แหล่งน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ 


รายงานแหล่งน้ำ  ประจำปี 2565 จังหวัด อำนาจเจริญ
วันที่พิมพ์รายงาน: 6 ธ.ค. 2565            
ลำดับ ชื่อแหล่งน้ำ ประเภทแหล่งน้ำ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เนื้อที่(ไร่)
1 อ่างเก็บน้ำห้วยบง อ่างเก็บน้ำ 12 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 52
2 อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง อ่างเก็บน้ำ 6 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 90
3 อ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อ่างเก็บน้ำ 8 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 43
4 อ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ อ่างเก็บน้ำ   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
5 แม่น้ำโขง แม่น้ำ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,237
6 อ่างเก็บน้ำห้วยหินลับ อ่างเก็บน้ำ 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1,000
7 อ่างเก็บน้ำห้วยหินก่อง อ่างเก็บน้ำ   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
8 อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ อ่างเก็บน้ำ     ชานุมาน อำนาจเจริญ 0
9 สระน้ำคำ สระหมู่บ้าน 1 กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
10 หนอง กรป.กลาง หนอง บึง 2 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
11 ห้วยไผ่ ห้วย 5 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
12 โคกกระบือ หนอง บึง   คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
13 สระหนองหลวง สระหมู่บ้าน 6 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
14 คำแก่งแลว หนอง บึง 1 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
15 หนองท่ม หนอง บึง 3 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
16 ห้วยนาไฮ ห้วย   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
17 หนองบักตู้ หนอง บึง   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 1
18 สระหนองไผ่ สระหมู่บ้าน 10 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
19 หนองฝั่งแดง หนอง บึง 6 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 32
20 สระ กรป.กลาง สระหมู่บ้าน 7 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 13
21 สระห้วยดินแดง สระหมู่บ้าน 7 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
22 หนองโง้ง หนอง บึง 7 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
23 หนองโง้น้อย หนอง บึง 4 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 13
24 คำบักขอ หนอง บึง 1 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
25 หนองห้า หนอง บึง 3 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19
26 หนองอีแปน หนอง บึง 10 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
27 หนองนาแซง หนอง บึง 2 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
28 หนองส้มโอง หนอง บึง 7 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
29 หนองอีเกิ้น หนอง บึง 3 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
30 หนองกุดสิม หนอง บึง 1 โนนหนามแท่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
31 สระ กรป.กลาง สระหมู่บ้าน   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1
32 หนองกง หนอง บึง   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
33 หนองดอนโมง หนอง บึง   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29
34 หนองหล่ม หนอง บึง 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 116
35 อ่างเก็บน้ำห้วยบุญทัน อ่างเก็บน้ำ 1 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
36 หนองแดง หนอง บึง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 3
37 หนองฮะ สระหมู่บ้าน 6 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
38 ฝายน้ำล้นดอนม่วง ลำห้วย 8 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
39 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลาบ้านนายูง ลำห้วย 9 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
40 สระสวนหม่อม หนอง บึง 5 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 5
41 หนองมะหลาว หนอง บึง 8 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
42 หนองฝั่งแดง หนอง บึง 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 15
43 หนองดอนบักอ่อน หนอง บึง 5 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
44 หนองตาปู หนอง บึง 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
45 หนองดง หนอง บึง 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
46 หนองบัวใหญ่ หนอง บึง 6 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 6
47 หนองบัวน้อย หนอง บึง 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 50
48 ลำเซบก ลำห้วย 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 25
49 หนองกระโดน หนอง บึง 8 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 8
50 สระน้ำ รพช.บ้านนาแวง หนอง บึง 15 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 10
51 หนองหัวลิง หนอง บึง 14 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 13
52 กุดบักดอน หนอง บึง 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 23
53 ลำห้วยตาเทียว ลำห้วย 11 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
54 สระป่าช้า หนอง บึง 3 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
55 สระป๋าน้อย หนอง บึง 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
56 สระหนองคึกฤทธิ์ หนอง บึง 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
57 หนองเชือก บึง  10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
58 หนองโง่ง หนอง บึง 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 12
59 หนองกระโยม หนอง บึง 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
60 หนองกุง หนอง บึง 11 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
61 หนองกุงเลิงจาน หนอง บึง 12 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
62 หนองกุดแข้ หนอง บึง 13 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
63 หนองกุดมน หนอง บึง 14 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
64 หนองกุดยาว หนอง บึง 15 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
65 หนองชลประทาน หนอง บึง 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
66 หนองตาใกล้ หนอง บึง 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
67 หนองบัว หนอง บึง 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 23
68 หนองกลางโคก หนอง บึง 15 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 2
69 หนองสิม หนอง บึง 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 3
70 หนองห้วยหม้วย หนอง บึง 1 พนา พนา อำนาจเจริญ 1
71 หนองกุดยาว หนอง บึง 3 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 5
72 หนอดู่ หนอง บึง 4 พนา พนา อำนาจเจริญ 5
73 หนองนาเทิง หนอง บึง 4 พนา พนา อำนาจเจริญ 4
74 หนองขุ่น หนอง บึง 8 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
75 กุดพระเหลา หนอง บึง 5 พนา พนา อำนาจเจริญ 16
76 หนองสร้างขอนพาด หนอง บึง 1 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 50
77 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา บ้านพนานต์ ลำห้วย 1 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 50
78 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา บ้านเสารีก ลำห้วย 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 3
79 หนองเรือล่ม หนอง บึง   พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 20
80 หนองเลิงท่ม พระเหลา หนอง บึง 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 4
81 หนองกุง หนอง บึง 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 10
82 หนองกุดน้ำใส หนอง บึง 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 3
83 หนองบักแซว หนอง บึง 7 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 2
84 หนองปลากุ่ม หนอง บึง 7 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 4
85 หนองป่าติ้ว หนอง บึง 8 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 8
86 หนองลุมพุก หนอง บึง 8 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 6
87 หนองหลู่ หนอง บึง 1 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 50
88 ทำนบห้วยบ่อ หนอง บึง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 4
89 แหล่งน้ำกสช.หนองน้ำเต้า หนอง บึง 9 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 20
90 ทำนบห้วยนาแซง หนอง บึง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 2
91 ประมงโรงเรียนบ้านโพนเมือง หนอง บึง 11 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
92 หนองสระ หนอง บึง 12 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 18
93 อ่างเก็บน้ำหนองมะเบือ อ่างเก็บน้ำ 3 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 158
94 อ่างเก็บน้ำบ่อมะฮุก อ่างเก็บน้ำ 1 รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 800
95 อ่างเก็บน้ำหนองสามขา อ่างเก็บน้ำ 8 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20
96 หนองงูเหลือม หนอง บึง 2 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 32
97 หนองขุมเหล็ก หนอง บึง 6 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16
98 หนองจอก หนอง บึง 6 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
99 หนองบัวใหญ่ หนอง บึง 1 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1
100 หนองผักตบ หนอง บึง 1 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 10
101 หนองหญ้าลังกา หนอง บึง 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1
102 หนองหิน หนอง บึง 2 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
103 หนองปลาบู่ หนอง บึง   สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 6
104 หนองห้วยลำ หนอง บึง 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 400
105 ฝายน้ำล้นลำเซบก ลำห้วย 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 4
106 หนองเดิ่น หนอง บึง 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
107 หนองเสียว หนอง บึง 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
108 หนองแก้ว หนอง บึง 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 4
109 หนองตอ หนอง บึง 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 200
110 หนองสะแบก หนอง บึง 7 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 70
111 ลำเซน้อย ลำห้วย 8 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 2
112 หนองขาม หนอง บึง 8 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 200
113 ลำเซบาย ลำห้วย 4 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
114 หนองเจ้าบ้าน หนอง บึง 1 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
115 หนองสระ หนอง บึง 2 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 50
116 หนองเทา หนอง บึง 12 จิกดู่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 8
117 หนองใหญ่ หนอง บึง 5 รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
