ประมงอาสาจังหวัดอำนาจเจริญ 


รายชื่อประมงอาสา จังหวัดอำนาจเจริญ
ที่         ชื่อ   -  สกุล                          ที่อยู่ รุ่นที่
    เลขที่  หมู่ ตำบล  อำเภอ  
1 นายประจัน  อุ่นทวง 143 4 นายม เมือง 1
2 นายวารี       แก่นสาร 101 5 โนนโพธิ์ เมือง 1
3 นายหนูเวียง นามบุดดี 79 2 ห้วยไร่ เมือง 1
4 นายประยงค์ บุญทอง 26 11 นาวัง เมือง 1
5 นายชัชพล      ศรีวะวงค์ 161 5 ไก่คำ เมือง 1
6 นายนคร        บุญอาจ 251 4 บุ่ง เมือง 1
7 นายนิคม       ฝ่ายบุตร 145 4 นาจิก เมือง 1
8 นายสุบิล       นามจันทา 275 9 น้ำปลีก เมือง 1
9 นายวิทยา     เกื้อกูล 121 7 นาเวียง เสนางคนิคม 1
10 นายบุญหลาย กัลยา 65 2 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 1
11 นายจักรินทร์   ปุยจันทร์ 28 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 1
12 นายทวีชัย  จันทร์เพชร 45 8 แมด ลืออำนาจ 1
13 นายบุญสงค์   ละชั่ว 31 8 พระเหลา พนา 1
14 นายบุญธรรม ปามุทา   7/2 8 จานลาน พนา 1
15 นายสมพร  ป้อมหิน 13 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา 1
16 นายกฤษฏา  ศรีบัวลา 119 2 ห้วย ปทุมราชวงศา 1
17 นายสงวน  อรอินทร์   132/2 1 ชานุมาน ชานุมาน 1
18 นายทรัพย์สิน  จันทร์หา 9 5 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 1
19 นายสังฆะ  บุญเหลื่อม 13 3 นาหมอม้า เมือง 2
20 นายจันเพชร  ตาทอง 19 12 นาผือ เมือง 2
21 นายสมาน เชื้อสระคู 17 2 นาแต้ เมือง 2
22 นายเฉลย  คำสา 42 3 ดอนเมย เมือง 2
23 นายวินัย  พันธุระ 8 3 ปลาค้าว เมือง 2
24 นายสันต์  บุญภักดิ์ 23 7 ห้วยไร่ เมือง 2
25 นายธานินร์  ฉันทะกุล 40 8 หนองมะแซว เมือง 2
26 นายหนูเกณฑ์  อินทร์มนตรี 194 13 โนนหนามแท่ง เมือง 2
27 นายนวมินทร์ แผ่นทอง  3/1 3 เหล่าพรวน เมือง 2
28 นายโทน  แจ่มใส 18 3 หนองไฮ เสนางคนิคม 2
29 นายนิคม  ตาทอง 201 8 หนองไฮ เสนางคนิคม 2
30 นายสมชัย นภาเพชร 116 2 อำนาจ ลืออำนาจ 2
31 นายพันคำ  ศรีสุข 3 1 ดงบัง ลืออำนาจ 2
32 นายเอกชัย  ไกยชาติ 63 8 โคกกลาง ลืออำนาจ 2
33 นายประยูร  มีดี 59 3 ไร่ขี ลืออำนาจ 2
34 นางประยูร กาญจนารี 41 6 ไร่ขี ลืออำนาจ 2
35 นายไทยสากล   โสภาลุน 22 4 คำพระ หัวตะพาน 2
36 นายไพฑูรย์  ทานะสิทธิ์ 3 2 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 2
37 นายประมวล   บุญช่วย 24 7 โนนงาม ปทุมราชวงศา 2
38 นายชมเชย  ป้องเพชร 173 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา 2
39 นายธวัช  โพธิ์อ่อน 13 2 ลือ ปทุมราชวงศา 2
40 นายบัวทอง  ไชยมาตย์ 19 4 นาวัง เมือง 3
41 นายประสิทธิ์  บุญหาญ 135 1 สร้างนกทา เมือง 3
42 นายพีระพล  รู้แนบเนียน 26 10 สร้างนกทา เมือง 3
43 นายไพทูรย์  แผนพนา 112 2 นาวัง เมือง 3
44 นายสมาน  ขันเงิน 102 8 นายม เมือง 3
45 นายหนูสิน  แพงจ่าย 28/10 9 บุ่ง เมือง 3
46 นายณรงค์  เพ็ชรพลอย 177 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 3
47 นายบุญกว้าง  จารุศิลป์ 157 8 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 3
48 นายไทย  สิงห์ทอง 31 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ 3
49 นายสำรวย  ศรีสะอาด 80 3 โคกกลาง ลืออำนาจ 3
50 นายทองสุข  วงศ์กัลยา   3 แมด ลืออำนาจ 3
51 นายสุดใจ  วามะลุน 34 9 หัวตะพาน หัวตะพาน 3
52 นายสุรวิทย์  เลิศพันธุ์  110/4 17 จานลาน พนา 3
53 นายบุญมา  มุทาพร 60 5 พระเหลา พนา 3
54 นายจำเนียร  นวลอินทร์ 10 6 ไม้กลอน พนา 3
55 นายกฤษณะ  สาระรัตน์ 103 2 พนา พนา 3
56 นายเพิน  พรพระ 10 13 ห้วย ปทุมราชวงศา 3
57 นายเสนีย์  ศรีบุญ 47 8 นาหว้า ปทุมราชวงศา 3
58 นายจำเริญ  ปาตาสี 162 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา 3
59 นางสุดาพร  สุภาพันธ์ 145 4 โคกก่ง ชานุมาน 3
60 นายบัวลี  ไกรกล 102 8 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 3
61 นาย วิเชียร อินพวง 169  4 ป่าก่อ ชานุมาน 3
62 นายประกิจ  อิ่มพิทักษ์ 197 2 โคกสาร ชานุมาน 3
63 นายกิติภูมิ  มีชัย 1 4 ดอนเมย เมือง 4
64 นายวิชัย  วงค์ละคร 52 3 น้ำปลีก เมือง 4
65 นายธวัช   ทวีพันธ์ 20 2 นายม เมือง 4
66 นายเรียน  เสวะมาตย์ 44 2 นาผือ เมือง 4
67 นายธนวรรธน์   สุเกษ 25 2 คึมใหญ่ เมือง 4
68 นายสำราญ  สินวรณ์ 24 7 นาหมอม้า เมือง 4
69 นายกลิ่นศักดิ์  โสเสมอ 14 9 โพนทอง เสนางคนิคม 4
70 นายจรรโลง  หนูโพนทัน 85 9 โพนทอง เสนางคนิคม 4
71 นายอาทิตย์  ธรรมบุตร 21 3 โพนทอง เสนางคนิคม 4
72 นายธง  มุงเพียง 57 7 แมด ลืออำนาจ 4
73 นายเพิ่มศักดิ์  ลีวงค์ 9 1 เปือย ลืออำนาจ 4
74 นายแสวง   ยั่งยืน 17 13 ดงบัง ลืออำนาจ 4
75 นายสุรพัฒน์  ทองดี 2 3 โคกกลาง ลืออำนาจ 4
76 นายชาญณรงค์  ไชยมาตร 108 1 คำพระ หัวตะพาน 4
77 นายบัวรัตน์  รักโคตร 136 4 พระเหลา พนา 4
78 นายสุทัศน์  หนูสิน 4 5 จานลาน พนา 4
79 นายทองคำ  พันธ์บุตร 12 6 พนา พนา 4
80 นายบุญเลิศ  ดวงดี 116 13 ไม้กลอน พนา 4
81 นายบัวเรียน   คำลี 32 7 ลือ ปทุมราชวงศา 4
82 นายอนันต์  สายแวว 147 1 นาหว้า ปทุมราชวงศา 4
83 นายกิ่ง  ปรือทอง 80 8 โนนงาม ปทุมราชวงศา 4
84 นายพูลชัย  พลเลิศ 38 2 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 4
85 นางศิริพร  จำปาทอง 109 7 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 4
86 นายคำมี   ถือสัตย์ 21 12 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 4
87 นายวีระศักดิ์     บุญไชย 213 5 โนนหนามแท่ง เมือง 5
88 นายบุญทอม   พละสิงห์ 48 5 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 5
89 นายวิรัต  บุตรสาร 21 4 หนองสามสี เสนางคนิคม 5
90 นายบวร  สารีเพ็ง 61 6 ไร่ขี ลืออำนาจ 5
91 นายคำแปลง  เผ่าศรี 131 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ 5
92 นายสมัคร  ศรีละบุตร 44 1 หนองแก้ว หัวตะพาน 5
93 นายเนย    พิลาแดง  29/1 7 คำพระ หัวตะพาน 5
94 นายสมพงษ์  กีฬา 4 8 พนา พนา 5
95 นายณรงค์    มุทาพร 96 6 ไม้กลอน พนา 5
96 นายประภาศ  สารโท 18 6 นาหมอม้า เมือง 6
97 นายโจม โคตรอาษา 54 1 กุดปลาดุก เมือง 6
98 นายประเสริฐ  โคตนนนท์ 3 4 หนองมะแซว เมือง 6
99 นางบุญแทน สุภสร 92 5 นาวัง เมือง 6
100 นายทองจันทร์  พุทธขันธ์ 1 9 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 6
101 นางวิไลศักดิ์ สายสิน 74 11 แมด ลืออำนาจ 6
102 นายกอง โพศาราช 41 3 ดงมะยาง ลืออำนาจ 6
103 นายสำรวม มูลพันธ์ 36 7 ไร่ขี ลืออำนาจ 6
104 นายสงกรานต์ อุตสาหะพันธ์ 104 11 โคกกลาง ลืออำนาจ 6
105 นายสวาท บุญพิทักษ์ 92 9 อำนาจ ลืออำนาจ 6
106 นายธีระพงษ์ ศรีภิลา 7 4 หนองแก้ว หัวตะพาน 6
107 นายฉัตรชัย มิลภา 102 2 หนองแก้ว หัวตะพาน 6
108 นายโกมล ปางแก้ว 177 3 จิกดู่ หัวตะพาน 6
109 นายสมบัติ ก่องดวง 159 5 จิกดู่ หัวตะพาน 6
110 นายไพบูลย์  จันดาวรรณ์ 100 2 หนองแก้ว หัวตะพาน 6
111 นายธีรภัทร บุญมาศ 16 4 พระเหลา พนา 6
112 นายสงคร โสมรักษ์ 56 10 ไม้กลอน พนา 6
113 นายเวียงจันทร์ ธิมาทาน 50 4 จานลาน พนา 6
114 นายไพรัช กีฬา 127 5 พนา พนา 6
115 นายสงัด บรรลือ 135 5 พนา พนา 6
116 นายบรรจง โล่ชัย 108 3 ลือ ปทุมราชวงศา 6
117 นายจำปา คำแพง 96 2 ห้วย ปทุมราชวงศา 6
118 นายสมเดช  ถิ่นนาจิก 71 2 โคกสาร ชานุมาน 6
119 นายสุทธิชัย  อินตะ 3 2 โคกสาร ชานุมาน 6
120 นายประดิษฐ์  พละศูนย์ 4 1 นาจิก เมือง 7
121 นายประสงค์  กรแก้ว 118 4 นาแต้ เมือง 7
122 นายดุสิต  โทนุการ 146 1 คึมใหญ่ เมือง 7
123 นายพัทยา  ต้นแก้ว 46 5 เหล่าพรวน เมือง 7
124 นายธวัช  วุฒิชัย 13 1 นาวัง เมือง 7
125 นายสิรภพ  ทิพย์รัตน์ 76 7 น้ำปลีก เมือง 7
126 นายมงคล  จำปาหอม 73 2 นายม เมือง 7
127 นายสุภาพ  โฉมเฉลา 189 4 นาจิก เมือง 7
128 นายจำเนียร  กานุสนธ์ 12 7 หนองมะแซว เมือง 7
129 นายอารัญ  มาศพันธ์ 57 10 โพนทอง เสนางคนิคม 7
130 นายวิจิตร   ถือสัตย์ 59 5 โพนทอง เสนางคนิคม 7
131 นายเทียม  ปัญญาไว 143 3 นาเวียง เสนางคนิคม 7
