การบริหารจัดการประมงอย่างยั่งยืน  1,398,217

 คลังความรู้และข้อมูล กรมประมง

การประมงปลาทูน่าอย่างยั่งยืน

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) มอบหมายให้กรมประมง โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการประมง (นางเพราลัย นุชหมอน) เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหารือระดับสูงด้านการประมงปลาทูน่าอย่างยั่งยืน ในการประชุม

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 30 พ.ย. 65

ข่าวสารการปฏิบัติงาน ด่านตรวจประมงปัตตานี 30 พ.ย. 65 

การฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PSM) และการใช้งานระบบเอกสารรายงานการตรวจเรือ(PIR)

วันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับ การใช้ระบบควบคุมและตรวจสอบเรือประมงต่างชาติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่าในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-PSM) และการใช้งานระบบเอกสารรายงานการตรวจเรือ(PIR) ณ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง และท่าเรือ 23 ธนาพรชัย จ.สมุทรปราการ โดย มีผู้แ

ฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ ติดตาม และเฝ้าระวังเรือประมงตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า เข้าร่วมฝึกอบรม Training in maritime Domain Awareness (MDA) Training Analysis for Fisheries Crime Enforcement ณ โรงแรมเดอะแลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ UNODC ให้การฝึกอบรม โดยกา