118 หนองคำผึ้ง หนอง บึง 9 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24
119 หนองสีโว หนอง บึง 3 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 50
120 หนองบ่อโสก หนอง บึง 8 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 11
121 หนองยาง หนอง บึง 7 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
122 อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มแตน หนอง บึง 8 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 938
123 อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้มแตน หนอง บึง   พนา พนา อำนาจเจริญ 100
124 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วแมง อ่างเก็บน้ำ 3 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
125 อ่างเก็บน้ำกระแสน อ่างเก็บน้ำ 10 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
126 ชลประทานห้วยคมน้อย ลำห้วย 5 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 5
127 หนองขี้หมี หนอง บึง 4 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
128 หนองสาธารณะนาหนองแดง หนอง บึง   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
129 ห้วยเตย ลำห้วย 1 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
130 ห้วยทมใหญ่ ลำห้วย 10 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
131 ห้วยมุ่งสมบัติ ลำห้วย 6 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 50
132 ห้วยส้ม ลำห้วย 2 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 3
133 แหล่งน้ำธรรมชาติโคกเจริญ หนอง บึง   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
134 หนองคานใหญ่ หนอง บึง 6 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 20
135 หนองดอนปู่ตา หนอง บึง 4 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
136 ห้วยทบ ลำห้วย 7 โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
137 ชลประทานหนองไผ่ ลำห้วย 1 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
138 ชลประทานหนองไฮ ลำห้วย 1 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12
139 หนองแฝก หนอง บึง 1 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 7
140 หนองแวง หนอง บึง 6 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
141 หนองบึงหล่ม หนอง บึง 11 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 15
142 ห้วยกระแสน ลำห้วย 3 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
143 ห้วยน้ำลอด ลำห้วย 3 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 12
144 ห้วยภูงา ลำห้วย 1 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
145 ห้วยหินลาด ลำห้วย 1 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
146 หนองแฝก หนอง บึง 2   ชานุมาน อำนาจเจริญ 1
147 หนองบ้านนาสีดา หนอง บึง 2 ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
148 ห้วยหินแแฮ่ ลำห้วย 5 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
149 สระน้ำ ร.พ.ช. หนอง บึง 10 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
150 หนองขอน หนอง บึง 5 โคกก่ง ชานุมาน อำนาจเจริญ 15
151 ทำนบห้วยขัวสูง หนอง บึง 12 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
152 ทำนบหนองเหล่าหนาด หนอง บึง 9 คำเขื่อนแก้ว ชานุมาน อำนาจเจริญ 10
153 ห้วยน้ำคำ หนอง บึง   โคกสาร ชานุมาน อำนาจเจริญ 35
154 ทำนบห้วยเตย หนอง บึง 5 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 3
155 อ่างเก็บน้ำบ้านดอนหมู อ่างเก็บน้ำ 3 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 126
156 อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ง อ่างเก็บน้ำ 3 นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 40
157 หนองคู หนอง บึง 1 นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 2
158 หนองนาเวียง หนอง บึง 1 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 34
159 หนองสามสี หนอง บึง 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
160 ลำห้วยยาง ลำคลอง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
161 หนองชลประทาน หนอง บึง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
162 หนองช้างทอง หนอง บึง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
163 ห้วยหนองเม็ก ห้วย 4 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
164 ทำนบหนองเจ้าบ้าน ทำนบปลา 5 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12
165 หนองนาจิก สระหมู่บ้าน 3 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
166 หนองหิน อื่นๆ 10 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20
167 หนองกุดซวย อื่นๆ 7 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
168 หนองแวง อื่นๆ 7 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
169 หนองลาด อื่นๆ 4 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 13
170 หนองจอก อื่นๆ 4 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 3
171 หนองป่าช้า อื่นๆ 7 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 45
172 ลำห้วยเสียว ลำห้วย 5 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12
173 หนองนกจิว หนอง บึง 8 คำพระ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 30
174 ลำห้วยยาง หนอง บึง 4 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
175 ฝายน้ำล้นห้วยคันแก ฝาย 4 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 100
176 ฝายน้ำล้นห้วยทราย ฝาย 10 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 6
177 สระสองแคว สระหมู่บ้าน 9 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
178 หนองเตย หนอง บึง 5 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 22
