบุญมา  มุทาพร 60 5 พระเหลา พนา 3
54 นายจำเนียร  นวลอินทร์ 10 6 ไม้กลอน พนา 3
55 นายกฤษณะ  สาระรัตน์ 103 2 พนา พนา 3
56 นายเพิน  พรพระ 10 13 ห้วย ปทุมราชวงศา 3
57 นายเสนีย์  ศรีบุญ 47 8 นาหว้า ปทุมราชวงศา 3
58 นายจำเริญ  ปาตาสี 162 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา 3
59 นางสุดาพร  สุภาพันธ์ 145 4 โคกก่ง ชานุมาน 3
60 นายบัวลี  ไกรกล 102 8 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 3
61 นาย วิเชียร อินพวง 169  4 ป่าก่อ ชานุมาน 3
62 นายประกิจ  อิ่มพิทักษ์ 197 2 โคกสาร ชานุมาน 3
63 นายกิติภูมิ  มีชัย 1 4 ดอนเมย เมือง 4
64 นายวิชัย  วงค์ละคร 52 3 น้ำปลีก เมือง 4
65 นายธวัช   ทวีพันธ์ 20 2 นายม เมือง 4
66 นายเรียน  เสวะมาตย์ 44 2 นาผือ เมือง 4
67 นายธนวรรธน์   สุเกษ 25 2 คึมใหญ่ เมือง 4
68 นายสำราญ  สินวรณ์ 24 7 นาหมอม้า เมือง 4
69 นายกลิ่นศักดิ์  โสเสมอ 14 9 โพนทอง เสนางคนิคม 4
70 นายจรรโลง  หนูโพนทัน 85 9 โพนทอง เสนางคนิคม 4
71 นายอาทิตย์  ธรรมบุตร 21 3 โพนทอง เสนางคนิคม 4
72 นายธง  มุงเพียง 57 7 แมด ลืออำนาจ 4
73 นายเพิ่มศักดิ์  ลีวงค์ 9 1 เปือย ลืออำนาจ 4
74 นายแสวง   ยั่งยืน 17 13 ดงบัง ลืออำนาจ 4
75 นายสุรพัฒน์  ทองดี 2 3 โคกกลาง ลืออำนาจ 4
76 นายชาญณรงค์  ไชยมาตร 108 1 คำพระ หัวตะพาน 4
77 นายบัวรัตน์  รักโคตร 136 4 พระเหลา พนา 4
78 นายสุทัศน์  หนูสิน 4 5 จานลาน พนา 4
79 นายทองคำ  พันธ์บุตร 12 6 พนา พนา 4
80 นายบุญเลิศ  ดวงดี 116 13 ไม้กลอน พนา 4
81 นายบัวเรียน   คำลี 32 7 ลือ ปทุมราชวงศา 4
82 นายอนันต์  สายแวว 147 1 นาหว้า ปทุมราชวงศา 4
83 นายกิ่ง  ปรือทอง 80 8 โนนงาม ปทุมราชวงศา 4
84 นายพูลชัย  พลเลิศ 38 2 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 4
85 นางศิริพร  จำปาทอง 109 7 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 4
86 นายคำมี   ถือสัตย์ 21 12 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 4
87 นายวีระศักดิ์     บุญไชย 213 5 โนนหนามแท่ง เมือง 5
88 นายบุญทอม   พละสิงห์ 48 5 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 5
89 นายวิรัต  บุตรสาร 21 4 หนองสามสี เสนางคนิคม 5
90 นายบวร  สารีเพ็ง 61 6 ไร่ขี ลืออำนาจ 5
91 นายคำแปลง  เผ่าศรี 131 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ 5
92 นายสมัคร  ศรีละบุตร 44 1 หนองแก้ว หัวตะพาน 5
93 นายเนย    พิลาแดง  29/1 7 คำพระ หัวตะพาน 5
94 นายสมพงษ์  กีฬา 4 8 พนา พนา 5
95 นายณรงค์    มุทาพร 96 6 ไม้กลอน พนา 5
96 นายประภาศ  สารโท 18 6 นาหมอม้า เมือง 6
97 นายโจม โคตรอาษา 54 1 กุดปลาดุก เมือง 6
98 นายประเสริฐ  โคตนนนท์ 3 4 หนองมะแซว เมือง 6
99 นางบุญแทน สุภสร 92 5 นาวัง เมือง 6
100 นายทองจันทร์  พุทธขันธ์ 1 9 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 6
101 นางวิไลศักดิ์ สายสิน 74 11 แมด ลืออำนาจ 6
102 นายกอง โพศาราช 41 3 ดงมะยาง ลืออำนาจ 6
103 นายสำรวม มูลพันธ์ 36 7 ไร่ขี ลืออำนาจ 6
104 นายสงกรานต์ อุตสาหะพันธ์ 104 11 โคกกลาง ลืออำนาจ 6
105 นายสวาท บุญพิทักษ์ 92 9 อำนาจ ลืออำนาจ 6
106 นายธีระพงษ์ ศรีภิลา 7 4 หนองแก้ว หัวตะพาน 6
107 นายฉัตรชัย มิลภา 102 2 หนองแก้ว หัวตะพาน 6
108 นายโกมล ปางแก้ว 177 3 จิกดู่ หัวตะพาน 6
109 นายสมบัติ ก่องดวง 159 5 จิกดู่ หัวตะพาน 6
110 นายไพบูลย์  จันดาวรรณ์ 100 2 หนองแก้ว หัวตะพาน 6
111 นายธีรภัทร บุญมาศ 16 4 พระเหลา พนา 6
112 นายสงคร โสมรักษ์ 56 10 ไม้กลอน พนา 6
113 นายเวียงจันทร์ ธิมาทาน 50 4 จานลาน พนา 6
114 นายไพรัช กีฬา 127 5 พนา พนา 6
115 นายสงัด บรรลือ 135 5 พนา พนา 6
116 นายบรรจง โล่ชัย 108 3 ลือ ปทุมราชวงศา 6
117 นายจำปา คำแพง 96 2 ห้วย ปทุมราชวงศา 6
118 นายสมเดช  ถิ่นนาจิก 71 2 โคกสาร ชานุมาน 6
119 นายสุทธิชัย  อินตะ 3 2 โคกสาร ชานุมาน 6
120 นายประดิษฐ์  พละศูนย์ 4 1 นาจิก เมือง 7
121 นายประสงค์  กรแก้ว 118 4 นาแต้ เมือง 7
122 นายดุสิต  โทนุการ 146 1 คึมใหญ่ เมือง 7
123 นายพัทยา  ต้นแก้ว 46 5 เหล่าพรวน เมือง 7
124 นายธวัช  วุฒิชัย 13 1 นาวัง เมือง 7
125 นายสิรภพ  ทิพย์รัตน์ 76 7 น้ำปลีก เมือง 7
126 นายมงคล  จำปาหอม 73 2 นายม เมือง 7
127 นายสุภาพ  โฉมเฉลา 189 4 นาจิก เมือง 7
128 นายจำเนียร  กานุสนธ์ 12 7 หนองมะแซว เมือง 7
129 นายอารัญ  มาศพันธ์ 57 10 โพนทอง เสนางคนิคม 7
130 นายวิจิตร   ถือสัตย์ 59 5 โพนทอง เสนางคนิคม 7
131 นายเทียม  ปัญญาไว 143 3 นาเวียง เสนางคนิคม 7
132 นายเยี่ยม  สุริยะศรี 17 14 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 7
133 นายวีระสาร  สารธิมา 4 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 7
134 นายอุดม   จันทเพ็ชร 9 10 อำนาจ ลืออำนาจ 7
135 นางสุสดา  ศิลลาลา 133 6 คำพระ หัวตะพาน 7
136 นายสงบ  กานานนท์ 46 10 คำพระ หัวตะพาน 7
137 นายสมัย  อุดมสันต์ 6 2 หัวตะพาน หัวตะพาน 7
138 นายชาลี    แก่นบุตร 33 4 พนา พนา 7
139 นายเวียง   สาโสม 81 10 ไม้กลอน พนา 7
140 นายจำนงค์   ศรีคะเณย์ 29 6 ไม้กลอน พนา 7
