โครงการเกษตรแปลงใหญ่ด้านประมง 


โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลาหมอ)ประจำปีงบประมาณ (แปลงปี 2561)
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชนิดปลา ทะเบียนฟาร์ม พื้นที่ (ไร่)
เลขที่ หมู่ บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นางลี  ถนอมชาติ 3 3418 00152 86 0  15 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019216   2
2 นายวี  วงษ์พรม 3 3418 00154 93 5 32 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019219 2
3 นายพงศภัค  วงษ์พรม           3 6701 01613 83 0 132 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019221 2
4 นางปราณี  ถนอมชาติ 3 3418 00151 86 3 13 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019208 3
5 นายสุทธี  วงษ์พรม 3 3418 00154 98 6 61 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019473 2
6 นายณัฐพัฒน์ มีสัตย์ 3 3418 00156 34 2 41 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019223 2
7 นางผ่องศรี  ถนอมชาติ 5 3418 00004 32 8 8 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019209 2
8 นายณัฐวุฒิ สายสะอาด 3 3418 00157 50 1 74 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019211 2.5
9 นางสาวสวิตตา ศรีชาติ             3 3418 00154 87 1 114 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019215 3.5
10 นางบุษบา อิติวุตตา 3 3418 00152 56 8 22 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน   อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019539 1.25
11 นางบุญสี วงษ์พรม 5 4503 90018 91 8 51 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ   ปลาหมอ         3701019541 1.5
12 นายถาวร วงษ์พรหม 3 3418 00152 60 6  22/1 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019529 8
13 นายมนตรี สุจริต 3 3418 00176 17 3 82 3 สร้างถ่อใน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019556 0.5
14 นายจำนงค์ ทุ่มเพ็ญ 3 3428 00178 78 8 40 11 สร้างถ่อนอก      สร้างถ่อน้อย      หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ      3701019554 0.5
15 นายด้วง กุลแก้ว 3 3418 00150 34 6 173 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019549 0.5
16 นายรังสรรค์ สุดีวงษ์ 3 3418 00156 12 1 81 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019210 0.5
17 นางทอง  พลตะลี 3 3416 00325 65 5 58 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003452 2
18 นางสาวปิยกร  นนทะสิน 3 3416 00608 49 5 40 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019551 2
19 นางไพรินทร  จันทรา 3 3416 00324 82 9 33 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019552 0.25
20 นายบุญชู นนทะศิล 3 3416 00608 48 7 90 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003403 1
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่สัตว์น้ำจืด (ปลาหมอ)ประจำปีงบประมาณ (แปลงปี 2561)
จังหวัดอำนาจเจริญ
21 นายบวร  สาริเพ็ง 3 3416 00326 83 0 61 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003303 5
22 นายศราวุฒิ  มูลพันธ์ 3 3416 00325 71 0 97 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003459 1.5
23 นายประสงค์ วงษ์พรม 3 3418 00151 79 1 12 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019217 2.5
24 นางพัน ยิ้มกระจ่าง 3 3418 00154 88 9 48 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019538 1.5
25 นายอุบล กุลวงค์ 3341800159112 108 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019542 2
26 นางนุชรดี ภาณะรมย์ 3 3418 00170 02 1 15 3 สร้างถ่อใน สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019557 1.5
27 นายสุทิศ ภาคสุโพธิ์ 3 3418 00151 57 0 74 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019550 0.25
28 นายพา สายสะอาด 3 3418 00160 94 3 175 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019555 0.5
29 นางคล้าย สิงห์งาม 3 3418 00155 83 4 25 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019214 1
30 นายสมชาย กว้างขวาง 3 3418 00153 08 0 100 11 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019553 0.25
31 นายปรีชา ถนอมชาติ 3 3418 00153 45 9 12 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019540 2
32 นางหนูเจียม นครพันธ์ 3 3416 00608 47 9 77 6 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701003307 1
33 นายรัฐพล  สุสาร 1 3413 00082 02 5 123 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019533 1.5
34 นายเพ็ง  มูลพันธ์ 3 3416 00325 58 2 54 9 ฟ้าห่วน ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019532 1.5
35 นายแสวง คุณาวรรณ 3 3418 00160 34 0 88 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019530 2
36 นางส่งศรี สายสะอาด 3 3418 00156 02 4 34 1 สร้างถ่อนอก สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ ปลาหมอ 3701019547 1

 