179 หนองยาง หนอง บึง 5 คำโพน ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
180 โรงเรียนบ้านนิคม ประมงโรงเรียน 9 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
181 ฝายห้วยม่วง ฝาย 8 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 75
182 ลำห้วยทราย ลำคลอง 5 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
183 สระหนองเม็ก สระหมู่บ้าน 6 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
184 คำบอน หนอง บึง 1 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
185 หนองต่อ หนอง บึง 7 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
186 หนองแวง หนอง บึง 7 เค็งใหญ่ หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
187 หนองลาด หนอง บึง 3 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
188 อ่างเก็บน้ำดอนหวาย อ่างเก็บน้ำ 8 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
189 ลำห้วยแดง ลำห้วย 11 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 25
190 ลำห้วยค้อ ลำห้วย 8 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
191 ลำห้วยคูณ ลำห้วย 8 โคกกลาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
192 หนองสิม หนอง บึง 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 116
193 หนองแสงโค้ง หนอง บึง 1 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
194 อ่างเก็บน้ำดงบัง อ่างเก็บน้ำ 2 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 32
195 หนองนกหอ หนอง บึง 1 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
196 ลำห้วยหลี่ ลำคลอง 2 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
197 หนองกุดปลาเกิ้น หนอง บึง 1 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 36
198 หนองเลิง หนอง บึง 1 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 19
199 ห้วยตาต้อม ห้วย   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
200 ลำห้วยบ่อ ลำคลอง   นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
201 ห้วยเอี่ยนด่อน ห้วย 4 นาจิก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 82
202 สระห้วยกอย สระหมู่บ้าน 3 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
203 ชลประทานหัวภู คลองชลประทาน 1 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
204 ฝายชลประทานนาแต้ ฝาย 4 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
205 ฝายน้ำล้นบ้านวินัยดี ฝาย 1 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12
206 ร่องหมาขาว บึง  1 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
207 สระน้ำบ้านนาป่าแซง สระหมู่บ้าน 4 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
208 หนองอ่างทอง หนอง บึง 2 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 18
209 ทำนบบ้านสามัคคี ทำนบปลา   นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
210 ทำนบปลาห้วยไร่ ทำนบปลา 1 นาป่าแซง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
211 ประมงโรงเรียนบ้านนาป่าแซง ประมงโรงเรียน 8 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
212 ลำห้วยม่วง ลำคลอง 10 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
213 หนองไผ่ล้อม หนอง บึง 6 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
214 ห้วยกอก ห้วย 4 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
215 ห้วยบ้าน ห้วย 4 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
216 ห้วยละโอง ห้วย 6 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
217 ลำห้วยผีบ้า ลำคลอง 5 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
218 ห้วยยอดขาม ห้วย 5 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
219 สระดอนปู่ตา สระหมู่บ้าน 2 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
220 ลำห้วยยาง ลำคลอง 8 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
221 หนองขี้ทูต หนอง บึง 8 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
222 ห้วยละโอง ห้วย 1 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 200
223 ลำเซบาย ลำคลอง 8 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
224 กุดน้ำใส หนอง บึง 4 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
225 กุดเม็ก หนอง บึง   นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 18
226 หนองสิม หนอง บึง 2 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
227 หนองหวาย หนอง บึง 5 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 150
228 หนองไฮ หนอง บึง 5 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 27
229 หนองกกหว้า หนอง บึง 1 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
230 ห้วยกำปี๊ ลำห้วย 5 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 60
231 ทำนบห้วยยาง ทำนบปลา 9 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
232 โรงเรียนบ้านหินกอง ประมงโรงเรียน   นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 20
233 ลำห้วยเตย ลำห้วย 1 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 263
234 ลำเซบาย ลำคลอง 3 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1,000
235 ลำห้วยปลาแดก ลำคลอง 1 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 87
236 ลำห้วยผีบ้า ลำห้วย 1 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 88
237 ลำห้วยหนองบัว ลำห้วย 8 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 35
238 หนองไข่ผำ หนอง บึง 6 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
239 หนองเชียงมอง หนอง บึง 1 น้ำปลีก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 29