141 นางพิกุล  ข้างน้อย 74 6 พระเหลา พนา 7
142 นายจันที  บุญมาศ 4 10 จานลาน พนา 7
143 นางวันเพ็ญ  วาริสาร 101 8 จานลาน พนา 7
144 นายสุนิช  ศรีจันทร์ 1 3 ห้วย ปทุมราชวงศา 7
145 นายทวนทอง  สุนันท์ 72 2 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 7
146 นายทองเขียน  อาชญาทา 222 8 โคกก่ง ชานุมาน 7
147 นายทองพูล    ปากหวาน 26 2 โคกก่ง ชานุมาน 7
148 นางแพงตา  สุนันท์ 85 6 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 7
149 นายประสิทธิ์  ราศี 31 12 โคกก่ง ชานุมาน 7
150 นายทองดี  สายเนตร 73 3 นาแต้ เมือง 8
151 นายนคร  บุญกัลย์ 61 14 สร้างนกทา เมือง 8
152 นายรัศมี  สุวะศรี 47 5 กุดปลาดุก เมือง 8
153 นายจรัสศรี  บ่อแก้ว 28 3 ปลาค้าว เมือง 8
154 นายสุดใจ  วรรณโท 178 5 ไก่คำ เมือง 8
155 นายอนัน บุตรวงค์ 69 1 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 8
156 นายสมาน  พะละศูนย์ 137 5 หนองไฮ เสนางคนิคม 8
157 นายสมศักดิ์  คำหล่อ 144 3 หนองไฮ เสนางคนิคม 8
158 นายเปรี้ยง  นามวงค์ 90 9 นาเวียง เสนางคนิคม 8
159 นายสมคิด  สร้างโศก 18 7 โคกกลาง ลืออำนาจ 8
160 นายวิเศษ  ระสาสม 149 3 อำนาจ ลืออำนาจ 8
161 นายไพฑูรย์  สุวรรณสิงห์ 27 10 ดงบัง ลืออำนาจ 8
162 นายสำรวย  อินทร์จาด 83 4 โคกกลาง ลืออำนาจ 8
163 นายใฉน  พระเวียงคำ 79 1 หนองแก้ว หัวตะพาน 8
164 นางอังคาร  กาลบุญ 73 11 คำพระ หัวตะพาน 8
165 นายทวีกุล  บุญทน 122 10 คำพระ หัวตะพาน 8
166 นายบัวสี  ยุตตาวัน 48/1 10 คำพระ หัวตะพาน 8
167 นางขนิษฐา  สาสาร 144 10 คำพระ หัวตะพาน 8
168 นายเกริกชัย  ต้นวงศ์ 86 3 พนา พนา 8
169 นายพานิช  พลราษฎร์ 17 9 ไม้กลอน พนา 8
170 นายประยูร  สายมั่น 14 8 จานลาน พนา 8
171 นายสมบัติ  พันธิมา 91 4 พระเหลา พนา 8
172 นายพิทักษ์  อ่อนสุด 282 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา 8
173 นายสมบัติ  ป้องกัน    22 6 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 8
174 นายบุญจันทร์  สีแลง 119 10 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 8
175 นายรุ้งลักษณ์  สายวรณ์ 70 3 หนองข่า ปทุมราชวงศา 8
176 นายสุรสิงห์  ธนันทา 8 6 โคกสาร ชานุมาน 8
177 นายกมล  ถนอมเชื้อ 101 3 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 8
178 นายสังวร  ด้วงเงิน 1 13 โคกก่ง ชานุมาน 8
179 นายจงรักษ์  แสงชาติ 200 6 ชานุมาน ชานุมาน 8
180 นายแย้ม  สุวะศรี 67 4 นาวัง เมือง 9
181 นายสงกรานต์  เหมือนเหลา 107 8 นาผือ เมือง 9
182 นายค่ำ  วรรณโท 67 5 ห้วยไร่ เมือง 9
183 นางบัวพัน  พิมพะไชย 62 6 นาหมอม้า เมือง 9
184 นางสาวแพรเพ็ชร  ธนูศิลป์ 86 6 หนองมะแซว เมือง 9
185 นายอัศวิน  โสเสมอ 182 6 หนองไฮ เสนางคนิคม 9
186 นายตัน  การะจักร์ 13 5 นาเวียง เสนางคนิคม 9
187 นางสาวณัฐสุดา  คณาโรจน์ 156 7 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 9
188 นายบรรจง  สุขสะอาด 51/1 6 หนองสามสี เสนางคนิคม 9
189 นายพยัคฆ์  อุนาภาค   201 4 หนองไฮ เสนางคนิคม 9
190 นายวินัย  สายสิน 34 4 เปือย ลืออำนาจ 9
191 นายจันทรเสด็จ  แก้วหลวง 31 10 โคกกลาง ลืออำนาจ 9
192 นางลำใย  กรรมหาวงศ์ 17 11 อำนาจ ลืออำนาจ 9
193 นางสมัย  อุทธา 82 3 ดงบัง ลืออำนาจ 9
194 นายจำนงค์  สง่าพันธ์ 101 10 จิกดู่ หัวตะพาน 9
195 นายสุพัฒน์  สินเติม 42 6 หัวตะพาน หัวตะพาน 9
196 นายธีรพงษ์  รากทอง 62 1 หัวตะพาน หัวตะพาน 9
197 นายประยงค์  บุตรคุณ 59 7 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 9
198 นายบุญมี  มัฐผา 24 1 ไม้กลอน พนา 9
199 นายสำลี  ทองวิเศษ 11 11 พระเหลา พนา 9
200 นายอรุณ  ศิลบุตร 22 11 จานลาน พนา 9
201 นางศิรินุช  ดวงโสภา 28 11 พนา พนา 9
202 นายประสงค์  สารคณา 60 3 โนนงาม ปทุมราชวงศา 9
203 นายบุญน้อม  บานที 19 6 ลือ ปทุมราชวงศา 9
204 นายเล้ง  นิมมา 34 13 ลือ ปทุมราชวงศา 9
205 นายเพชรสุพรรณ  เสือสา 94 10 ห้วย ปทุมราชวงศา 9
206 นางสาวนันถนีย์  ชาวลำเนา 496 5 ชานุมาน ชานุมาน 9
207 นายก้อย  อัครชาติ 21 11 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 9
208 นายมาโนชย์  ธรรมวงศ์การ 96 2 โคกก่ง ชานุมาน 9
209 นายวะโรผล  สว่างเนตร 323 3 ป่าก่อ ชานุมาน 9
210 นาย ทองคำ โพธิจันทร์  58  1 น้ำปลีก เมือง 10
211 นาย บุญหลาย หาญจิต  13  6 เหล่าพรวน เมือง 10
212 นาง วรรณี โทพิลา  149  1 นายม เมือง 10
213 นาย อานุภาพ ใจรัตน์  48  1 ห้วยไร่ เมือง 10
214 นาย คมกริช โพธิ์สาราช  76  1 โพนทอง เสนางคนิคม 10
215 นาย คำมวย สดีหอม  65  5 หนองไฮ เสนางคนิคม 10
216 นางประครอง  สว่างไชย 144 1 นาเวียง เสนางคนิคม 10
217 นางสาว มลาพร สว่างไชย  107  1 นาเวียง เสนางคนิคม 10
218 นาย อุทัย สีพิมพ์  82  3 หนองไฮ เสนางคนิคม 10
219 นาย ถวิล ศรีสุวรรณ  88  11 เปือย ลืออำนาจ 10
220 นาย ประพันธ์ ต้นเกตุ  143  8 ไร่ขี ลืออำนาจ 10
221 นายวุฒิโรจน์  ไพยการ 72  9 ไร่ขี ลืออำนาจ 10
222 นาย อุดร โคตรหา  59  6 ดงบัง ลืออำนาจ 10
223 นายปรีชา  ขวัญแก้ว 13 7 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 10
