สัตว์น้ำควบคุม 


สัตว์น้ำควบคุมจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานประมงจังหวัดอำนาจเจริญ

การแจ้งครอบครองสัตว์น้ำควบคุมทั้งหมด จำนวน 137 ราย

สัตว์น้ำควบคุม ประเภท : กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

พื้นที่ประกาศ : จังหวัดอำนาจเจริญ

 

จำนวนเกษตรกรที่ได้รับใบอนุญาตสัตว์น้ำควบคุม ประเภท : กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

ที่

อำเภอ

จำนวน (ราย)

ยกเลิก (ราย)

คงเหลือ (ราย)

1

เมืองอำนาจเจริญ

195

48

108

2

ปทุมราชวงศา

35

16

19

3

ลืออำนาจ

40

34

6

4

เสนางคนิคม

18

18

1

5

พนา

24

24

0

6

หัวตะพาน

12

12

0

7

ชานุมาน

9

4

5

รวม

334

195

137

 

สัตว์น้ำควบคุม ประเภท : จระเข้น้ำจืด

 

พื้นที่ประกาศเขตอนุญาต : จังหวัดอำนาจเจริญ

 

ที่

อำเภอ

จำนวน (ราย)

จำนวน (ตัว)

1

เสนางคนิคม

1

3

2

เมืองอำนาจเจริญ

4

14

3 หัวตะพาน 1 1

รวม

3

26

 

 

 

สัตว์น้ำควบคุม ประเภท : การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง อำเภอชานุมาน  จำนวน 20 กระชัง