132 นายเยี่ยม  สุริยะศรี 17 14 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 7
133 นายวีระสาร  สารธิมา 4 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 7
134 นายอุดม   จันทเพ็ชร 9 10 อำนาจ ลืออำนาจ 7
135 นางสุสดา  ศิลลาลา 133 6 คำพระ หัวตะพาน 7
136 นายสงบ  กานานนท์ 46 10 คำพระ หัวตะพาน 7
137 นายสมัย  อุดมสันต์ 6 2 หัวตะพาน หัวตะพาน 7
138 นายชาลี    แก่นบุตร 33 4 พนา พนา 7
139 นายเวียง   สาโสม 81 10 ไม้กลอน พนา 7
140 นายจำนงค์   ศรีคะเณย์ 29 6 ไม้กลอน พนา 7
141 นางพิกุล  ข้างน้อย 74 6 พระเหลา พนา 7
142 นายจันที  บุญมาศ 4 10 จานลาน พนา 7
143 นางวันเพ็ญ  วาริสาร 101 8 จานลาน พนา 7
144 นายสุนิช  ศรีจันทร์ 1 3 ห้วย ปทุมราชวงศา 7
145 นายทวนทอง  สุนันท์ 72 2 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 7
146 นายทองเขียน  อาชญาทา 222 8 โคกก่ง ชานุมาน 7
147 นายทองพูล    ปากหวาน 26 2 โคกก่ง ชานุมาน 7
148 นางแพงตา  สุนันท์ 85 6 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 7
149 นายประสิทธิ์  ราศี 31 12 โคกก่ง ชานุมาน 7
150 นายทองดี  สายเนตร 73 3 นาแต้ เมือง 8
151 นายนคร  บุญกัลย์ 61 14 สร้างนกทา เมือง 8
152 นายรัศมี  สุวะศรี 47 5 กุดปลาดุก เมือง 8
153 นายจรัสศรี  บ่อแก้ว 28 3 ปลาค้าว เมือง 8
154 นายสุดใจ  วรรณโท 178 5 ไก่คำ เมือง 8
155 นายอนัน บุตรวงค์ 69 1 ไร่สีสุก เสนางคนิคม 8
156 นายสมาน  พะละศูนย์ 137 5 หนองไฮ เสนางคนิคม 8
157 นายสมศักดิ์  คำหล่อ 144 3 หนองไฮ เสนางคนิคม 8
158 นายเปรี้ยง  นามวงค์ 90 9 นาเวียง เสนางคนิคม 8
159 นายสมคิด  สร้างโศก 18 7 โคกกลาง ลืออำนาจ 8
160 นายวิเศษ  ระสาสม 149 3 อำนาจ ลืออำนาจ 8
161 นายไพฑูรย์  สุวรรณสิงห์ 27 10 ดงบัง ลืออำนาจ 8
162 นายสำรวย  อินทร์จาด 83 4 โคกกลาง ลืออำนาจ 8
163 นายใฉน  พระเวียงคำ 79 1 หนองแก้ว หัวตะพาน 8
164 นางอังคาร  กาลบุญ 73 11 คำพระ หัวตะพาน 8
165 นายทวีกุล  บุญทน 122 10 คำพระ หัวตะพาน 8
166 นายบัวสี  ยุตตาวัน 48/1 10 คำพระ หัวตะพาน 8
167 นางขนิษฐา  สาสาร 144 10 คำพระ หัวตะพาน 8
168 นายเกริกชัย  ต้นวงศ์ 86 3 พนา พนา 8
169 นายพานิช  พลราษฎร์ 17 9 ไม้กลอน พนา 8
170 นายประยูร  สายมั่น 14 8 จานลาน พนา 8
171 นายสมบัติ  พันธิมา 91 4 พระเหลา พนา 8
172 นายพิทักษ์  อ่อนสุด 282 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา 8
173 นายสมบัติ  ป้องกัน    22 6 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 8
174 นายบุญจันทร์  สีแลง 119 10 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 8
