หน้าที่รับผิดชอบ 

 ข้อมูลองค์กร  ประวัติความเป็นมา


หน้าที่ความรับผิดชอบ


    การกำหนดโครงสร้างการแบ่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓  ตอนที่ ๔๗ ก ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ข้อ 30 โดยสํานักงานประมงจังหวัด มีอํานาจหน้าที่
ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้ 
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินเทคโนโลยีด้านการประมงทุกสาขาเพื่อสนับสนุน ให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กํากับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพ การประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2. ควบคุมและกํากับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทําการประมงให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทํายุทธศาสตร์การประมง แผนพัฒนาด้านการประมง และฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง 
4. ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการประมงประจําจังหวัด
5. ดําเนินการเกี่ยวกับงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการเปรียบเทียบในส่วนภูมิภาคตามกฎหมายว่าด้วยการประมง 
6.สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มและจัดให้มีการขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น
7. ให้คําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดําเนินการ พัฒนาด้านการประมง 
8. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริม กระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน 
9. ดําเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง และรับจดทะเบียน ท่าเทียบเรือประมงและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำหรือเรือเก็บรักษาสัตว์น้ำตามที่กฎหมายกําหนด 
10. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทําการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
11. กํากับ ดูแล ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสํานักงานประมงอําเภอ 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


    สำนักงานประมงอำเภอมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดธุรกิจและอาชีพการประมงที่เหมาะสม กำกับดูแลให้การประกอบธุรกิจและการประกอบอาชีพการประมงเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง
    2. ควบคุมและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการทำการประมงให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3. จัดทำแผนพัฒนาด้านการประมงและฐานข้อมูลด้านการประมง รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่งานด้านการประมง
    4. ให้คำปรึกษา แนะนำ และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการพัฒนาด้านการประมงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
    5. ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะตามมาตรฐาน
    6. ดำเนินการออกใบอนุญาต หนังสืออนุญาต และหนังสือรับรองตามที่กฎหมายกำหนด
    7. เร่งรัดและจัดเก็บเงินค่าอากรเครื่องมือทำการประมงและค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประมง
    8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย