หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ

หน่วยงานภายในกองตรวจสอบฯ 


หน่วยงานส่วนกลาง

     - ฝ่ายบริหารทั่วไป

     - กลุ่มวิเคราะห์และพัฒนาระบบการตรวจสอบเรือประมง สินค้าสัตว์น้ำและปัจจัยการผลิต

     - กลุ่มควบคุมการนำเข้าส่งออกสัตว์น้ำ

     - กลุ่มควบคุมวัตถุอันตรายและการค้าปัจจัยการผลิต

     - กลุ่มตรวจสอบเรือประมง

     - กลุ่มตรวจสอบสัตว์น้ำ และท่าเทียบเรือประมง

หน่วยงานส่วนภูมิภาค

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 1 (เชียงราย)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 2 (หนองคาย)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 3 (กรุงเทพมหานคร)

    - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 4 (สระแก้ว)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 5 (สมุทรสาคร)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 6 (ประจวบคีรีขันธ์)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 7 (สุราษฎร์ธานี)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 8 (สงขลา)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 9 (สตูล)

     - ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง เขต 10 (พังงา)