175 นายรุ้งลักษณ์  สายวรณ์ 70 3 หนองข่า ปทุมราชวงศา 8
176 นายสุรสิงห์  ธนันทา 8 6 โคกสาร ชานุมาน 8
177 นายกมล  ถนอมเชื้อ 101 3 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 8
178 นายสังวร  ด้วงเงิน 1 13 โคกก่ง ชานุมาน 8
179 นายจงรักษ์  แสงชาติ 200 6 ชานุมาน ชานุมาน 8
180 นายแย้ม  สุวะศรี 67 4 นาวัง เมือง 9
181 นายสงกรานต์  เหมือนเหลา 107 8 นาผือ เมือง 9
182 นายค่ำ  วรรณโท 67 5 ห้วยไร่ เมือง 9
183 นางบัวพัน  พิมพะไชย 62 6 นาหมอม้า เมือง 9
184 นางสาวแพรเพ็ชร  ธนูศิลป์ 86 6 หนองมะแซว เมือง 9
185 นายอัศวิน  โสเสมอ 182 6 หนองไฮ เสนางคนิคม 9
186 นายตัน  การะจักร์ 13 5 นาเวียง เสนางคนิคม 9
187 นางสาวณัฐสุดา  คณาโรจน์ 156 7 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 9
188 นายบรรจง  สุขสะอาด 51/1 6 หนองสามสี เสนางคนิคม 9
189 นายพยัคฆ์  อุนาภาค   201 4 หนองไฮ เสนางคนิคม 9
190 นายวินัย  สายสิน 34 4 เปือย ลืออำนาจ 9
191 นายจันทรเสด็จ  แก้วหลวง 31 10 โคกกลาง ลืออำนาจ 9
192 นางลำใย  กรรมหาวงศ์ 17 11 อำนาจ ลืออำนาจ 9
193 นางสมัย  อุทธา 82 3 ดงบัง ลืออำนาจ 9
194 นายจำนงค์  สง่าพันธ์ 101 10 จิกดู่ หัวตะพาน 9
195 นายสุพัฒน์  สินเติม 42 6 หัวตะพาน หัวตะพาน 9
196 นายธีรพงษ์  รากทอง 62 1 หัวตะพาน หัวตะพาน 9
197 นายประยงค์  บุตรคุณ 59 7 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 9
198 นายบุญมี  มัฐผา 24 1 ไม้กลอน พนา 9
199 นายสำลี  ทองวิเศษ 11 11 พระเหลา พนา 9
200 นายอรุณ  ศิลบุตร 22 11 จานลาน พนา 9
201 นางศิรินุช  ดวงโสภา 28 11 พนา พนา 9
202 นายประสงค์  สารคณา 60 3 โนนงาม ปทุมราชวงศา 9
203 นายบุญน้อม  บานที 19 6 ลือ ปทุมราชวงศา 9
204 นายเล้ง  นิมมา 34 13 ลือ ปทุมราชวงศา 9
205 นายเพชรสุพรรณ  เสือสา 94 10 ห้วย ปทุมราชวงศา 9
206 นางสาวนันถนีย์  ชาวลำเนา 496 5 ชานุมาน ชานุมาน 9
207 นายก้อย  อัครชาติ 21 11 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 9
208 นายมาโนชย์  ธรรมวงศ์การ 96 2 โคกก่ง ชานุมาน 9
209 นายวะโรผล  สว่างเนตร 323 3 ป่าก่อ ชานุมาน 9
210 นาย ทองคำ โพธิจันทร์  58  1 น้ำปลีก เมือง 10
211 นาย บุญหลาย หาญจิต  13  6 เหล่าพรวน เมือง 10
212 นาง วรรณี โทพิลา  149  1 นายม เมือง 10
213 นาย อานุภาพ ใจรัตน์  48  1 ห้วยไร่ เมือง 10
214 นาย คมกริช โพธิ์สาราช  76  1 โพนทอง เสนางคนิคม 10
215 นาย คำมวย สดีหอม  65  5 หนองไฮ เสนางคนิคม 10
216 นางประครอง  สว่างไชย 144 1 นาเวียง เสนางคนิคม 10
217 นางสาว มลาพร สว่างไชย  107  1 นาเวียง เสนางคนิคม 10
218 นาย อุทัย สีพิมพ์  82  3 หนองไฮ เสนางคนิคม 10
