ภารกิจของกอง 


กองตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิต มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

 

    (1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบการตรวจสอบการทำการประมง ณ ท่าเทียบเรือประมง การค้าสัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง

    (2) ดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาต หนังสืออนุญาต ใบรับรอง หรือหนังสือรับรองเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านซึ่งสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมงตามกฎหมายว่าด้วยการประมงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

    (3) ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิตที่ใช้ทางการประมง ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

    (4) ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลการเข้าและออกท่าเทียบเรือประมงของเรือประมงไทยและเรือประมงต่างประเทศตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง     

    (5) ควบคุมและตรวจสอบการดำเนินการท่าเทียบเรือประมง กิจการแพปลาและการค้าสัตว์น้ำ รวมทั้งตรวจติดตามสุขอนามัยของท่าเทียบเรือประมงและเรือประมงในการจับ การดูแลรักษาสัตว์น้ำ การขนส่งหรือการขนถ่ายสัตว์น้ำ ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด

    (6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย