ปริมาณผลผลิตจากการประมง 


 สถิติด้านการประมงจังหวัดอำนาจเจริญ  ประจำปี 2557 -2564
ผลผลิต (กิโลกรัม)
                   
ที่ กิจกรรม  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1 ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ        49,425,000.00                               -          53,138,800.00        57,218,000.00        54,691,200.00        41,177,520.00        43,236,396.00      169,828,710.00
2 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด          1,783,191.00                               -            1,903,287.00          1,972,518.84          1,574,560.00          1,010,720.00          1,464,250.00          1,530,510.00
3 การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ              563,202.00                               -                649,310.00              698,080.00              172,112.00              545,860.00              581,940.00              562,530.00
รวม        51,771,393.00                               -          55,691,397.00        59,888,598.84        56,437,872.00        42,734,100.00        45,282,586.00      171,921,750.00
                   
มูลค่า (บาท)
                   
ที่ กิจกรรม  ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
1 ฟาร์มเพาะอนุบาลสัตว์น้ำ        23,418,000.00                               -          24,465,960.00        25,017,700.00        23,912,895.00        24,798,556.00        26,038,483.80        67,967,484.00
2 การเลี้ยงสัตว์น้ำจืด        90,778,658.00                               -          97,507,409.00      105,405,297.51        93,588,810.00        64,007,160.00        97,290,230.00        96,678,320.00
3 การจับสัตว์น้ำจากแหล่งน้ำ        35,360,491.00                               -          43,877,840.00        47,049,300.00          9,973,427.00        52,849,170.00        51,299,380.00        42,847,980.00
รวม      149,557,149.00                               -        165,851,209.00      177,472,297.51      127,475,132.00      141,654,886.00      174,628,093.80      207,493,784.00
    ที่มา สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