219 นาย ถวิล ศรีสุวรรณ  88  11 เปือย ลืออำนาจ 10
220 นาย ประพันธ์ ต้นเกตุ  143  8 ไร่ขี ลืออำนาจ 10
221 นายวุฒิโรจน์  ไพยการ 72  9 ไร่ขี ลืออำนาจ 10
222 นาย อุดร โคตรหา  59  6 ดงบัง ลืออำนาจ 10
223 นายปรีชา  ขวัญแก้ว 13 7 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 10
224 นาย สวาท ทองเกตุ  7  3 หัวตะพาน หัวตะพาน 10
225 นาย สายมาลา แสนโสภา  22  10 คำพระ หัวตะพาน 10
226 นาง สำอาง สุติบุตร  105  4 หัวตะพาน หัวตะพาน 10
227 นาย ถวิล โสมรักษ์  114  4 ไม้กลอน พนา 10
228 นาย บุญมา ยอดเอื้อ  4  16 ไม้กลอน พนา 10
229 นาย ประดิษฐ์ ตาดี  4  8 จานลาน พนา 10
230 นาย สวรรค์ โล่ห์คำ  26  7 ไม้กลอน พนา 10
231 นาง คำกอง โพธิชัยทอง  81  7 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 10
232 นาย มีชัย สีเขียว  56  8 ห้วย ปทุมราชวงศา 10
233 นาง อนงค์พรรณ ทองวรณ์  73  9 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 10
234 นาย อภิรักษ์ หวานใจ  185  3 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 10
235 นาย อุดม แสนเริง  228  2 โนนงาม ปทุมราชวงศา 10
236 นาย กานี พละพิทักษ์  3  8 โคกสาร ชานุมาน 10
237 นาย ทรัพย์สิน จันทร์หา  9  5 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 10
238 นาย บุญธรรม จำปาหอม  65  10 ชานุมาน ชานุมาน 10
239 นาย สะอาด วันโท  35  14 ชานุมาน ชานุมาน 10
240 นางปราณี ลาวิลาศ 69 5 หนองมะแซว เมือง 11
241 นางปราณี  หงษ์พันธ์ 70 7 ปลาค้าว เมือง 11
242 นางสาวอารมย์ กานุสนธิ์ 44 8 ปลาค้าว เมือง 11
243 นายชื่น จิตจง 178 3 ห้วยไร่ เมือง 11
244 นางหนูเวียง ศรีสุวงค์ 16 8 ปลาค้าว เมือง 11
245 นายยศสันธ์ คงถาวร 194 1 หนองไฮ เสนางคนิคม 11
246 นายสุพัฒน์ เรืองศรี 88 6 นาเวียง เสนางคนิคม 11
247 นายประเวช วงศ์อนันต์ 120 3 นาเวียง เสนางคนิคม 11
248 นายวินิจ สุภาจันทร์ 4 9 นาเวียง เสนางคนิคม 11
249 นายวิไกร เดชอุดม 112 1 เปือย ลืออำนาจ 11
250 นางวัชรี พสุมาตย์ 9 9 ดงบัง ลืออำนาจ 11
251 นายธนนันต์ ทั่งน้อย 15 7 ไร่ขี ลืออำนาจ 11
252 นายโชคชัย แสงเลิง 23 15 ดงบัง ลืออำนาจ 11
253 นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ 41 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 11
254 นายมนตรี สุจริต 82 3 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 11
255 นายอำคา  ลายทอง 5 12 คำพระ หัวตะพาน 11
256 นายสวามี สายสินธุ์ 102 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน 11
257 นายญาณ อินลี 126 15 ไม้กลอน พนา 11
258 นายชนะจิตร กุมภิโร 17 11 ไม้กลอน พนา 11
