โครงการปลาหน้าวัด 


โครงการปลาหน้าวัด/แหล่งปลาในลักษณะปลาหน้าวัด
สานักงานประมงจังหวัดอานาจเจริญ


ชื่อแหล่งน้ำ/ชื่อวัด : วัดป่าฤกษ์อุดม
ที่ตั ง : หมู่ที่ 7 บ้านฤกษ์อุดม ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ : 10 ไร่
พิกัด : 48P ค่า X 485377 ค่า Y 1745412


ชื่อแหล่งน้ำ/ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วหนองสามสี
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 12 บ้านหนองสามสี ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ : 45 ไร่
พิกัด : 48 P ค่า X 457091 ค่า Y 1777613


ชื่อแหล่งน้ำ/ชื่อวัด : วัดสายนาดง (อ่างเก็บน้าห้วยซำ)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 6 บ้านสายนาดง ตำบลโคกก่ง อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ : 50 ไร่
พิกัด : 48P ค่า X 499541759 ค่า Y 1776578


ชื่อแหล่งน้ำ/ชื่อวัด : วัดศรีมงคล (ห้วยพระเหลา)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 บ้านนายูง ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ : ระยะทาง 200 เมตร
พิกัด : 48 P ค่า X 485550 ค่า Y 1741339


ชื่อแหล่งน้ำ/ชื่อวัด : วัดอำนาจ (คลองค้อ)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 2,4 บ้านอำนาจ ตาบลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ : ระยะทาง 200 เมตร
พิกัด : 48P ค่า X 463015 ค่า Y 1733855


ชื่อแหล่งน้ำ/ชื่อวัด : ท่าวังเวิน (ลำเซบาย)
ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8,9 บ้านท่ายางชุม ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
พื้นที่ : 12.5 ไร่
พิกัด : 48P ค่า X 438865 ค่า Y 1740216