หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 


หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่

1.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอำนาจเจริญ

 ที่ตั้ง : 166 หมู่ที่2 บ้านหนองเรือ ตำบลนาหมอม้า อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ 0 4552 5662

    มีหน้าที่ศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และพันธุ์ไม้น้ำจืด  ผลิตและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พันธุ์ไม้น้ำจืดโดยเน้นชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับแหล่งน้ำปิด เพื่อเพิ่มผลผลิตและความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์น้ำ ควบคุม ตรวจสอบ และออกใบรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เฝ้าระวังและป้องกันการเกิดโรคระบาดในสัตว์น้ำจืด ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย

2.หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนปากมูล อุบลราชธานี

ที่ตั้ง :หมู่ที่4 บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220 โทรศัพท์ 0 4525 2601

               มีหน้าที่ควบคุมการทำการประมงและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำอย่างถูกวิธี ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกด้านการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ และจัดทำฐานข้อมูลด้านการประมง ข้อมูลชาวประมง ข้อมูลสัตว์น้ำในเขตพื้นที่รับผิดชอบ