ทำเนียบผู้บริหาร 


       รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

1. นายสุธา  เภรีภาส                      ก.ค. 37 – ก.ย. 40

2. นายไพจิตร  คำมณี                    ก.ย. 40 – ต.ค. 42

3. นายชัยวัฒน์  เลิศสิทธิชัย          ต.ค. 42 – ธ.ค. 44

4. นายนิคม  กิติราช                       ธ.ค. 44 – ธ.ค. 45

5. นายไพศาล  ต้นโพธิ์                  ธ.ค. 45 – ก.พ. 48

6. นายบุญเจือ  รัตนสุภา                ก.พ. 48 – ก.ย. 49

7. นายฐปกรณ์  สาสุนีย์                  พ.ย. 49 – ม.ค. 53

8. นายณรงค์  พิมพามา                  ม.ค. 53 – มิ.ย. 55

9. นายสมโภชน์  จงจัดกลาง          ต.ค. 55 – มี.ค. 58

10. นายธกานต์ ยศแผ่น                 เม.ย. 58 – พ.ค. 59

11. นายสุนันท์  หลีเจริญ                พ.ค. 59 – ต.ค. 60

12. นายดรุณศักดิ์  ใจเกื้อ               ก.พ. 61 – ก.ย. 63

13. นายวชิระ  กว้างขวาง               ก.พ. 64 – ส.ค.65

14. นางวิระวรรณ  ระยัน                 ต.ค. 65 - ปัจจุบัน