259 นายสุพจน์ บุญมาศ 39 4 จานลาน พนา 11
260 นางณัฐปภัสร์ ชะโน 219 5 พนา พนา 11
261 นายธีรศักดิ์ ลาภมาก 141 6 ห้วย ปทุมราชวงศา 11
262 นางจันทร์จิลา จิ๋วสละ 293 8 หนองข่า ปทุมราชวงศา 11
263 นางสดสวย เมษา 86 9 หนองข่า ปทุมราชวงศา 11
264 นางอุดมศิลป์ ทองห่อ 1 13 ลือ ปทุมราชวงศา 11
265 นายมงคล  มีเทศ 244 12 ชานุมาน ชานุมาน 11
266 นายวันชัย  ประเสริฐสังข์ 118 8 ป่าก่อ ชานุมาน 11
267 นายชัยบัณฑิต  กลิ่นหวาน 112 8 ชานุมาน ชานุมาน 11
268 น.ส.เตือนใจ ปุคลิตร์ 147 2 ป่าก่อ ชานุมาน 11
269 นายเวิน  เหนือโชติ 63 3 ชานุมาน ชานุมาน 11
270 นายกมล ถนอมเชื้อ 10 3 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน 12
271 นายสังวร ด้วงเงิน 1 13 โคกก่ง ชานุมาน 12
272 นายสุรสิงห์ ธนันทา 6 6 โคกสาร ชานุมาน 12
273 นายจงรักษ์ แสงชาติ 200 6 ชานุมาน ชานุมาน 12
274 นายสากล วงษ์ศรีแก้ว 197 1 ป่าก่อ ชานุมาน 12
275 นายสมบัติ  ป้องกัน    22 6 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา 12
276 นายชมเชย  ป้องเพชร 173 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา 12
277 นายพิทักษ์  อ่อนสุด 282 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา 12
278 นายรุ้งลักษณ์  สายวรณ์ 70 3 หนองข่า ปทุมราชวงศา 12
279 นายทรงวุฒิ แจ้งบำรุง 53 13 ไม้กลอน พนา 12
280 นายนิพล สารทอง 149 3 จานลาน พนา 12
281 นายบุษกร   พาหา 117/1 5 พนา พนา 12
282 นายบุญกอง ต้นเกษ 6 4 พระเหลา พนา 12
283 นายสมพร  สรรพผล 26 6 รัตนวารี หัวตะพาน 12
284 นางทองงาม  ยืนสุข 68 12 จิกดู่ หัวตะพาน 12
285 นายอุทัย  วามะลุน 29 5 หัวตะพาน หัวตะพาน 12
286 นายสมร  มูลเพ็ญ 158 12 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน 12
287 นายเริ่ม  เกษงาม 51 4 เค็งใหญ่ หัวตะพาน 12
288 นายทองสุข วงศ์กัลยา 135 3 แมด ลืออำนาจ 12
289 นายวีระพงษ์ บุญพิทักษ์ 106 9 อำนาจ ลืออำนาจ 12
290 นายทองสาย ต้นงอ 79 2 ไร่ขี ลืออำนาจ 12
291 นายยอดชาย สีลาไหม 44 3 ดงมะยาง ลืออำนาจ 12
292 นายจักรินทร์   ปุยจันทร์ 28 2 หนองสามสี เสนางคนิคม 12
293 นายทองจันทร์  พุทธขันธ์ 1 9 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 12
294 นายเทียม  ปัญญาไว 143 3 นาเวียง เสนางคนิคม 12
295 นางสาวแพรเพ็ชร ธนูศิลป์ 86 6 หนองมะแซว เมือง 12
296 นายประเสริฐ  โคตนนนท์ 3 4 หนองมะแซว เมือง 12
297 นายสุดใจ วรรณโท 178 5 ไก่คำ เมือง 12
298 นายสุภาพ  โฉมเฉลา 189 4 นาจิก เมือง 12
299 นายชนะศักดิ์  ยุระปักษ์ 24 8 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ 12