240 หนองบัว หนอง บึง 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
241 ร่องน้ำเตย บึง  9 โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 12
242 โสกย่างหมู หนอง บึง   โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 30
243 หนองเล่าหลวง บึง    โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 18
244 ทำนบร่องเตย ทำนบปลา 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
245 โรงเรียนม่วงโป๊ ประมงโรงเรียน 2 โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
246 หนองร่องเตย หนอง บึง 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 23
247 หนองหลวง หนอง บึง 1 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 149
248 ห้วยดินแดง ห้วย 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
249 หนองขุมดิน หนอง บึง 2 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 33
250 หนองโสกสะเดา หนอง บึง 3 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
251 ร่องนาโฮม อื่นๆ   บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 90
252 ห้วยผักพิพวย ห้วย 3 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
253 ชลประทานห้วยสีโท คลองชลประทาน 3 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 45
254 ลำห้วยแซว ลำคลอง 3 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 120
255 อ่างเก็บน้ำหนองแมงดา อ่างเก็บน้ำ 7 ป่าก่อ ชานุมาน อำนาจเจริญ 90
256 อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน อ่างเก็บน้ำ 8 หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
257 อ่างเก็บน้ำห้วยกระแสน อ่างเก็บน้ำ 3 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
258 หนองห้วยน้อย หนอง บึง 4 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 28
259 โคกหมาหิว หนอง บึง 4 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
260 ฝายน้ำล้นห้วยจันลัน ฝาย 2 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 8
261 กุดเม็ก หนอง บึง 3 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 200
262 ลำเซบก ลำห้วย 4 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 14
263 หนองเชียงวงศ์ หนอง บึง 7 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 13
264 หนองแซง หนอง บึง 5 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
265 หนองแวงใหญ่ หนอง บึง 10 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 7
266 หนองไฮ หนอง บึง 10 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
267 หนองขอน หนอง บึง 2 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
268 หนองขุ่น หนอง บึง 3 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
269 หนองส้มฮง หนอง บึง 11 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 2
270 หนองสระพัง หนอง บึง 6 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 3
271 หนองสิม สระหมู่บ้าน 3 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
272 หนองหิน หนอง บึง 2 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 8
273 ห้วยโพธิ์ ลำห้วย 4 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 60
274 ห้วยจัญรัญ ลำห้วย 3 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
275 ห้วยน้อย ลำห้วย 2 พนา พนา อำนาจเจริญ 42
276 ทำนบปลาห้วยไร่ หนอง บึง 6 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 50
277 อ่างเก็บน้ำหนองมะเขือ อ่างเก็บน้ำ 1 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24
278 หนองหญ้าลังกา สระหมู่บ้าน 10 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 54
279 หนองสองห้องใหญ่ สระหมู่บ้าน 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 30
280 หนองแอวมอง สระหมู่บ้าน 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 100
281 หนองคึกฤทธิ์ อื่นๆ 1 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 24
282 หนองหญ้าลัง หนอง บึง 2 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 30
283 หนองขมเหล็ก หนอง บึง 7 โพนเมืองน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 30
284 หนองแววมอง หนอง บึง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
285 สระน้ำ รพช.บ้านโพนเมือง หนอง บึง 3 รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 9
286 ทำนบหนองสระพัง ทำนบปลา 4 รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 17
287 หนองคำผึ้ง อื่นๆ 1 รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 0
288 อ่างเก็บน้ำหนองสามวา อ่างเก็บน้ำ 3 รัตนวารี หัวตะพาน อำนาจเจริญ 9
289 ทำนบหนดสระพัง ทำนบปลา 8 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
290 หนองแคน หนอง บึง 6 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 10
291 ร่องพอก หนอง บึง 3 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 150
292 ลำเซบก ลำห้วย 6 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 62
293 หนองเลิงเป็ด หนอง บึง 4 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 35
294 หนองหล่ม หนอง บึง 2 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 20
295 ห้วยนาแซง ลำห้วย 2 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 100
296 ห้วยพระเหลา ลำห้วย 7 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 40
297 ห้วยห้องข่า ลำห้วย 6 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
298 ฝายร่องคูน ฝาย 7 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
299 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหล่า ฝาย 13 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 4
