โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 


โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรม : ประมงโรงเรียน

1.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ   

ที่ตั้ง : บ้านป่าก่อ ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 

2.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง

ที่ตั้ง : บ้านห้วยฆ้อง ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 

3.  ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย

ที่ตั้ง : บ้านภูดานกอย ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต

 

4.  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปูนอินทรี ๕๐ ปี (บ้านห้วยกระแสน)

ที่ตั้ง : บ้านห้วยกระแสน ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อดิน

 

5.  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ที่ตั้ง : หมู่ที่ ๙ บ้านนิคมแปลง ๒ ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ

กิจกรรมที่ดำเนินการ : การเลี้ยงปลาในบ่อคอนกรีต