224 นาย สวาท ทองเกตุ  7  3 หัวตะพาน หัวตะพาน 10
225 นาย สายมาลา แสนโสภา  22  10 คำพระ หัวตะพาน 10
226 นาง สำอาง สุติบุตร  105  4 หัวตะพาน หัวตะพาน 10
227 นาย ถวิล โสมรักษ์  114  4 ไม้กลอน พนา 10
228 นาย บุญมา ยอดเอื้อ  4  16 ไม้กลอน พนา 10
229 นาย ประดิษฐ์ ตาดี  4  8 จานลาน พนา 10
230 นาย สวรรค์ โล่ห์คำ  26  7 ไม้กลอน พนา 10
231 นาง คำกอง โพธิชัยทอง  81  7 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 10
232 นาย มีชัย สีเขียว  56  8 ห้วย ปทุมราชวงศา 10
233 นาง อนงค์พรรณ ทองวรณ์  73  9 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 10
234 นาย อภิรักษ์ หวานใจ  185  3 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 10
235 นาย อุดม แสนเริง  228  2 โนนงาม ปทุมราชวงศา 10
236 นาย กานี พละพิทักษ์  3  8 โคกสาร ชานุมาน 10
237 นาย ทรัพย์สิน จันทร์หา  9  5 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 10
238 นาย บุญธรรม จำปาหอม  65  10 ชานุมาน ชานุมาน 10
239 นาย สะอาด วันโท  35  14 ชานุมาน ชานุมาน 10
240 นางปราณี ลาวิลาศ 69 5 หนองมะแซว เมือง 11
241 นางปราณี  หงษ์พันธ์ 70 7 ปลาค้าว เมือง 11
242 นางสาวอารมย์ กานุสนธิ์ 44 8 ปลาค้าว เมือง 11
243 นายชื่น จิตจง 178 3 ห้วยไร่ เมือง 11
244 นางหนูเวียง ศรีสุวงค์ 16 8 ปลาค้าว เมือง 11
245 นายยศสันธ์ คงถาวร 194 1 หนองไฮ เสนางคนิคม 11
246 นายสุพัฒน์ เรืองศรี 88 6 นาเวียง เสนางคนิคม 11
247 นายประเวช วงศ์อนันต์ 120 3 นาเวียง เสนางคนิคม 11
248 นายวินิจ สุภาจันทร์ 4 9 นาเวียง เสนางคนิคม 11
249 นายวิไกร เดชอุดม 112 1 เปือย ลืออำนาจ 11
250 นางวัชรี พสุมาตย์ 9 9 ดงบัง ลืออำนาจ 11
251 นายธนนันต์ ทั่งน้อย 15 7 ไร่ขี ลืออำนาจ 11
252 นายโชคชัย แสงเลิง 23 15 ดงบัง ลืออำนาจ 11
253 นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ 41 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 11
254 นายมนตรี สุจริต 82 3 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 11
255 นายอำคา  ลายทอง 5 12 คำพระ หัวตะพาน 11
256 นายสวามี สายสินธุ์ 102 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 11
257 นายญาณ อินลี 126 15 ไม้กลอน พนา 11
258 นายชนะจิตร กุมภิโร 17 11 ไม้กลอน พนา 11
259 นายสุพจน์ บุญมาศ 39 4 จานลาน พนา 11
260 นางณัฐปภัสร์ ชะโน 219 5 พนา พนา 11
261 นายธีรศักดิ์ ลาภมาก 141 6 ห้วย ปทุมราชวงศา 11
262 นางจันทร์จิลา จิ๋วสละ 293 8 หนองข่า ปทุมราชวงศา 11
263 นางสดสวย เมษา 86 9 หนองข่า ปทุมราชวงศา 11
264 นางอุดมศิลป์ ทองห่อ 1 13 ลือ ปทุมราชวงศา 11
265 นายมงคล  มีเทศ 244 12 ชานุมาน ชานุมาน 11
266 นายวันชัย  ประเสริฐสังข์ 118 8 ป่าก่อ ชานุมาน 11
267 นายชัยบัณฑิต  กลิ่นหวาน 112 8 ชานุมาน ชานุมาน 11
268 น.ส.เตือนใจ ปุคลิตร์ 147 2 ป่าก่อ ชานุมาน 11
269 นายเวิน  เหนือโชติ 63 3 ชานุมาน ชานุมาน 11
270 นายกมล ถนอมเชื้อ 10 3 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 12
271 นายสังวร ด้วงเงิน 1 13 โคกก่ง ชานุมาน 12
272 นายสุรสิงห์ ธนันทา 6 6 โคกสาร ชานุมาน 12
273 นายจงรักษ์ แสงชาติ 200 6 ชานุมาน ชานุมาน 12
274 นายสากล วงษ์ศรีแก้ว 197 1 ป่าก่อ ชานุมาน 12
275 นายสมบัติ  ป้องกัน    22 6 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 12
276 นายชมเชย  ป้องเพชร 173 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา 12
277 นายพิทักษ์  อ่อนสุด 282 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา 12
278 นายรุ้งลักษณ์  สายวรณ์ 70 3 หนองข่า ปทุมราชวงศา 12
279 นายทรงวุฒิ แจ้งบำรุง 53 13 ไม้กลอน พนา 12
280 นายนิพล สารทอง 149 3 จานลาน พนา 12
281 นายบุษกร   พาหา 117/1 5 พนา พนา 12
282 นายบุญกอง ต้นเกษ 6 4 พระเหลา พนา 12
283 นายสมพร  สรรพผล 26 6 รัตนวารี หัวตะพาน 12
284 นางทองงาม  ยืนสุข 68 12 จิกดู่ หัวตะพาน 12
285 นายอุทัย  วามะลุน 29 5 หัวตะพาน หัวตะพาน 12
286 นายสมร  มูลเพ็ญ 158 12 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 12
287 นายเริ่ม  เกษงาม 51 4 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 12
288 นายทองสุข วงศ์กัลยา 135 3 แมด ลืออำนาจ 12
289 นายวีระพงษ์ บุญพิทักษ์ 106 9 อำนาจ ลืออำนาจ 12
290 นายทองสาย ต้นงอ 79 2 ไร่ขี ลืออำนาจ 12
291 นายยอดชาย สีลาไหม 44 3 ดงมะยาง ลืออำนาจ 12
292 นายจักรินทร์   ปุยจันทร์ 28 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 12
293 นายทองจันทร์  พุทธขันธ์ 1 9 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 12
294 นายเทียม  ปัญญาไว 143 3 นาเวียง เสนางคนิคม 12
295 นางสาวแพรเพ็ชร ธนูศิลป์ 86 6 หนองมะแซว เมือง 12
296 นายประเสริฐ  โคตนนนท์ 3 4 หนองมะแซว เมือง 12
297 นายสุดใจ วรรณโท 178 5 ไก่คำ เมือง 12
298 นายสุภาพ  โฉมเฉลา 189 4 นาจิก เมือง 12
299 นายชนะศักดิ์  ยุระปักษ์ 24 8 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ 12

ปริมาณผลผลิตจาการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่

กิจกรรม

ปี 2559

ปี 2560

ปี2561

ปี2562

1

ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ (ตัว)

53,138,800

57,218,000

72,680,200

41,177,520

2

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  (ก.ก.)

1,903,287

1,972,518.84

1,574,560

  1,010,720

3

การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ  (ก.ก.)

649,310

698,080

172,112

  545,819

                                                      

                                                       มูลค่าผลผลิตจาการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

ที่

กิจกรรม

ปี 2559

ปี 2560

ปี2561

ปี2562

1

ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ (บาท)

24,465,960

25,017,700

38,020,000

  24,798,556

2

การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด  (บาท)

97,507,409

105,405,297.51

93,588,810

  64,007,160

3

การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ  (บาท)

43,877,840

47,049,300

9,973,427

  52,849,170

รวม (บาท)

165,851,209

177,472,297.51

141,582,237

  141,654,886

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลาหมอ)ประจำปีงบประมาณ (แปลงปี 2561)
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชนิดปลา ทะเบียนฟาร์ม พื้นที่ (ไร่)
เลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นางลี  ถนอมชาติ 3 3418 00152 86 0  15 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019216   2
2 นายวี  วงษ์พรม 3 3418 00154 93 5 32 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019219 2
3 นายพงศภัค  วงษ์พรม           3 6701 01613 83 0 132 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019221 2
4 นางปราณี  ถนอมชาติ 3 3418 00151 86 3 13 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019208 3
5 นายสุทธี  วงษ์พรม 3 3418 00154 98 6 61 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019473 2
6 นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ 3 3418 00156 34 2 41 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019223 2
7 นางผ่องศรี  ถนอมชาติ 5 3418 00004 32 8 8 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019209 2
8 นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 3 3418 00157 50 1 74 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019211 2.5
9 นางสาวสวิตตา ศรีชาติ             3 3418 00154 87 1 114 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019215 3.5
10 นางบุษบา อิติวุตตา 3 3418 00152 56 8 22 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน   อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019539 1.25
11 นางบุญสี วงษ์พรม 5 4503 90018 91 8 51 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ   ปลาหมอ         3701019541 1.5
12 นายถาวร วงษ์พรหม 3 3418 00152 60 6  22/1 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019529 8
13 นายมนตรี สุจริต 3 3418 00176 17 3 82 3 สร้างถ่อใน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019556 0.5
14 นายจำนงค์ ทุ่มเพ็ญ 3 3428 00178 78 8 40 11 สร้างถ่อนอก      สร้างถ่อน้อย      หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ      3701019554 0.5
15 นายด้วง กุลแก้ว 3 3418 00150 34 6 173 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019549 0.5
16 นายรังสรรค์ สุดีวงษ์ 3 3418 00156 12 1 81 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019210 0.5
17 นางทอง  พลตะลี 3 3416 00325 65 5 58 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003452 2
18 นางสาวปิยกร  นนทะสิน 3 3416 00608 49 5 40 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019551 2
19 นางไพรินทร  จันทรา 3 3416 00324 82 9 33 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019552 0.25
20 นายบุญชู นนทะศิล 3 3416 00608 48 7 90 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003403 1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลาหมอ)ประจำปีงบประมาณ (แปลงปี 2561)
จังหวัดอำนาจเจริญ
21 นายบวร  สาริเพ็ง 3 3416 00326 83 0 61 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003303 5
22 นายศราวุฒิ  มูลพันธ์ 3 3416 00325 71 0 97 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003459 1.5
23 นายประสงค์ วงษ์พรม 3 3418 00151 79 1 12 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019217 2.5
24 นางพัน ยิ้มกระจ่าง 3 3418 00154 88 9 48 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019538 1.5
25 นายอุบล กุลวงค์ 3341800159112 108 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019542 2
26 นางนุชรดี ภาณะรมย์ 3 3418 00170 02 1 15 3 สร้างถ่อใน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019557 1.5
27 นายสุทิศ ภาคสุโพธิ์ 3 3418 00151 57 0 74 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019550 0.25
28 นายพา สายสะอาด 3 3418 00160 94 3 175 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019555 0.5
29 นางคล้าย สิงห์งาม 3 3418 00155 83 4 25 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019214 1
30 นายสมชาย กว้างขวาง 3 3418 00153 08 0 100 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019553 0.25
31 นายปรีชา ถนอมชาติ 3 3418 00153 45 9 12 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019540 2
32 นางหนูเจียม นครพันธ์ 3 3416 00608 47 9 77 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003307 1
33 นายรัฐพล  สุสาร 1 3413 00082 02 5 123 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019533 1.5
34 นายเพ็ง  มูลพันธ์ 3 3416 00325 58 2 54 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019532 1.5
35 นายแสวง คุณาวรรณ 3 3418 00160 34 0 88 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019530 2
36 นางส่งศรี สายสะอาด 3 3418 00156 02 4 34 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019547 1

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)ประจำปีงบประมาณ 2563
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวตำบลดงบัง (แปลง ปี 2563)
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชนิดปลา ทะเบียนฟาร์ม พื้นที่ (ไร่)
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นายประหยัด  สว่างแสง 3 3406 00046 58 5 121 3 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019644 0.5
2 นายศราวุฒิ  ไชยมงคล 3 5602 00077 95 3 1/6 3 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005220 0.5
3 นางสนอง  สมคิด 3 3416 00381 25 3 104 5 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005702 0.5
4 นางพนิดา พันธุมา 3 3416 01187 26 4 6 2 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003859 0.5
5 นายอุดร  โคตรหา 3 3416 00114 57 3 59 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005246 0.5
6 นางหนูเยี่ยม  สุดามาตร 3 3416 00113 98 4 5/2 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701018888 0.5
7 นายนิกร  ยืนยั่ง 3 3416 00602 97 7 57 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019643 0.5
8 นางสมหมาย บุญสอด 3 3416 00113 72 1 4 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019834 0.5
9 นายสมหมาย ประชาราษฎร์ 3 3301 01260 62 0 40 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005196 0.5
10 นายบุญชอน ศรีสงค์ 3 3416 00116 19 3 19 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005555 0.5
11 นายประสาท หาดี 3 3416 00361 75 9 22 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019833 0.5
12 นายสงวน วงค์คำ 3 3412 00198 25 7 7 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005714 0.5
13 นายสวรรค์ บุญเคล้า 3 3416 00110 69 1 13 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003797 0.5
14 นางสมพร เปรมทา 3 3416 00376 83 7 89 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003850 0.5
15 นายสุวิทย์ เทพขมภู 3 3416 00115 84 7 61 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005244 0.5
16 นายชัชชัย เหลาบัว 3 4802 00042 63 8 16 7 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019835 0.5
17 นางปราณี  เรืองธรรม 3 3416 00367 93 0 83 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005995 0.5
18 นางบุญเนื่อม  ภิญโญ 3 3416 00366 43 2 25/1 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701006012 0.5
19 น.ส.นงคราญ  ต้นโพธิ์ 1 3416 00036 19 3 29 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005519 0.5
20 นางผาลี  สัสดีวงศ์ 3 3416 00605 21 6 191 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003786 0.5
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)ประจำปีงบประมาณ 2563
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวตำบลดงบัง (แปลง ปี 2563)
จังหวัดอำนาจเจริญ
21 นางวิสุทธิ์  คูณสวัสดิ์ 3 3416 00372 18 1 155 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005688 0.5
22 นายวิเชียร  สุทธิเมฆ 3 3416 00379 38 1 49 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701006001 0.5
23 นายสมชาติ ยืนยั่ง 3 3416 00374 29 0 84 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019831 0.5
24 นางนาง  ผลบูรณ์ 3 3416 00382 96 9 28 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005676 0.5
25 นายเทิม  ไลยะรัตน์ 5 3416 00009 54 7 39 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005700 0.5
26 นายธวัชชัย  การุญ 3 4704 00244 14 5 1 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005256 0.5
27 นายจำรัส  พันโยธา 0 3416 00377 51 5 132 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005280 0.5
28 นางฉวีวรรณ  วิชาธรณ์ 3 3416 00386 15 8 95 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005496 0.5
29 นางปราณี  ช่วยตา 5 3416 00106 09 7 93 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005697 0.5
30 นางนงษ์  พันธุ์มา 3 3416 00373 90 1 178 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003841 0.5
31 นายแสวง  ทิ้งชั่ว 3 3416 00377 26 4 143 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019837 0.5
32 นายวรวุฒิ  สุดาชม 3 3416 00114 37 9 181 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003849 0.5
33 นายสะอาด  ยืนยั่ง 3 3416 00376 23 3 106 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005322 0.5
34 นางวิวา โทบุดดี 3 3416 00379 15 1 24 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019611 0.5
35 นายจำรัส สุทธิเมฆ 3 3416 00379 39 9 3 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005616 0.5
36 นายอภิวัฒน์ ทัศบุตร 2 3416 00017 97 9 64 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019607 0.5
37 นางเหล็ก อกอุ่น 3 3416 00373 43 9 42 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019733 0.5
38 นางสำรวย บุญนูน  3 3416 00377 81 7 18 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003831 0.5
39 นายวัฒนา  ใจกล้า 3 3416 00379 28 3 121 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019836 0.5
40 นายเอกชัย นะวะคำ 3 3409 00364 93 1 18 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003779 0.5

โครงการปลาหน้าวัด/แหล่งปลาในลักษณะปลาหน้าวัด
สานักงานประมงจังหวัดอานาจเจริญ


ชื่อแหล่งนา/ชื่อวัด : วัดป่าฤกษ์อุดม
ที่ตั ง : หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม ตาบลลือ อาเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอานาจเจริญ
พื นที่ : 10 ไร่
พิกัด : 48P ค่า X 485377 ค่า Y 1745412


ชื่อแหล่งนา/ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วหนองสามสี
ที่ตั ง : หมู่ที่ 12 บ้านหนองสามสี ตาบลหนองสามสี อาเภอเสนางคนิคม จังหวัดอานาจเจริญ
พื นที่ : 45 ไร่
พิกัด : 48 P ค่า X 457091 ค่า Y 1777613


ชื่อแหล่งนา/ชื่อวัด : วัดสายนาดง (อ่างเก็บน้าห้วยซา)
ที่ตั ง : หมู่ที่ 6 บ้านสายนาดง ตาบลโคกก่ง อาเภอชานุมาน จังหวัดอานาจเจริญ
พื นที่ : 50 ไร่
พิกัด : 48P ค่า X 499541759 ค่า Y 1776578


ชื่อแหล่งนา/ชื่อวัด : วัดศรีมงคล (ห้วยพระเหลา)
ที่ตั ง : หมู่ที่ 8 บ้านนายูง ตาบลไม้กลอน อาเภอพนา จังหวัดอานาจเจริญ
พื นที่ : ระยะทาง 200 เมตร
พิกัด : 48 P ค่า X 485550 ค่า Y 1741339


ชื่อแหล่งนา/ชื่อวัด : วัดอานาจ (คลองค้อ)
ที่ตั ง : หมู่ที่ 2,4 บ้านอานาจ ตาบลอานาจ อาเภอลืออานาจ จังหวัดอานาจเจริญ
พื นที่ : ระยะทาง 200 เมตร
พิกัด : 48P ค่า X 463015 ค่า Y 1733855


ชื่อแหล่งนา/ชื่อวัด : ท่าวังเวิน (ลาเซบาย)
ที่ตั ง : หมู่ที่ 8,9 บ้านท่ายางชุม ตาบลคาพระ อาเภอหัวตะพาน จังหวัดอานาจเจริญ
พื นที่ : 12.5 ไร่
พิกัด : 48P ค่า X 438865 ค่า Y 1740216