300 ร่องโจด ลำห้วย 2 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 250
301 ร่องคำไฮ ลำห้วย 9 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 9
302 สระ รพช.เกษมสุข สระหมู่บ้าน 4 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
303 หนองกุดแคน หนอง บึง   ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 2
304 หนองขอน หนอง บึง 7 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
305 หนองร่องแดง หนอง บึง 4 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 40
306 หนองร่องศาลา หนอง บึง 1 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
307 ร่องปลากด ลำห้วย 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1,800
308 ฝายลำเซบาย ฝาย 11 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 120
309 ทำนบห้วยจันลัน ทำนบปลา 2 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 300
310 หนองหลวง สระหมู่บ้าน 3 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 20
311 หนองแสงโค้ง อื่นๆ   สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 60
312 ลำเซบาย ลำห้วย 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1,800
313 เขื่อนลำเซบาย เขื่อน 11 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 10
314 ทำนบห้วยน้ำจัน ทำนบปลา 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 100
315 ทดศึกฤทธิ์ หนอง บึง   สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
316 หนองโปร่ง หนอง บึง 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 4
317 หนองแต้ อื่นๆ 1 หนองแก้ว หัวตะพาน อำนาจเจริญ 16
318 หนองโคกสนาม อื่นๆ 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 14
319 หนองกุดเต่า หนอง บึง 2 หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 6
320 หนองนาคู หนอง บึง 2 หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
321 ทำนบห้วยน้ำบ่อ ทำนบปลา 6 หนองข่า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 15
322 ทำนบห้วยน้ำผึ้ง ทำนบปลา   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 37
323 ลำห้วยแซว ลำคลอง   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 158
324 สระโปร่งนกเป้า หนอง บึง   หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
325 หนองปืนทอง หนอง บึง 4 หนองมะแซว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
326 ห้วยจันลัน ลำห้วย 2 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
327 ฝายน้ำล้นบ้านนาผาง ฝาย 1 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
328 สระดอนปู่ตา สระหมู่บ้าน 5 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 0
329 สระน้ำ รพช สระหมู่บ้าน   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
330 สระน้ำสหกรณ์ สระหมู่บ้าน   ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 5
331 หนองไข่ หนอง บึง 12 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 8
332 หนองหญ้าแดง หนอง บึง 5 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
333 หนองบักบัว หนอง บึง 5 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
334 หนองบัวใหญ่ หนอง บึง 6 ห้วยไร่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
335 หนองแวง หนอง บึง 3 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 53
336 ทำนบหนองบ่อโสก สระหมู่บ้าน 5 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 100
337 หนองเลิงบ่อควัน สระหมู่บ้าน 8 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 30
338 ลำห้วยยาง อื่นๆ 1 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 70
339 หนองหลุบ อื่นๆ 6 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 15
340 หนองแวง อื่นๆ 7 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14
341 หนองคันจ้อง อื่นๆ 9 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 13
342 กุดหนังสือ อื่นๆ 3 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 1,800
343 ทำนาหนองบ่อโศก บึง  8 หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 14
344 หนองลุก หนอง บึง     เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
345 หนองยง หนอง บึง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 38
346 หนองบัวขาว หนอง บึง 1 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 50
347 หนองซำอีเว่อ หนอง บึง 14 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 25
348 หนองป่าช้า หนอง บึง 7 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 10
349 หนองโป่งดินแดง หนอง บึง 9 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 16
350 อ่างเก็บน้ำห้วยซันตอนใต้ อ่างเก็บน้ำ 6 เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 0
351 ห้วยละโอง ลำห้วย 1 โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
352 หนองแฝก หนอง บึง 5 โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 17
353 หนองหมู หนอง บึง 2 โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 11
354 หนองนกเขียน หนอง บึง 6 โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 4
355 หนองท่ม หนอง บึง 8 โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 18
356 หนองเหล่าตาดา หนอง บึง 6 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
357 ฝายหนองใหญ่ หนอง บึง 7 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 8
358 หนองป่าช้า หนอง บึง 3 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
359 หนองฝายใหม่ หนอง บึง 2 ไร่สีสุก เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 11