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)ประจำปีงบประมาณ 2563
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวตำบลดงบัง (แปลง ปี 2563)
จังหวัดอำนาจเจริญ
ลำดับ ชื่อฟาร์ม/ชื่อเกษตรกร เลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ ชนิดปลา ทะเบียนฟาร์ม พื้นที่ (ไร่)
เลขที่ หมู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 นายประหยัด  สว่างแสง 3 3406 00046 58 5 121 3 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019644 0.5
2 นายศราวุฒิ  ไชยมงคล 3 5602 00077 95 3 1/6 3 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005220 0.5
3 นางสนอง  สมคิด 3 3416 00381 25 3 104 5 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005702 0.5
4 นางพนิดา พันธุมา 3 3416 01187 26 4 6 2 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003859 0.5
5 นายอุดร  โคตรหา 3 3416 00114 57 3 59 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005246 0.5
6 นางหนูเยี่ยม  สุดามาตร 3 3416 00113 98 4 5/2 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701018888 0.5
7 นายนิกร  ยืนยั่ง 3 3416 00602 97 7 57 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019643 0.5
8 นางสมหมาย บุญสอด 3 3416 00113 72 1 4 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019834 0.5
9 นายสมหมาย ประชาราษฎร์ 3 3301 01260 62 0 40 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005196 0.5
10 นายบุญชอน ศรีสงค์ 3 3416 00116 19 3 19 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005555 0.5
11 นายประสาท หาดี 3 3416 00361 75 9 22 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019833 0.5
12 นายสงวน วงค์คำ 3 3412 00198 25 7 7 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005714 0.5
13 นายสวรรค์ บุญเคล้า 3 3416 00110 69 1 13 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003797 0.5
14 นางสมพร เปรมทา 3 3416 00376 83 7 89 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003850 0.5
15 นายสุวิทย์ เทพขมภู 3 3416 00115 84 7 61 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005244 0.5
16 นายชัชชัย เหลาบัว 3 4802 00042 63 8 16 7 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019835 0.5
17 นางปราณี  เรืองธรรม 3 3416 00367 93 0 83 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005995 0.5
18 นางบุญเนื่อม  ภิญโญ 3 3416 00366 43 2 25/1 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701006012 0.5
19 น.ส.นงคราญ  ต้นโพธิ์ 1 3416 00036 19 3 29 9 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005519 0.5
20 นางผาลี  สัสดีวงศ์ 3 3416 00605 21 6 191 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003786 0.5
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่(สัตว์น้ำจืด)ประจำปีงบประมาณ 2563
แปลงใหญ่ปลาตะเพียนขาวตำบลดงบัง (แปลง ปี 2563)
จังหวัดอำนาจเจริญ
21 นางวิสุทธิ์  คูณสวัสดิ์ 3 3416 00372 18 1 155 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005688 0.5
22 นายวิเชียร  สุทธิเมฆ 3 3416 00379 38 1 49 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701006001 0.5
23 นายสมชาติ ยืนยั่ง 3 3416 00374 29 0 84 10 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019831 0.5
24 นางนาง  ผลบูรณ์ 3 3416 00382 96 9 28 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005676 0.5
25 นายเทิม  ไลยะรัตน์ 5 3416 00009 54 7 39 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005700 0.5
26 นายธวัชชัย  การุญ 3 4704 00244 14 5 1 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005256 0.5
27 นายจำรัส  พันโยธา 0 3416 00377 51 5 132 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005280 0.5
28 นางฉวีวรรณ  วิชาธรณ์ 3 3416 00386 15 8 95 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005496 0.5
29 นางปราณี  ช่วยตา 5 3416 00106 09 7 93 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005697 0.5
30 นางนงษ์  พันธุ์มา 3 3416 00373 90 1 178 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003841 0.5
31 นายแสวง  ทิ้งชั่ว 3 3416 00377 26 4 143 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019837 0.5
32 นายวรวุฒิ  สุดาชม 3 3416 00114 37 9 181 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003849 0.5
33 นายสะอาด  ยืนยั่ง 3 3416 00376 23 3 106 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005322 0.5
34 นางวิวา โทบุดดี 3 3416 00379 15 1 24 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019611 0.5
35 นายจำรัส สุทธิเมฆ 3 3416 00379 39 9 3 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701005616 0.5
36 นายอภิวัฒน์ ทัศบุตร 2 3416 00017 97 9 64 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019607 0.5
37 นางเหล็ก อกอุ่น 3 3416 00373 43 9 42 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019733 0.5
38 นางสำรวย บุญนูน  3 3416 00377 81 7 18 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003831 0.5
39 นายวัฒนา  ใจกล้า 3 3416 00379 28 3 121 13 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701019836 0.5
40 นายเอกชัย นะวะคำ 3 3409 00364 93 1 18 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ ตะเพียน 3701003779 0.5