บัญชีรายชื่อแหล่งน้ำปิด

จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับที่                  ชื่อแหล่งน้ำ                            สถานที่ตั้ง  เนื้อที่
        หมู่     ตำบล      อำเภอ    จังหวัด   (ไร่)
1 อ่างเก็บน้ำวัดถ้ำแสงแก้ว   เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ              อำนาจเจริญ 150
2 ร่องนาโฮม 3 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
3 อ่างเก็บน้ำห้วยละอง 1 คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
4 ฝายชลประทานนาแต้ 1 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
5 ชลประทานหัวภู   นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
6 อ่างเก็บน้ำห้วยบง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 90
7 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน 1 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3,280
8 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 420
9 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,237
10 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท 16 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2,000
11 หนองหลวง 1 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 23
12 ห้วยดินแดง 1 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 149
13 หนองโสกสะเดา 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 33
14 หนองขุมดิน 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ          อำนาจเจริญ 50
15 หนองกุดสิม   โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
16 สระ กรป.กลาง 1 โนนหนามแท่ง         เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
17 โคกกระบือ 5 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
18 หนอง กรป.กลาง 1 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
19 สระน้ำคำ   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
20 หนองชลประทาน   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
21 หนองช้างทอง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
22 คำแก่งแลว   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
23 คำบอน   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
24 ฝายห้วยม่วง   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
25 สระหนองเม็ก   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
26 สระหนองหลวง   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
27 หนองเลิง   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 36
28 หนองกุดปลาเกิ้น   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
29 หนองท่ม   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
30 สระห้วยกอย 4 นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 82
31 หนองบักตู้   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
32 สระ กรป.กลาง 5,8 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 32
33 ชลประทานหนองสิม   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
34 หนองไผ่ล้อม   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
35 หนองฝั่งแดง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
36 อ่างห้วยดู   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
37 สระดอนปู่ตา 6 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
38 สระห้วยดินแดง   นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 13
39 หนองขี้ทูต 12 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
40 หนองโง้ง   นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
41 หนองโง้น้อย   นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
42 หนองกกหว้า 4 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 27
43 กุดเม็ก   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
44 กุดน้ำใส   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
45 คำบักขอ   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 13
46 หนองไฮ   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 150
47 หนองสิม   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18
48 หนองหวาย   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
49 หนองห้า   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
50 หนองอีแปน   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19
51 อ่าวทอง   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 150
52 หนองเชียงมอง   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
53 หนองไข่ผำ   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 35
54 หนองนาแซง   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
55 หนองบัว   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29
56 หนองส้มโอง   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
57 หนองอีเกิ้น   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
58 หนองกง   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1
59 หนองดอนโมง   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
60 หนองหล่ม   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29
61 ชลประทานห้วยไท   ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
62 หนองโปร่ง   สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
63 สระโปร่งนกเป้า   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 158
64 หนองปืนทอง   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
65 หนองบักบัว 5 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
66 หนองบัวใหญ่ 5 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
67 หนองแวง 6 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
68 หนองยง   หัวตะพาน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
69 อ่างเก็บน้ำนาหนองใหญ่   ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
70 อ่างเก็บน้ำบ้านดอนหมู   หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
71 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง   หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 126
72 หนองนาไร่ใหญ่   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 40
73 หนองโนนสูง   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
74 หนองคู   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
75 หนองนาเวียง   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2
76 กสช.เสนางคนิคม   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 8
77 ชลประทานห้วยม่วง   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
78 ชลประทานห้วยมอม   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
79 กสช.โพนทอง   โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
80 กสช.ไร่สีสุก   ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 4
81 ชลประทานนาไร่ใหญ่   ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
82 หนองคู   นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
83 เพิ่มผลผลิตกสช.   หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
84 หนองสามสี   หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 34
85 อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มแตน   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
86 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 938
87 อ่างเก็บน้ำกระแสน   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
88 อ่างเก็บน้ำห้วยทราย   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 500
89 ชลประทานห้วยคมน้อย   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
90 หนองขี้หมี   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 5
91 หนองสาธารณะนาหนองแดง   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
92 แหล่งน้ำธรรมชาติบ้านโคกเจริญ   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 3
93 หนองคานใหญ่   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
94 หนองดอนปู่ตา   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 20
95 ชลประทานหนองไผ่   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
96 ชลประทานหนองไฮ   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
97 หนองแฝก   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12
98 หนองแวง   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 7
99 หนองบึงหล่ม   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
100 หนองแฝก   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
101 หนองบ้านนาสีดา   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 1
102 สระน้ำ ร.พ.ช.   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
103 หนองขอน   ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
104 ทำนบห้วยขัวสูง   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 15
105 ทำนบหนองเหล่าหนาด   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
106 หนองบึงหล่ม   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
107 ทำนบห้วยเตย   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
108 อ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1000
109 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
110 อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 100
111 ร่องหนองเตย   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
112 สระ พรช.   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12
113 หนองเล่าหลวง   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
114 กรป.กลาง   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
115 ร่องตำบก   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
116 สระสองแคว   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 6
117 หนองเตย   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
118 หนองยาง   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 22
119 ร่องหมาขาว   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12
120 สระน้ำบ้านนาป่าแซง   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
121 สระหนองไผ่   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1
122 หนองบ้านวินัยดี   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
123 ฝายคูน   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
124 ร่องโจด   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
125 ร่องคำไฮ   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 250
126 ร่องตูม   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
127 ร่องหินแรง   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
128 สระ รพช.   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 9
129 หนองกุดแคน   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
130 หนองขอน   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
131 หนองร่องแดง   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
132 หนองสองศาลา   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 40
133 หนองสาธารณะ   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
134 หนองกุดเต่า   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 14
135 หนองนาคู   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 6
136 ร่องนาเฟือง   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
137 สระดอนปู่ตา   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
138 สระน้ำ รพช.บ้านคำน้อย   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
139 สระน้ำสหกรณ์   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
140 หนองไข่   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
141 หนองดอนปู่ตา   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
142 หนองปลาดุก   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 3
143 หนองหญ้าแดง   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 8
144 ทำนบร่องเตย   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 18
145 ประมงโรงเรียนม่วงโป้   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
146 ประมงโรงเรียนบ้านนิคม   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
147 ทำนบบ้านสมัคคี   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 18
148 ทำนบปลาห้วยไร่   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
149 ประมงโรงเรียนบ้านโคกพระวินัย   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
150 ประมงโรงเรียนบ้านชูชาติ   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
151 ประมงโรงเรียนบ้านนาป่าแซง   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
152 ประมงโรงเรียนบ้านหินกอง   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
153 ร่องปลากด   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
154 ทำนบห้วยน้ำบ่อ   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
155 ทำนบห้วยน้ำผึ้ง   หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
156 อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 116
157 หนองแดง 1 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
158 สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
159 หนองฮะ 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 3
160 สระสวนหม่อน 9 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
161 หนองมะหลาว 11 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
162 หนองแสง   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1
163 หนองถ่อน   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1
164 หนองฝั่งแดง   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
165 หนองหินใหญ่   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1.5
166 หนองหินน้อย   ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 1
167 หนองดอนบักอ่อน 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 15
168 หนองตาปู 5 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
169 หนองดง 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
170 หนองบัวใหญ่ 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
171 หนองบัวน้อย 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
172 หนองกระโดน 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 25
173 สระน้ำ รพช.บ้านนาแวง 8 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 8
174 หนองหัวลิง 16 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 10
175 กุดบักดอน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13
176 สระป่าช้า   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
177 สระป๋าน้อย   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
178 สระหนองคึกฤทธิ์   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
179 หนองเชือก   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3.1
180 หนองโง้ง   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
181 หนองกระโยม   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12
182 หนองกุง   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
183 หนองกุงเลิงจาน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2.5
184 หนองกุดแข้   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
185 หนองกุดมน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
186 หนองกุดยาง   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
187 หนองชลประทาน   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
188 หนองตาใกล้   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
189 หนองบ่อพลาสติก   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 1
190 หนองบัว   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
191 หนองลางโคก   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 23
192 หนองสิม   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
193 หนองห้วยหม้วย   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
194 หนองกุดยาว 1 พนา พนา อำนาจเจริญ 1
195 หนองคู่ 3 พนา พนา อำนาจเจริญ 5
196 หนองนาเทิง 3 พนา พนา อำนาจเจริญ 5
197 หนองขุ่น 4 พนา พนา อำนาจเจริญ 4
198 กุดพระเหลา 8 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
199 หนองโคกป่าช้า   พนา พนา อำนาจเจริญ 2
200 หนองคอห่าน   พนา พนา อำนาจเจริญ 2
201 หนองบัว   พนา พนา อำนาจเจริญ 1
202 หนองสระหลวง   พนา พนา อำนาจเจริญ 4
203 หนองสร้างขอนพาด   พนา พนา อำนาจเจริญ 16
204 หนองเข็ญ   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
205 หนองเรือล่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 3
206 หนองเลิงทุ่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 20
207 หนองกุง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 4
208 หนองกุดน้ำใส   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 10
209 หนองขอน   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
210 หนองดู่   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 30
211 หนองตากวน   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 20
212 หนองตึ้ง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1
213 หนองถ่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
214 หนองนาใหญ่   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1
215 หนองน้ำขาว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1
216 หนองบักแซว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 3
217 หนองบัว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
218 หนองปลากุ่ม   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 1.5
219 หนองป่าติ้ว   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 4
220 หนองลุมพุก   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 6
221 หยองหลู่   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 9
222 ทำนบห้วยบ่อ 1 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
223 แหล่งน้ำกสช.หนองน้ำเต้า 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
224 สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
225 หนองน้ำเต้า 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
226 ประมงโรงเรียนบ้านโพนเมือง 8 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2
227 หนองสระ 11 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
228 ทำนบร่องคำแม็ก 12 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 18
229 ประมงโรงเรียนโนนสูง 12 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2
230 ทำนบหนองผีป่าช้า 13 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 18
231 สระน้ำรพช.บ้านนาแวง 8 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 8
232 ทำนบลำห้วยไร่ 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 50
233 ทำนบร่องหินดาน 12 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 22
234 ประมง ร.ร.จานลาน 12 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
235 ทำนบปลาหนองดอนป่าช้า   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 18
236 ทำนบปลาห้วยไร่ 2 พนา พนา อำนาจเจริญ 42
237 ทำนบท่ามันปลา 10 พนา พนา อำนาจเจริญ 40
238 ทำนบท่ารังตอ 10 พนา พนา อำนาจเจริญ 30
239 ประมงโรงเรียนบ้านนาแสบง 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
240 ทำนบปลาห้วยนาน้อย 9 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 30
241 ประมง ร.ร.ดอนแดง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
242 อ่างเก็บน้ำดอนหวาย 3 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 106
243 อ่างเก็บน้ำดงบัง 1 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
244 อ่างเก็บน้ำห้วยคูณ 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 31
245 หนองห้วยน้อย 3,6,10,11 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 18
246 โคกหมาหิว   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 28.3
247 กุดเม็ก   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 9.6
248 หนองเกษตร   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
249 หนองเชียงวงศ์   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12.5
250 หนองเฒ่า   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.69
251 หนองเลิงถ่ม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.38
252 หนองแก้วอำนวย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
253 หนองแซง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11.3
254 หนองแวงใหญ่   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
255 หนองแวงน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
256 หนองใต้   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.07
257 หนองใหญ่   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
258 หนองไฮ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.39
259 หนองกุดสิม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
260 หนองขอน   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.75
261 หนองขาม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
262 หนองขุ่น   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.8
263 หนองช้างน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.2
264 หนองชาติ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.5
265 หนองดินดำ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
266 หนองดูน   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.41
267 หนองตานา   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.2
268 หนองทราย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 0.5
269 หนองทางช้าง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
270 หนองบัว   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.25
271 หนองม่วง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
272 หนองส้มธง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
273 หนองสระพัง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4.9
274 หนองสิม   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
275 หนองสีหาบุตร   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.5
276 หนองห้วยน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10.16
277 หนองหว้า   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
278 หนองหิน   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 17.35
279 หนองอีเฒ่า   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.19
280 หนองอีอ๋อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
281 หนองคลอง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
282 หนองชาติ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
283 หนองม่วง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
284 หนองลำดวน   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
285 หนองวัดป่าพรประสิทธิ์   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
286 หนองสิม   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 4
287 หนองหม้อแตก   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
288 หนองหมู่น้อย   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
289 หนองหัวเสือ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
290 หนองหัวช้าง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
291 หนองแคน 4 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 9
292 สระ กสช.   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.5
293 สระวัดฟ้าห่วน   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
294 สระหนองผึ้ง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
295 หนองเลิงเป็ด   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 62.5
296 หนองเหมือแอ่   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10.41
297 หนองแคน   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.25
298 หนองกุง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
299 หนองกุดปลานา   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.13
300 หนองควง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.5
301 หนองป่าช้า   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6.25
302 หนองฟ้าห่วน   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 155.25
303 หนองหล่ม   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
304 หนองแสง 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
305 หนองวัดดอนชี 15 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 8
306 ชลประทานดงบัง   ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 150
307 หนองโสกบก   ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 50
308 หนองซะ   ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 26.48
309 หนองนกหอ 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 32
310 หนองบัว 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
311 หนองไหล 5 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 7
312 ทำนบปลาโคกบักเคลือ   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 13.13
313 หนองแคน   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
314 หนองไหล   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 9.38
315 หนองชาติ   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.13
316 หนองบัง   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.94
317 หนองบัว   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
318 หนองปลิง   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
319 หนองหัวช้าง   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.94
320 หนองใผ่โคก 7 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
321 หนองบก 7 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 6
322 หนองไผ่โคก   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1
323 หนองไผ่บ้าน   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
324 หนองบก   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2.48
325 หนองยาง   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 1.19
326 หนองหิ้ง   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3.07
327 อ่างเก็บน้ำหนองมะเบือ   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 250
328 อ่างเก็บน้ำหนองมะฮุก   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 158
329 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 52
330 อ่างเก็บน้ำหนองสามขา   รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 800
331 หนองงูเหลือม   เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20
332 หนองขุมเหล็ก   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 32
333 หนองจอก   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16
334 หนองบัวใหญ่   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
335 หนองผักตบ   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1
336 หนองหญ้าวังกา   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 10
337 หนองหิน   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1
338 หนองปลาบู่   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
339 หนองห้วยลำ   สร้างก่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
340 หนองเดิ่น   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
341 หนองเสียว   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
342 หนองแก้ว   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
343 หนองตอ   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 4.2
344 หนองสะแบก   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 200
345 หนองขาม   เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
346 หนองบัวใหญ่   โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16
347 หนองเจ้าบ้าน   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
348 หนองสระ   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
349 หนองเทา   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 50
350 หนองใหญ่   จิกคู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 8
351 หนองคำผึ้ง   รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
352 หนองสีโว   สร้างก่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24
353 หนองบ่อโสก   หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 50
354 หนองยาง   หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 11

 

บัญชีรายชื่อแหล่งน้ำเปิด

จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ          ชื่อแหล่งน้ำ                                      สถานที่ตั้ง เนื้อที่
   หมู่     ตำบล    อำเภอ    จังหวัด  (ไร่)
1 ห้วยไผ่ 2 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
2 ลำห้วยยาง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
3 ห้วยหนองเม็ก   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
4 ลำห้วยทราย   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 75
5 ห้วยละโอง   คีมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
6 ลำห้วยหลี่   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
7 ห้วยตาต้อม   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18.75
8 ห้วยนาไฮ   ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
9 ลำห้วยบ่อ   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
10 ห้วยเอี่ยนด่อน   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11.25
11 ฝายกั้นน้ำถ้ำผักหวาน   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 112
12 ฝายกั้นน้ำห้วยยาง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 112
13 ลำห้วยม่วง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
14 ห้วยกอก   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
15 ห้วยบ้าน   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
16 ห้วยละโอง   นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
17 ห้วยยอดขาม 5 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
18 ลำห้วยผีบ้า   นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
19 ห้วยละอง 12 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
20 ลำห้วยยาง   นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
21 ลำเซบาย   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
22 ลำห้วยใหญ่   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
23 ห้วยคำเผือ   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ   อำนาจเจริญ 40
24 ลำเซบาย   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 262.5
25 ลำห้วยปลาแดก   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,000
26 ลำห้วยผีบ้า   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 87
27 ลำห้วยหนองบัว   น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 87.5
28 ห้วยผักพิพวย   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 90
29 ฝายน้ำล้นห้วยปลาแดก 6 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 22
30 ลำห้วยแซง   ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45
31 ลำห้วยแซว   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37
32 ห้วยจันลัน   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
33 ห้วยซ่อม   หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
34 ห้วยเตย   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
35 ห้วยทมใหญ่   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
36 ห้วยมุ่งสมบัติ   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
37 ห้วยส้ม   โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 50
38 ห้วยทบ   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
39 ห้วยกระแสน   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 15
40 ห้วยน้ำลอด   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
41 ห้วยภูงา   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12
42 ห้วยหินลาด   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
43 ห้วยหินแฮ่   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
44 ห้วยน้ำคำ   คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
45 ฝายน้ำล้นห้วยคันแก   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
46 ฝายน้ำล้นห้วยทราย   คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 100
47 ฝายน้ำล้นบ้านวินัยดี   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
48 ฝายน้ำล้านห้วยกำปี๊   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
49 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
50 ฝายน้ำล้นบ้านนาผาง   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
51 ทำนบห้วยยาง   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 60
52 ฝายน้ำล้นดอนม่วง 6 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
53 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาบ.นายุง 8 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
54 ลำเชบก 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 50
55 ลำห้วยตาเหี่ยว   จานลาน พนา อำนาจเจริญ 23
56 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาบ.นาสะแบง 6 พนา พนา อำนาจเจริญ 50
57 ลำห้วยยามป้อม   พนา พนา อำนาจเจริญ 2
58 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา 11 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 50
59 ฝายน้ำล้นบ้านเสารีก 2,5 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 60
60 ลำห้วยพระเหลา บ.ตำแย   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 200
61 ทำนบห้วยนาแสง 6 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 20
62 ทำนบห้วยเสี้ยว 2 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
63 ฝายน้ำล้นห้วยจันลัน 4,5,13 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 93.75
64 ลำเซบาย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 375
65 ห้วยโพธิ์   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
66 ห้วยจัญรัญ   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 93.75
67 ห้วยน้อย   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
68 ชลประทานดอนหวาย   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 18.75
69 ลำห้วยแดง   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 24.38
70 ลำห้วยค้อ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 14.63
71 ลำห้วยคูณ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
72 ลำห้วยดูน   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
73 ห้วยคูณ   โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 12.19
74 ร่องพอก   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 28.13
75 ลำเซบก   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 250
76 ลำเซปิด   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
77 ลำห้วยจัญรัญ   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 93.75
78 ห้วยนาแซง   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 46.88
79 ห้วยพระเหลา   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
80 ห้วยห่องข่า   ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37.5
81 ลำเซบก   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 22.5
82 ลำห้วยกุดสะเดา   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
83 ลำห้วยดูน   ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 18.75
84 ฝายน้ำล้นห้วยคล้อ 3,8 ,11 อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
85 ลำห้วยแก   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 22.5
86 ลำห้วยห้วยค้อ   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 22.5
87 ลำห้วยอีหนั่ง   อำนาจ ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 15
88 ฝายน้ำล้นลำเซบก   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 400
89 ฝายน้ำล้นลำเซบก   หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 40
90 ลำเซน้อย   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 70
91 ลำเซบาย   คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 200

 

สรุปแหล่งน้ำในจังหวัดอำนาจเจริญ

  1. จำนวนแหล่งน้ำปิดทั้งหมด  จำนวน  354  แห่ง  พื้นที่ 18,797 ไร่
  2. จำนวนแหล่งน้ำเปิดทั้งหมด  จำนวน   91  แห่ง   พื้นที่ 6,128  ไร่                        

ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ลำดับ ชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวนสมาชิก (คน) สถานะ ประเภท ขึ้นทะเบียนด้าน กิจกรรมหลัก      ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ   เบอร์โทรศัพท์        ชื่อผู้แทนที่ยื่น        คำขอขึ้นทะเบียน
1 กลุ่มสระน้ำตำบลเปือย 30 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 88 หมู่ที่ 11 ต.เปือย   อ.ลืออำนาจ อจ. 37120 โทร. 087-3788056 1. นายถวิล ศรีสุวรรณ   2. น.ส.วิจิตรา  บุญมาลี 3. นายสุรพล บุญธิมา
2 กลุ่มปลาส้มปลาร้าบ้านฟ้าห่วน 30 ไม่เป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตปลาส้มและปลาร้า 74 หมู่ที่ 6 ต.ไร่ขี       อ.ลืออำนาจ อจ. 37120 โทร.080-1566064 1. นางไพรฑูล สายอภัย     2.นางนันทา เปรมะทา        3.  นางหนูเจียม นครพันธ์
3 กลุ่มผ้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอเสนางคนิคม 42 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 หมู่ที่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม อจ. 37290 โทร.093-0716591 1. นายโทน แจ่มใส            2. นายณรงค์ เพ็ชรพลอย     3. นายสมาน พะละศูนย์
4 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลนาเวียง 36 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 136 หมู่ที่ 3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม อจ.37290 โทร.093-3710440 1. นายวิจิตร แสวงนาม 2. นายสมพร ศรีวรรณ  3. นายเทียม ปัญญาไว
5 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านผึ้ง 44 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 50 หมู่ที4 ต.จานลาน   อ.พนา อจ. 37180   โทร083-3710440 1. นายเวียงจันทร์ ธิมาทาน 2. นายทองเขียน โสภา       3. นายบา นิลพงษ์
6 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านนาแวง 33 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 4 หมู่ที่8 ต.จานลาน     อ.พนา อจ. 37180    โทร. 087-7782428 1. นายประดิษฐ์ ตาดี        2. นายบุญมี แก้วกลึงกลม      3. นายไพจิตร ยุวะบุตร
7 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน   บ้านชาติ 32 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 59 หมู่ที่ 7 ต.เค็งใหญ่   อ.หัวตะพาน อจ. 37240 โทร. 085-0230380 1. นายประยงค์ บุตรคุณ      2. นายสมจิตร แก้วหาญ      3.นางเวียงโคตรสีหา
                 
                 
                 
ลำดับ ชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวนสมาชิก (คน) สถานะ ประเภท ขึ้นทะเบียนด้าน กิจกรรมหลัก      ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ   เบอร์โทรศัพท์        ชื่อผู้แทนที่ยื่น        คำขอขึ้นทะเบียน
8 กลุ่มบูรณาการเลี้ยงปลาบ่อจิ๋วในนาข้าวบ้านกุดซวย 37 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 46 หมู่ที่10 ต.คำพระ   อ.หัวตะพาน อจ. 37240 โทร. 087-9654887 1. นายสงบ กานานนท์ 2. นายสำเนา วามะลุน 3. นายทวีกุล บุญลาน
9 วิสาหกิจชุมชนปลาร้า    แม่น้ำโขงพิชิตความจน 38 ไม่เป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสัตว์น้ำ ปลาร้าแม่น้ำโขง 496 หมู่ที่5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน อจ. 37210 โทร. 087-4339711 1.น.ส.นันทณีย์ ชาวลำเนา    2. น.ส.ราพร สีทา            3. อาภาภรณ์ บุญนำ
10 กลุ่มอนุรักษ์วังปลา        ตำบลโคกสาร 35 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 8 หมู่ที่6 ต.โคกสาร      อ.ชานุมาน อจ. 37210 โทร.086-2289723 1. นายสุรสิงห์ ธนันทา 2. น.ส.ราพร สีทา       3. น.ส.อาภาภรณ์ บุญนำ
11 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 35 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะอนุบาล  ลูกปลา 178 หมู่ที่5 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง อจ. 37000    โทร.089-5848417 1. นายสุดใจ วรรณโท  2. นายวารี แก่นสาร   3. นายสีหา แสงเพ็ชร
12 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลนาจิก 30 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 189 หมู่ที่4 ต.นาจิก     อ.เมือง อจ.37000   โทร.086-9785730 1. นายสุภาพ โฉมเฉลา 2. นายสมาน กาษี       3. นายวีระ ผิวเงิน
13 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลปลาค้าว 32 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 28 หมู่ที่3 ต.ปลาค้าว    อ.เมือง อจ. 37000 โทร.092-1566989 1. นางจรัสศรี บ่อแก้ว 2. นางมยุรี ทองชุม      3. นายนันทัน พสุมาตรื
14 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง 43 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 213 หมู่ที่9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา อจ. 37110      โทร.080-1725976 1.นายสมพร  ป้อมหิน  2.นายสุรพงษ์ นวลตา  3. นายบัววงศ์ พรมมา 
15 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านนาหมอม้า 30 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 139 หมู่ที่2 ต.นาหมอม้า อ.เมือง อจ. 37000 โทร.085-6330844 1. นายส่งศักดิ์ โมริดา 2.นายซิม ทองยา       3. นายโกมล อุ่นอก

 

การขึ้นทะเบียนประมง ทบ.1 , ทบ.2 , ทบ.3 

จังหวัดอำนาจเจริญ 2563

การขึ้นทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) จำนวน 9,797  ราย พื้นที่ 10,713.78 ไร่

เลี้ยงแบบยังชีพ  ปลาน้ำจืด จำนวน  9,713  ราย  พื้นที่ 10,058.56ไร่

 สัตว์น้ำอื่นๆ  10  ราย พื้นที่ 29.48 ไร่

            - กบ                             จำนวน   3  ราย                      พื้นที่  0.32 ไร่

            - กุ้งก้ามกราม              จำนวน   1  ราย                        พื้นที่  5 ไร่

            - กุ้งก้ามแดง/กุ้งเครฟิช            จำนวน 4  ราย              พื้นที่  13 ไร่

            - จระเข้น้ำจืด               จำนวน  2  ราย                         พื้นที่  10.15 ไร่

      2. เลี้ยงแบบพาณิชย์  74  ราย พื้นที่ 626.75 ไร่      

            - ฟาร์มเพาะและอนุบาลสัตว์น้ำ   จำนวน  74  ฟาร์ม  พื้นที่ 626.75 ไร่   

รวม    9,797 ราย   

 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2)    จำนวน 8 ราย

- ห้องเย็น                     จำนวน  2 ราย

            - ผู้นำเข้าและส่งออกสัตว์น้ำ   จำนวน  6 ราย

 

การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3)  จำนวน  193 ราย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ.. (652)  ข้อควรปฏิบัติในการเลี้ยง "จระเข้".. (557) ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ.. (411) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (387) นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และให้แนวทางในการปฏิบัติงาน .. (340) ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย.. (327) แบนp2.. (316) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ประจำปี 2561 .. (315) ตรวจเยี่ยมและติดตาม ศพก.เครือข่ายด้านประมง นายโทน แจ่มใส บ้านนาอุดม หมู่ที่3 ตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ.. (314) องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (303) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.. (296) สัตว์น้ำควบคุม.. (292) แบนp4.. (284) การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง ( ทบ 3-1).. (280) ตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงอำเภอพนา และติดตาม ศพก.เครือข่ายฯด้านประมง ปี 2562 .. (273) แบนp1.. (268) ประมงอำเภอชานุมาน ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณสมบัติเกษตรกรเลี้ยงปลานิลแปลงเพศ โครงการตามแผนปฏิบัติฟื้นฟูเยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี2562 .. (251) โครงการปลาหน้าวัด.. (250) ประมงจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีเปิดงาน "มหกรรมเกษตรอินทรีย์ ของดีจังหวัดอำนาจเจริญ" ครั้งที่ 2/2561.. (250) โครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง.. (248)