360 หนองแดง หนอง บึง 4 นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 10
361 สระไกรสร หนอง บึง 9 นาเวียง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 10
362 ฝายหลวง หนอง บึง 1 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 5
363 หนองวังมะเนิน หนอง บึง 6 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
364 หนองขาม หนอง บึง 3 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 10
365 หนองหินแตก หนอง บึง 3 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 8
366 หนองปลาซิว หนอง บึง 4 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 20
367 ชลประทานห้วยละโอง หนอง บึง 5 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 6
368 หนองคำม่วง หนอง บึง 5 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 15
369 หนองคำแผว หนอง บึง 9 หนองไฮ เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
370 หนองป่าช้า หนอง บึง 3 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
371 หนองขี้นาค หนอง บึง 2 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 5
372 ห้วยสะแบก ลำห้วย 25 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 25
373 หนองโนนสมบูรณ์ หนอง บึง 6 หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 9
374 หนองป่าช้า หนอง บึง 16 สร้างนกทา เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 2,000
375 อ่างเก็บน้ำห้วยสีโท อ่างเก็บน้ำ 10 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0
376 ลำห้วยเสียว ลำห้วย 10 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0
377 ลำห้วยหน่อง ลำห้วย 8 ปลาค้าว เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0
378 ลำห้วยสีโท ลำห้วย 1 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3,280
379 อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยาน อ่างเก็บน้ำ 2 บุ่ง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 420
380 อ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับ อ่างเก็บน้ำ 4 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
381 ลำห้วยไผ่ ลำห้วย 6 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 40
382 ลำห้วยแตง ลำห้วย 8 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25
383 คำอ่างทอง หนอง บึง 7 นาหมอม้า เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
384 ลำห้วยบ้าน ลำห้วย 2 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
385 หนองด่าน หนอง บึง 1 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
386 หนองสิม หนอง บึง 1 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
387 หนองสามขา หนอง บึง 1 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
388 หนองขอน หนอง บึง 1 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 7
389 หนองวังพั่งแดง หนอง บึง 8 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
390 หนองค้า หนอง บึง 8 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
391 หนองโคกแต๊ดแต้ หนอง บึง 10 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 16
392 หนองบักพับ หนอง บึง 10 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 3
393 หนองแสง หนอง บึง 8 นาวัง เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 8
394 ลำเซบาย ลำห้วย 2 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
395 หนองบ้าน หนอง บึง 6 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 9
396 หนองบ้าน หนอง บึง 8 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 12
397 หนองเครือจาน หนอง บึง 3 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
398 หนองกุง หนอง บึง 6 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
399 หนองนาใหญ่ หนอง บึง 1 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 7
400 ห้วยหินลาด ลำห้วย 5 นายม เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
401 ธนาคารน้ำห้วยขาม ลำห้วย 3 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 10
402 สระดอนต้า สระหมู่บ้าน 9 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
403 สระน้ำบ้านโคกสวาสดิ์ สระหมู่บ้าน 8 นาผือ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
404 อ่างห้วยดู หนอง บึง 3 นาแต้ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 11
405 หนองสาธารณะ หนอง บึง 3 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
406 ห้วยไร่ ลำห้วย 5 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 4
407 หนองเหล็ก หนอง บึง 5 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 4
408 หนองแสง หนอง บึง 5 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 1
409 หนองปลาเข็ง หนอง บึง 3 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 40
410 หนองโคกกว้าง หนอง บึง 4 ดอนเมย เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 15
411 หนองเก่าน้ำคำ หนอง บึง 1 คึมใหญ่ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 100
412 อ่างเก็บน้ำห้วยละโอง อ่างเก็บน้ำ   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 20
413 ห้วยโป่งนอง ลำห้วย   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
414 หนองสระน้ำหน้าโรงเรียน หนอง บึง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 8
415 หนองกกไฮ หนอง บึง   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 30
416 ฝายน้ำล้นห้วยโป่งนอง ลำห้วย   กุดปลาดุก เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
417 สระหลวง หนอง บึง 12 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
