สำนักงานประมงอำเภอเสนางคนิคม 

 ติดต่อเรา  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


สำนักงานประมงอำเภอเสนางคนิคม

นางสาววิราวรรณ  คำมา     ประมงอำเภอเสนางคนิคม

ที่อยู่ : ที่ว่าการอำเภอเสนางคนิคม โทรศัพท์  065-2405936

 Facebook :  สำนักงานประมงอำเภอเสนางคนิคม