ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ


ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ 


ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอำนาจเจริญ

ข้อมูลปี2561

ที่

ชนิดสัตว์น้ำ

ผลผลิต (กิโลกรัม)

มูลค่า (บาท)

หมายเหตุ

1

ปลานิล

940,480

56,819,660

 

2

ปลาตะเพียน

366,970

20,269,910

 

3

ปลาดุก

207,800

12,608,090