บุคลากร กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
นายอานันต์ อัลมาตร์

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต (Director of Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division)
    


(ว่าง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
    
นายปัถฐพล ประพฤติ

หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง
(สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต)

(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)

    
นางยุพดี ทองมี

หัวหน้ากลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายจิติวัฒนา เหล็งบำรุง

หัวหน้ากลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายภูริธัช วัชรสินธุ์

หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบเรือประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    
นายปิยะโชค สินอนันต์

หัวหน้ากลุ่มกลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

รายละเอียด  สถานที่ตั้ง : กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต  (Fish Quarantine and Fishing Vessels Inspection Division) กรมประมง 50 ถนนพหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 (ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน)  email  fishtrade_2007@hotmail.com  โทรศัพท์ 02-5791878, 02-5793614, 02-5793615  FAX 02-9406818  แฟนเพจ แฟนเพจ
CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6