บทความกองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ประกาศกรมประมง เรื่อง การส่งออกสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ โดยใช้วัตถุดิบที่นำเข้าหรือผลิตจากประเทศสหรัฐเม็กซิโกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ. 2563

คลิ๊ก http://file.fisheries.go.th/d/218751f48e/

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวัตถุอันตราย

ประกาศกรมประมง เรื่อง การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2563

นโยบายกรมประมง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่เกี่ยวข้องกับกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

 1. กฎหมาย ระเบียบสถานกักกันสัตว์น้ำ
 1.  กฎหมาย พรบ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
 2.  กฎหมาย พรบ.การส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า
 3. กฎหมาย พรบ.วัตถุอันตราย
 4. ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต
 5. กฎหมายเกี่ยวกับกุ้งทะเล
 6. กฎหมาย พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
 7. กฎหมาย พรก.การประมง
 8. ประกาศกรมประมง
 1. ระเบียบกรมประมง
 2.  กฎหมาย พรบ.ยา
 3.  กฎหมาย พรบ.อาหาร
 4.  กฎหมาย พรบ.ศุลกากร
 5.  กฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์
 6.  กฎหมาย พรบ. ประกาศ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 30 ท่าน ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพิจารณาระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (Fisheries Single Window ; FSW) ออกใบอนุญาตและใบรับรองเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าประมง    ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมปากเปียน ชั้น 5 อาคารจุฬาภรณ์          โดยนางสาววรรณศิริ ชื่นนิยม นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เป็นผู้ให้ข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมศุลกากร ที่ 203/2562
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้าสำหรับสินค้าวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ
ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมวัตถุอันตรายในวันที่ 3-6 กันยายน 2562

smiley♦ กรมประมงขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 2 ฉบับ smiley

ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

1. เรื่อง กำหนดเกณฑ์ค่าคลาดเคลื่อนจากปริมาณที่กำหนดไว้ของสารสำคัญวัตถุอันตรายที่กรมประมงเป็นผู้รับผิดชอบ พ.ศ. …. 

2. เรื่อง ระบบการจำแนกและการสื่อสารความเป็นอันตรายของวัตถุอันตรายที่กรมประมงรับผิดชอบ พ.ศ. ….

 ตามแบบเสนอข้อคิดเห็นออนไลน์ รายละเอียดตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://1th.me/yU3Y

โปรดส่งแบบแสดงความคิดเห็นให้กรมประมงภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ขอบคุณค่ะ

รายชื่อผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำทะเลแช่เย็น/แช่แข็ง 
สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำจืดแช่เย็น/แช่แข็ง

สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำจืดแช่เย็น/แช่แข็ง

สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนธันวาคม 2561 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562 เจ้าหน้าที่กองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผู้ประกอบการเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน วิธีการ การลงทะเบียนนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำทะเลสวยงาม/มีชีวิต

สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง ได้เข้าร่วมเปิดพิธีการสัมมนา เรื่อง การจัดทำยุทธศาสตร์ และทบทวนวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ของกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติค อ. เมือง จ.นนทบุรี เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการกำหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองฯ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำจืดสวยงาม/มีชีวิต

สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของประเทศไทย

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปริมาณและมูลค่าการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำทะเล 
สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์น้ำทะเล

สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ของประเทศไทย

วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เจ้าหน้าที่ของ กคส. กบร. และ กปน. ได้นำเสนอกระบวนงานและการปฏิบัติงานให้แก่วิทยากรจัดสัมมนาของกองฯ เพื่อนำข้อมูลไปใช้        ในการกำหนดวิสัยทัศน์  ค่านิยม พันธกิจ และยุทธศาสตร์ของกองฯ ในการสัมมนาต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสัตว์ทะเลมีชีวิต/เลี้ยงสวยงาม

สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์น้ำทะเลมีชีวิต/เลี้ยงสวยงาม 
สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสัตว์ทะเลมีชีวิต/เลี้ยงสวยงาม 
สูงสุด 10 อันดับแรก ประจำเดือนตุลาคม 2561 ของประเทศไทย

 •  บทความ
 •  Hit 20 อันดับ
 • หน่วยงานในสังกัด.. (7,561)  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดหลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาตและการอนุญาตนำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ พ.ศ. 2560 ม.92 วรรคสี่.. (2,937) ภารกิจ.. (2,302) เอกสาร คู่มือ ขั้นตอนและวิธีการสำหรับผู้ประกอบการ.. (2,153) ข้อมูลสถิติ.. (1,979) กฎหมาย พรก./พรบ. ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออกสัตว์น้ำ.. (1,892) ประวัติ.. (1,709) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการออกหนังสือรับรองชนิดสัตว์น้ำที่มิได้อยู่ในบัญชีท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดของสัตว์ป่าและพืช.. (1,709) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การแจ้งข้อมูลล่วงหน้าและกำหนดท่าเทียบเรือของเรือประมงที่มิใช่เรือประมงไทยที่ประสงค์จะนำสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้.. (1,606) ขั้นตอนการออกเอกสาร Manual.. (1,484) รายชื่อผู้ประกอบการที่ลงทะเบียน นำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ.. (1,319) FAQ คำถามที่พบบ่อย.. (1,272) สาระความรู้ ที่คุณไม่ควรมองข้าม ตราชื่่อราชการ (ตราประทับ) ที่ถูกต้อง ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526.. (1,149) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต.. (1,145) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แนวทางปฏิบัติและหลักเกณฑ์การส่งออกสินค้าปลาอันดับ Siluriformes เพื่อการบริโภคไปยังสหรัฐอเมริกา.. (1,103) ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงเกี่ยวกับระบบแจ้งตรวจสินค้าประมงภายใต้หลักบริการจัดการความเสี่ยง (Smart FSW) ผ่านระบบ Fisheries Single Window (FSW) วันพฤหัสที่ 16.. (1,041) แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำของกลางและระบบสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง (FSW) และและระบบตรวจสอบตามมาตรการรัฐของเจ้าของท่า (PS.. (1,024) กำหนดรูปแบบการกรอกข้อมูลชื่อ/หมายเลขยานพาหนะ ในใบคำขออนุญาต (ในระบบFSW).. (967) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง กำหนดให้ตัวแทนสายเรือระบุหมายเลขประจำตัวของเรือที่ออกโดยกรมเจ้าท่า (TH Registry ID) ประกอบในแบบค.. (957) ประกาศกองควบคุมการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต เรื่อง แจ้งปิดบริการระบบเชื่อมโยงคำขอกลางและสนับสนุนใบอนุญาตและใบรับรองผ่านอินเตอร์เน็ตของกรมประมง และเป.. (930)