โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดอำนาจเจริญ


โครงการธนาคารสินค้าเกษตร(กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม) จังหวัดอำนาจเจริญ 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

แหล่งน้ำ : หนองเลิงเป็ด พื้นที่ 35 ไร่

พื้นที่ดำเนินการ : บ้านฟ้าห่วน - นาอุดม หมู่ที่ 6,7,9 ต.ไร่ขี อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  

กิจกรรม : อนุบาลปลาปล่อยลงในแหล่งน้ำ , สร้างอาหารธรรมชาติ

แหล่งน้ำ : หนองคู พื้นที่ 40 ไร่

พื้นที่ดำเนินการ : บ้านหนองคู - โนนหนามแท่ง หมู่ที่ 3,6,7 ต.นาเวียง อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ

ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

กิจกรรม : เพาะอนุบาลปลาเพื่อจำหน่าย และปล่อยลงในแหล่งน้ำ , สร้างอาหารธรรมชาติ

แหล่งน้ำ : อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน พื้นที่ 56 ไร่

พื้นที่ดำเนินการ : บ้านผึ่ง หมู่ที่ 4 ต.จานลาน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กิจกรรม : อนุบาลปลาเพื่อจำหน่ายและปล่อยลงในแหล่งน้ำ , สร้างอาหารธรรมชาติ

แหล่งน้ำ : ทำนบปลาห้วยนาน้อย พื้นที่ 25  ไร่

พื้นที่ดำเนินการ : บ้านสว่างนาฝาย หมู่ที่ 9 ต.พระเหลา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

กิจกรรม : เพาะอนุบาลปลาเพื่อจำหน่าย และปล่อยลงในแหล่งน้ำ , สร้างอาหารธรรมชาติ

แหล่งน้ำ : หนองสระ พื้นที่  12 ไร่

พื้นที่ดำเนินการ : บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 11 ต.ไม้กลอน อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน : ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

กิจกรรม : อนุบาลปลาเพื่อจำหน่าย และปล่อยลงในแหล่งน้ำ , สร้างอาหารธรรมชาติ