กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 10K | อ่าน: 27.6K

www4.fisheries.go.th/fishquarantine
   (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระยะที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจสอบคุณภาพส..    (2018/02/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเช่าเหมาวางเครื่องมือข่าย จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมภายในอาคารของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 15 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องชาร์จ จำนวน 1 งาน กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพั..
 อ่านทั้งหมด
   (2018/02/15) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง..    (2018/02/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเขต 8 (พระนครศรีอยุธยา)..    (2018/02/08) เผยแพร่แผนการจ้างพิมพ์เอกสารคำแนะนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ..    (2018/02/07) ประกาศแผนจ้างทำเอกสารระบบคุณภาพและเตรียมความพร้อมเพื่อยื่นสมัครความเท่าเทียมระบบการตรวจรับรองฯ กองพัฒนาระบบการรับรองมาตร..    (2018/02/02) ประกาศ จัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ระยะที่ 2 โดยวิธีคัด..    (2018/01/31) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี..    (2018/01/31) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง..    (2018/01/31) เผยแพร่การจัดจ้างพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการแปรรูปสัตว์น้ำและระบบการตรวจสอบตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า ระยะที่ 2 จำนวน 1..    (2018/01/31) ยกเลิกประกาศแผน และประกาศแผนการจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระยะที่ 4 จำนวน 1 รายการ..    (2018/01/31) เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างสอบเทียบอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้า..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างแปลเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2018/02/16) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ ระยะที่ 4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก ของกองตรวจสอบคุณภาพส..    (2018/02/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างวางเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเช่าเหมาวางเครื่องมือข่าย จำนวน 1 งาน ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมภายในอาคารของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/13) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน 15 รายการ ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2018/02/12) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องชาร์จ จำนวน 1 งาน กลุ่มวิจัยการจัดการประมงน้ำจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพั..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2018/02/15) ราคากลาง โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ FMC ระยะที่ 3 (งานระบบสารสนเทศ) ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง..    (2018/02/09) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 19 รายการ ของกองประมงต่างประเทศ..    (2018/02/13) ราคากลาง โครงการวิจัย "การเพาะเลี้ยงและการจัดการทรัพยากรหอยลาย (Paphia undulata) เพื่อเพิ่มผลผลิตและศักยภาพในการส่ง..    (2018/02/14) ราคากลาง จัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการจัดระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 (ISO/IEC 17025) จำนวน 1 งาน ข..    (2018/02/14) ราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 88 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต6 (สงขลา)..    (2018/02/12) ราคากลาง จัดซื้อโครงการจัดทำระบบเพื่อรองรับการจัดเก็บข้อมูลเรือประมงนอกน่านน้ำ ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2018/02/02) ราคากลาง จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเลขานุการกรม กรมประมง..    (2018/02/07) ราคากลาง จ้างต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรมประมง ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ..    (2018/02/02) ราคากลาง จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 1200 รีม ของกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำหารประมง..    (2018/02/05) ราคากลาง ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของศูนย์วิจัยและพัฒนาปร..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  
  • สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

 แผนที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
Latitude:13.845121   Longitude:100.575782

Copyright © 2016-2018 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2016-12-30 10:12:00 น. (ลำดับที่: 106)