ศูนย์เรียนรู้ฯ หลัก/เคริอข่าย 


ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.หลัก)
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ศูนย์หลักประจำอำเภอ ที่ตั้ง กิจกรรมหลัก (ประเภทการเกษตร)
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 นายประยงค์ บุญทอง เมืองอำนาจเจริญ 152 11 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ เกษตรผสมผสาน
2 นายวินิจ  สุภาจันทร์ เสนางคนิคม 4 9 นาเวียง เสนางคนิคม ข้าว
3 นายธีรวัฒน์ พันธุมาศ ปทุมราชวงศา 132 6 ห้วย ปทุมราชวงศา ข้าว
4 นางประยูร กาญจนารี ลืออำนาจ 41 6 ไร่ขี ลืออำนาจ ไร่นาสวนผสม
5 นายมานพ แสงสว่าง หัวตะพาน 4 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน ไร่นาสวนผสม
6 นายสงัด บรรลือ พนา 135 5 พนา พนา ไร่นาสวนผสม
7  นายจงรักษ์ แสงชาติ ชานุมาน 122 2 ชานุมาน ชานุมาน ไร่นาสวนผสม
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.เครือข่าย) ปี2560-2562
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ศูนย์หลักประจำอำเภอ ที่ตั้ง หมายเหตุ
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
1 นายรมย์ บุญสุภาพ เมือง 260/1 4 บุ่ง เมือง  
2 นางจรัสศรี บ่อแก้ว เมือง 28 3 ปลาค้าว เมือง  
3 นายสมร รุจิต เมือง 46 5 โนนโพธิ์ เมือง  
4 นายชนะศักดิ์ ยุระปักษ์ เมือง 24 8 คึมใหญ่ เมือง  
5 นายประเทือง สีโส เมือง 139 6 นายม เมือง  
6 นายปัญญา เพ็ชรนอก เมือง 129 3 ดอนเมย เมือง  
7 นายบุญหลาย กัลยา เสนางคนิคม 65 2 ไร่สีสุก เสนางคนิคม  
8 นายเทียม ปัญญาไว เสนางคนิคม 143 3 นาเวียง เสนางคนิคม  
9 นายโทน แจ่มใส เสนางคนิคม 18 3 หนองไฮ เสนางคนิคม  
10 นายณรงค์ เพ็ชรพลอย เสนางคนิคม 177 3 เสนางคนิคม เสนางคนิคม  
11 นางสาวณัฐสุดา คณาโรจน์ เสนางคนิคม  156 7 เสนางคนิคม เสนางคนิคม   
12 นายประถม จิตรักษ์ เสนางคนิคม 8 3 ไร่สีสุก เสนางคนิคม  
13 นายสุรพงษ์ นวลตา ปทุมราชวงศา 16 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา  
14 นายชมเชย ป้องเพชร ปทุมราชวงศา 173 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา  
15 นายเวียงสมัย สีเขียว ปทุมราชวงศา 38 10 คำโพน ปทุมราชวงศา  
16 นางสดสวย เมษา ปทุมราชวงศา 86 9 หนองข่า ปทุมราชวงศา  
17 นายสมบัติ  ป้องกัน    ปทุมราชวงศา 22 6 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา  
18 นายรถ วิบุญกุล ปทุมราชวงศา 84 4 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา  
19 นายอุดร โคตรหา ลืออำนาจ 59 6 ดงบัง ลืออำนาจ  
20 นายทองสุข วงศ์กัลยา ลืออำนาจ 135 3 แมด ลืออำนาจ  
21 นายสุบรร คะหาวงค์ ลืออำนาจ 6 3 เปือย ลืออำนาจ  
22 นายวิเศษ ระสาสม ลืออำนาจ 149 3 อำนาจ ลืออำนาจ  
23 นายศราวุฒิ มูลพันธ์ ลืออำนาจ 97 9 ไร่ขี ลืออำนาจ  
24 นางประยงค์ พิมพะสุทธ์ ลืออำนาจ 69 4 โคกกลาง ลืออำนาจ  
25 นายสง่า นามเรืองศรี หัวตะพาน 34 6 หัวตะพาน หัวตะพาน  
26 นายสายมาลา แสนโสภา หัวตะพาน 22 10 คำพระ หัวตะพาน  
27 นายพงศภัค วงษ์พรม หัวตะพาน 132 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน  
28 นายสำ พวงพันธ์ หัวตะพาน 52 8 เค็งใหญ่ หัวตะพาน  
29 นายสวามี สายสินธุ์ หัวตะพาน 102 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน  
30 นางปราณี ถนอมชาติ หัวตะพาน 13 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน  
31 นายบัวรัตน์ รักโคตร พนา 136 4 พระเหลา พนา  
32 นายทรงวุฒิ แจ้งบำรุง พนา 53 13 ไม้กลอน พนา  
33 นายอรุณ ศิลบุตร พนา 22 11 จานลาน พนา  
34 นายสังคม มูลชาติ พนา 98 1 พระเหลา พนา  
35 นายสำราญ เผ่าผม พนา 17 6 ไม้กลอน พนา  
36 นายนิพล สารทอง พนา 149 3 จานลาน พนา  
37 นายถวัลย์ ป้อมเดช ชานุมาน 129 1 ชานุมาน ชานุมาน  
38 นางรัญจวน เพราะพืช ชานุมาน 40 5 โคกสาร ชานุมาน  
39 นายสังวร ด้วงเงิน ชานุมาน 1 13 โคกก่ง ชานุมาน  
40 นายสะอาด วันโท ชานุมาน 35 14 ชานุมาน ชานุมาน  
41 นายพารัตน์  ศุภนิกร ชานุมาน 129 9 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน  
42 นายสุรัตน์ พุทธรักษา ชานุมาน 70 2 โคกก่ง ชานุมาน