418 ห้วยร่องทุ่ง ลำห้วย 2 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
419 หนองขิก หนอง บึง 10 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 0
420 ลำเซบก ลำห้วย 6 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 8
421 หนองหิน หนอง บึง 1 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 7
422 ห้วยบ่อ ลำห้วย 13 ไก่คำ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 8
423 ห้วยไร่ ลำห้วย 1 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 149
424 หนองโสกดินแดง หนอง บึง 6 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 50
425 หนองหลวง หนอง บึง 4 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 8
426 สระป่าช้าสาธารณะ สระหมู่บ้าน 10 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 5
427 สระน้ำวัดป่าคำงูเหลือม สระหมู่บ้าน 7 โนนโพธิ์ เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 4
428 สระทด หนอง บึง   เหล่าพรวน เมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 150
429 อ่างเก็บน้ำวัดถ้ำแสงแก้ว อ่างเก็บน้ำ 1 ลือ ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 50
430 ร่องหินแรง หนอง บึง 10 ห้วย ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
431 สระน้ำ รพช บ้านคำน้อย สระหมู่บ้าน 2 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
432 ลำห้วยเสียว ลำห้วย 10 พนา พนา อำนาจเจริญ 30
433 ทำนบท่าวังตอ หนอง บึง 10 พนา พนา อำนาจเจริญ 40
434 ทำนบท่ามันปลา หนอง บึง 6 พนา พนา อำนาจเจริญ 2
435 หนองหลวง หนอง บึง 4 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 20
436 ร่องหินดาน หนอง บึง 9 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 30
437 ทำนบห้วยนาน้อย หนอง บึง 4 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 13
438 ทำนบปลาหนองงูเหลือม หนอง บึง 5 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 18
439 ทำนบปลาดอนป่าช้า หนอง บึง 10 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 50
440 ทำนบร่องไร่ หนอง บึง 13 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 10
441 ฝายน้ำล้นห้วยยาง ลำห้วย 11 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 18
442 ร่องหิน หนอง บึง 11 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 70
443 แก้มลิงฝายดอนหวาย หนอง บึง 7 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 60
444 แก้มลิงร่องน้ำจั่น หนอง บึง 1 สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 25
445 หนองหาญ หนอง บึง 1 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
446 หนองโคกเทียม หนอง บึง 1 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 4
447 ทำนบห้วยบ้าน หนอง บึง 1 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
448 ทำนบห้วยเสียว หนอง บึง 3 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
449 ทำนบสร้างขอนพาด หนอง บึง 5 พนา พนา อำนาจเจริญ 10
450 หนองเบ็ญ หนอง บึง 8 พนา พนา อำนาจเจริญ 8
451 ฝายน้ำล้นห้วยพระเหลา บ้านอีเก้ง ลำห้วย 2 พระเหลา พนา อำนาจเจริญ 45
452 ฝายห้วยพระเหลาบ้านตำแย ลำห้วย 9 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 40
453 ทำนบห้วยงูเหลือม บ้านโพนเมือง ลำห้วย 3 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 15
454 สระน้ำรพช.บ้านโพนเมือง หนอง บึง 2 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 10
455 ทำนบหนองผีป่าช้า หนอง บึง 13 ไม้กลอน พนา อำนาจเจริญ 20
456 หนอลเลิง หนอง บึง 11 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 5
457 หนองเหล็ก หนอง บึง 1 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 50
458 ห้วยจัญรัญ ลำห้วย 6 ดงบัง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 50
459 ห้วยแซว ลำห้วย 6 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 14
460 โคกบักเคลือ หนอง บึง 4 ดงมะยาง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 7
461 หนองแคน หนอง บึง 2 ไร่ขี ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 11
462 หนองหลวง หนอง บึง 2 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 8
463 หนองดูน หนอง บึง 3 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 65
464 หนองเลิงถ่ม หนอง บึง 10 เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 7
465 หนองต้าย หนอง บึง 2 นาหว้า ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 10
466 ห้วยแก้งสูง ลำห้วย 5 โนนงาม ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 8
467 สระหนองน้ำขุ่น หนอง บึง   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 30
468 ฝายน้ำล้นห้วยสองคอน ลำห้วย   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 18
469 ลำห้วยกอก ลำห้วย   ชานุมาน ชานุมาน อำนาจเจริญ 800
470 ลำห้วยปลาแดก ลำห้วย   สร้างถ่อน้อย หัวตะพาน อำนาจเจริญ 12
471 หนองกุดปลาดุก หนอง บึง   หัวตะพาน หัวตะพาน อำนาจเจริญ 10
472 หนองท่าช้าง หนอง บึง   หนองสามสี เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 20
473 หนองโนนสูง หนอง บึง   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 50
474 กสช.เสนางคนิคม หนอง บึง   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 50
475 ลำเซบาย ลำห้วย   เสนางคนิคม เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 30
476 กสช.ไร่สีสุก หนอง บึง   โพนทอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 20
477 กสช.โพนทอง หนอง บึง   เปือย ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 100
478 ลำห้วยพระเหลา ลำห้วย     พนา อำนาจเจริญ 100
479 ทำนบห้วยบุญทัน ฝาย 4 จานลาน พนา อำนาจเจริญ 16
รวม  31,972 ไร่