ปริมาณผลผลิตจากการประมง 


 สถิติด้านการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี 2557 -2563
ผลผลิต (กิโลกรัม)
                 
ที่ กิจกรรม  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1 ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ        49,425,000.00                         -             53,138,800.00            57,218,000.00           54,691,200.00         41,177,520.00        43,236,396.00
2 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด          1,783,191.00                         -               1,903,287.00              1,972,518.84             1,574,560.00            1,010,720.00          1,464,250.00
3 การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ             563,202.00                         -                  649,310.00                 698,080.00                 172,112.00               545,860.00              581,940.00
รวม        51,771,393.00                         -             55,691,397.00            59,888,598.84           56,437,872.00         42,734,100.00        45,282,586.00
                 
มูลค่า (บาท)
                 
ที่ กิจกรรม  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
1 ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ        23,418,000.00                         -             24,465,960.00            25,017,700.00           23,912,895.00         24,798,556.00        26,038,483.80
2 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด        90,778,658.00                         -             97,507,409.00         105,405,297.51           93,588,810.00         64,007,160.00        97,290,230.00
3 การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ        35,360,491.00                         -             43,877,840.00            47,049,300.00             9,973,427.00         52,849,170.00        51,299,380.00
รวม     149,557,149.00                         -          165,851,209.00         177,472,297.51         127,475,132.00       141,654,886.00      174,628,093.80
    ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