องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 

 เผยเเพร่: 2020-02-25  |  อ่าน: 448 ครั้ง


ข้อมูลการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ลำดับ ชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวนสมาชิก (คน) สถานะ ประเภท ขึ้นทะเบียนด้าน กิจกรรมหลัก      ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ   เบอร์โทรศัพท์        ชื่อผู้แทนที่ยื่น        คำขอขึ้นทะเบียน
1 กลุ่มสระน้ำตำบลเปือย 30 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 88 หมู่ที่ 11 ต.เปือย   อ.ลืออำนาจ อจ. 37120 โทร. 087-3788056 1. นายถวิล ศรีสุวรรณ   2. น.ส.วิจิตรา  บุญมาลี 3. นายสุรพล บุญธิมา
2 กลุ่มปลาส้มปลาร้าบ้านฟ้าห่วน 30 ไม่เป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสัตว์น้ำ ผลิตปลาส้มและปลาร้า 74 หมู่ที่ 6 ต.ไร่ขี       อ.ลืออำนาจ อจ. 37120 โทร.080-1566064 1. นางไพรฑูล สายอภัย     2.นางนันทา เปรมะทา        3.  นางหนูเจียม นครพันธ์
3 กลุ่มผ้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อำเภอเสนางคนิคม 42 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 39 หมู่ที่ 3 ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม อจ. 37290 โทร.093-0716591 1. นายโทน แจ่มใส            2. นายณรงค์ เพ็ชรพลอย     3. นายสมาน พะละศูนย์
4 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลนาเวียง 36 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 136 หมู่ที่ 3 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม อจ.37290 โทร.093-3710440 1. นายวิจิตร แสวงนาม 2. นายสมพร ศรีวรรณ  3. นายเทียม ปัญญาไว
5 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านผึ้ง 44 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 50 หมู่ที4 ต.จานลาน   อ.พนา อจ. 37180   โทร083-3710440 1. นายเวียงจันทร์ ธิมาทาน 2. นายทองเขียน โสภา       3. นายบา นิลพงษ์
6 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านนาแวง 33 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 4 หมู่ที่8 ต.จานลาน     อ.พนา อจ. 37180    โทร. 087-7782428 1. นายประดิษฐ์ ตาดี        2. นายบุญมี แก้วกลึงกลม      3. นายไพจิตร ยุวะบุตร
7 กลุ่มผู้เลี้ยงปลาในบ่อดิน   บ้านชาติ 32 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 59 หมู่ที่ 7 ต.เค็งใหญ่   อ.หัวตะพาน อจ. 37240 โทร. 085-0230380 1. นายประยงค์ บุตรคุณ      2. นายสมจิตร แก้วหาญ      3.นางเวียงโคตรสีหา
                 
                 
                 
ลำดับ ชื่อองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จำนวนสมาชิก (คน) สถานะ ประเภท ขึ้นทะเบียนด้าน กิจกรรมหลัก      ที่ตั้ง สถานที่ติดต่อ   เบอร์โทรศัพท์        ชื่อผู้แทนที่ยื่น        คำขอขึ้นทะเบียน
8 กลุ่มบูรณาการเลี้ยงปลาบ่อจิ๋วในนาข้าวบ้านกุดซวย 37 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เลี้ยงสัตว์น้ำจืด 46 หมู่ที่10 ต.คำพระ   อ.หัวตะพาน อจ. 37240 โทร. 087-9654887 1. นายสงบ กานานนท์ 2. นายสำเนา วามะลุน 3. นายทวีกุล บุญลาน
9 วิสาหกิจชุมชนปลาร้า    แม่น้ำโขงพิชิตความจน 38 ไม่เป็นนิติบุคคล วิสาหกิจชุมชน การแปรรูปสัตว์น้ำ ปลาร้าแม่น้ำโขง 496 หมู่ที่5 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน อจ. 37210 โทร. 087-4339711 1.น.ส.นันทณีย์ ชาวลำเนา    2. น.ส.ราพร สีทา            3. อาภาภรณ์ บุญนำ
10 กลุ่มอนุรักษ์วังปลา        ตำบลโคกสาร 35 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 8 หมู่ที่6 ต.โคกสาร      อ.ชานุมาน อจ. 37210 โทร.086-2289723 1. นายสุรสิงห์ ธนันทา 2. น.ส.ราพร สีทา       3. น.ส.อาภาภรณ์ บุญนำ
11 กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงอำเภอเมืองอำนาจเจริญ 35 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพาะอนุบาล  ลูกปลา 178 หมู่ที่5 ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง อจ. 37000    โทร.089-5848417 1. นายสุดใจ วรรณโท  2. นายวารี แก่นสาร   3. นายสีหา แสงเพ็ชร
12 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลนาจิก 30 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 189 หมู่ที่4 ต.นาจิก     อ.เมือง อจ.37000   โทร.086-9785730 1. นายสุภาพ โฉมเฉลา 2. นายสมาน กาษี       3. นายวีระ ผิวเงิน
13 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำตำบลปลาค้าว 32 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 28 หมู่ที่3 ต.ปลาค้าว    อ.เมือง อจ. 37000 โทร.092-1566989 1. นางจรัสศรี บ่อแก้ว 2. นางมยุรี ทองชุม      3. นายนันทัน พสุมาตรื
14 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยหินกอง 43 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 213 หมู่ที่9 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา อจ. 37110      โทร.080-1725976 1.นายสมพร  ป้อมหิน  2.นายสุรพงษ์ นวลตา  3. นายบัววงศ์ พรมมา 
15 กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านนาหมอม้า 30 ไม่เป็นนิติบุคคล กลุ่มหรือคณะบุคคล การประมงน้ำจืด ดูแลรักษาสัตว์น้ำ 139 หมู่ที่2 ต.นาหมอม้า อ.เมือง อจ. 37000 โทร.085-6330844 1. นายส่งศักดิ์ โมริดา 2.นายซิม ทองยา       3. นายโกมล อุ่นอก