กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 7.7K | อ่าน: 21.6K

www4.fisheries.go.th/fishquarantine
   (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/20) ราคากลาง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ราคากลาง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ฝ-7563 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2017/10/20) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..
 อ่านทั้งหมด
   (2017/10/20) เปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/20) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กองบริหารจัดการทรัพยากรและกำหนดมาตรการ..    (2017/10/19) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    (2017/10/18) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองแผนงาน..    (2017/10/16) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/11) แผนการจัดซื้อจัดจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนบน (สมุทรปราการ)..    (2017/10/06) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง กรมประมง..    (2017/10/05) เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/03) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..
 ข่าวประกาศกรมประมง ทั้งหมด
   (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ราคากลาง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/20) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1ฝ-7563 กทม. ของกองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่า..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด (5,500) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปั..
 ประกวดราคา ทั้งหมด
   (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจการประมง..    (2017/09/19) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบทะเบียนและบันทึกข้อมูลเรือประมงแบบบูรณาการ (Fishing Info) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกอง..    (2017/09/14) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์คู่มือการแจ้งเข้าออกของเรือประมงฉบับประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารจัดการเรือปร..    (2017/09/13) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/11) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพชรบุรี..    (2017/09/06) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำช..    (2017/09/05) ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และระบบเพื่อดำเนินงานโปรแกรมประยุกต์หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (E-APD..    (2017/09/05) ยกเลิกประกาศ สอบราคาการจ้างงานปรับปรุงบ้านพักคนงาน จำนวน 1 หลัง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดพัทลุง..    (2017/09/04) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเขต 6 สงขลา..    (2017/08/28) ผลการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจื..
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด
   (2017/10/20) ราคากลาง จ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ราย ของกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (150,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/19) ราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (120,000) ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ..    (2017/10/17) ราคากลาง จักซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำก..    (2017/10/16) ราคากลาง การจัดเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ ของกองแผนงาน..    (2017/10/16) ราคากลาง การจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย ของกองแผนงาน..    (2017/10/12) ราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร..    (2017/10/12) ราคากลาง การจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต..    (2017/10/12) ราคากลาง จ้างเหมาบริการงานจัดทำเอกสารของกลุ่มรับรองมาตรฐานแหล่งผลิต และกลุ่มพัฒนาระบบคุณภาพแหล่งผลิต ของกองพัฒนาระบบการร..
 ราคากลาง ทั้งหมด

 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

  
  • สถานที่ตั้ง : กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
    (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)

 แผนที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
Latitude:13.845121   Longitude:100.575782

Copyright © 2016-2017 กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง